Gokken en alcohol gebruik

Het verbod!

Hazrat Abu Darda’ ­ (radi Allāhu anhu) vertelde: “… drink geen alcohol, omdat het de sleutel tot alle ondeugd is.” Tirmizi

Hazrat Umar ibn al-Khattāb (radi Allāhu anhu), toen het verbod op alcohol (vlak daarvoor) verklaard werd, zei Hazrat Umar-e-Faroek-e-Azam (radi Allāhu anhu): “O Allāh, geef ons een duidelijke rechtvaardiging over alcohol. Toen werd het volgende vers van hoofdstuk al-Baqarāh geopenbaard aan de Heilige Profeet Mohammed ﷺ; ‘zij vroegen u betreffende alcohol en gokken. Zeg: Daarin zit een grote zonde…..’. Vervolgens werd Hazrat Umar groepen en aan hem het geopenbaarde vers verkondigd.” Hij zei: “O Allāh, geef ons een duidelijke toereikende verklaring over alcohol.” Vervolgens werd een ander vers van hoofdstuk an-Nisā’ geopenbaard: “O gij die gelooft! Benader niet het gebed met een onreine geest.….” Daarna riep de bode van de nobele Profeet Mohammed ﷺ, toen het gezamenlijke gebed (namāz) verricht moest worden, om ‘Let op! Degene die dronken is mag niet aan het gebed deelnemen’. Umar werd wederom geroepen en het vers van hoofdstuk an-Nisā werd aan hem verkondigd. Hij vroeg voor de derde keer: “O Allāh, geef ons een duidelijke rechtvaardiging over alcohol.” Het volgende vers werd geopenbaard aan de Heilige Profeet Mohammed ﷺ: “Wil je dan niet van (wijn) afblijven?” Hazrat Umar antwoordde: “Wij onthouden ons (van alcohol).” Abu Dawood

Allāh Ta’ālā openbaart: “Zij vragen je omtrent wijn en kansspel. Zeg hen: “In beide is groot nadeel en ook enig voordeel voor de mensen, maar het nadeel is groter dan het voordeel.” En zij vragen je, wat zij moeten weggeven. Zeg hen: “Hetgeen je kunt missen.” Zo maakt Allāh je Zijn geboden duidelijk, opdat je over deze en de volgende wereld zult nadenken.” Surah al-Baqarāh (de koe) H2, vers 219

Verkopen en kopen

Hazrat Anas ibn Malik (radi Allāhu anhu) vertelde: “Allāh’s Boodschapper ﷺ vervloekte tien mensen vanwege alcohol, namelijk de alcohol producent, degene die alcohol heeft bereid, degene die alcohol drinkt, degene die alcohol transporteert, degene naar wie het is gebracht, degene die alcohol serveert, degene die alcohol verkoopt, degene die van winst op alcoholverkoop gebruikt, degene die het koopt en degene voor wie het gekocht is.” Tirmizi, Ibn Majāh

Doodgaan als verslaafde

Hazrat Abdullah ibn Umar (radi Allāhu anhu) vertelde dat Allāh’s Boodschapper ﷺ zei: “Iedere sterke drank (alcohol) is khamr en iedere sterke drank is verboden. Hij die alcohol drinkt in deze wereld en als verslaafde doodgaat zonder vergiffenis te hebben gevraagd, zal in het Hiernamaals geen softdrink krijgen.” Sahīh Muslim

Straffen (slaan) voor dronkenschap

Hazrat ‘Uqba bin Al-Hārith (radi Allāhu anhu) vertelde: “Toen An-Numan of zijn zoon in dronkenschap werd gebracht droeg Allāh’s Profeet Mohammed ﷺ iedere aanwezige in huis op om hem te slaan. Wij sloegen hem met schoenen en palmblad halmen.” Sahīh Bukhārī

Hazrat Anas bin Malik (radi Allāhu anhu) vertelde: “De Profeet Mohammed ﷺ sloeg een dronkaard met palmblad halmen en schoenen. En Hazrat Abu Bakr (radi Allāhu anhu) gaf (zo’n zonder) veertig zweepslagen.” Sahīh Bukhārī

Hazrat Abu Salama (radi Allāhu anhu) vertelde: “Hazrat Abu Huraira (radi Allāhu anhu) zei, “een man die alcohol gedronken had werd naar de Profeet ﷺ gebracht. De Profeet ﷺ zei: ‘sla hem! ’Hazrat Abu Huraira (radi Allāhu anhu) voegde aan toe, ‘sommige van ons sloegen hem met de handen en sommige met hun schoenen en sommige met hun kledingstukken (gebruikende als een zweep) en toen wij klaar waren zeiden sommige aan hem, moge Allāh je te schande maken!’  Daarop zei de Profeet Mohammed ﷺ: “Zeg dat niet, omdat je zo de satan helpt om hem te overmeesteren. Sahīh Bukhārī

Shaytān’s gebruik van sterke drank

Shaytān (Satan) wil alleen vijandschap en haat prikkelen tussen u met sterke drank (alcohol) en gokken en u beletten om Allāh te gedenken, en van het gebed (namāz) afhouden. Zo, zult u zich dan niet onthouden (van alcohol)?

Allāh Ta’ālā openbaart: “Voorzeker, door wijn en hazardspel, wenst Satan onder u vijandschap en afgunst te zaaien en u af te houden van het gedenken van Allāh en van het gebed. Zul je dan worden weerhouden?” Surah Al-Mā’idah (de tafel), H5, vers 91

Gebeden niet geaccepteerd

Hazrat Abdullah ibn Umar en Abdullah ibn Amr (radi Allāhu anhuma) vertelden: “Allāh’s Boodschapper ﷺ zei: “Indien iemand alcohol drinkt zal Allāh gedurende veertig dagen zijn gebeden (namāz) niet accepteren, maar als hij vergiffenis vraagt zal Allāh hem vergeven. Als hij de overtreding weer begaat zal Allāh zijn gebeden gedurende veertig dagen weer niet accepteren, maar als hij berouw toont zal Allāh hem vergeven. Als hij voor de derde keer wederom de overtreding begaat zal Allāh zijn gebeden gedurende veertig dagen weer niet accepteren, maar als hij berouw toont zal Allāh hem vergeven. Als hij voor de vierde keer dezelfde overtreding (alcohol gebruik) begaat zal zijn gebeden gedurende veertig weer niet worden geaccepteerd door Allāh en als hij berouw toont zal Allāh hem niet meer vergeven, maar uit de stromende rivier van de bewoners van de hel te drinken geven.”  Tirmizi droeg het over en Nasā’ī, Ibn Majāh en Darimi droegen het verder over onder gezag van Abdullah ibn Amr

Medicijn

Hazrat Tariq ibn Suwayd of Suwayd ibn Tariq vertelde dat Hazrat Wa’il (radi Allāhu anhuma) zei: “Tariq ibn Suwayd of Suwayd ibn Tariq vroeg aan de Profeet Mohammed ﷺ betreffende alcohol, maar hij verbood het. Hij vroeg hem wederom, maar hij verbood het. Hij zei aan hem, Profeet van Allāh, het is een medicijn’. De nobele Profeet Mohammed ﷺ antwoordde: Nee, het is een ziekte.”  Abu Dawood Hazrat Abu ad-Darda (radi Allāhu anhu) verhaalde dat de Heilige Profeet Mohammed ﷺ zei: “Allāh heeft naar de aarde gezonden zowel kwaal als de medicijn daarvoor. Voor iedere ziekte heeft Hij een geneesmiddel geschapen. Dus zoek medische geneeswijze, maar nooit in iets dat Allāh heeft verboden.” Abu Dawood, Sahīh Bukhārī

Translate »
error: Content is protected !!