Gebruikersvoorwaarden

Overeenkomst tussen gebruiker en Stichting Noorani Islamic Research Institute

De Stichting Noorani Islamic Research Institute websites bestaan uit verschillende webpagina’s die worden beheerd door Stichting Noorani Islamic Research Institute.

De websites van de Stichting Noorani Islamic Research Institute wordt u aangeboden op voorwaarde dat u de hierin opgenomen voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen zonder wijziging accepteert. Uw gebruik van de Stichting Noorani Islamic Research Institute websites houdt in dat u akkoord gaat met al deze voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen.

Wijziging van deze gebruiksvoorwaarden

Stichting Noorani Islamic Research Institute behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden en kennisgevingen waaronder de Stichting Noorani Islamic Research Institute websites wordt aangeboden te wijzigen, inclusief maar niet beperkt tot de kosten in verband met het gebruik van de Stichting Noorani Islamic Research Institute websites.

Links naar sites van derden

De websites van de Stichting Noorani Islamic Research Institute kan links bevatten naar andere websites (“Gelinkte Sites”). De Gekoppelde Sites vallen niet onder de controle van Stichting Noorani Islamic Research Institute en is Stichting Noorani Islamic Research Institute niet verantwoordelijk voor de inhoud van een Linkt Site, inclusief maar niet beperkt tot elke link op een Linkt Site, of eventuele wijzigingen of updates van een Linkt Site. Stichting Noorani Islamic Research Institute is niet verantwoordelijk voor web casting of enige andere vorm van overdracht ontvangen van een Gekoppelde Site. Stichting Noorani Islamic Research Institute verstrekt deze links alleen voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Stichting Noorani Islamic Research Institute van de site of enige associatie met de exploitanten ervan.

Geen onwettig of verboden gebruik

Als voorwaarde voor uw gebruik van de Stichting Noorani Islamic Research Institute websites, garandeert u Stichting Noorani Islamic Research Institute dat u de Stichting Noorani Islamic Research Institute websites niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig of verboden is door deze voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen. U mag de websites van de Stichting Noorani Islamic Research Institute niet gebruiken op een manier die de websites van de Stichting Noorani Islamic Research Institute zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten of het gebruik en genot van de Stichting Noorani Islamic Research Institute websites door een andere partij zou kunnen verstoren. U mag geen materialen of informatie verkrijgen of proberen te verkrijgen op een manier die niet opzettelijk beschikbaar is gesteld of voorzien via de websites van de Stichting Noorani Islamic Research Institute.

Gebruik van communicatiediensten

De websites van de Stichting Noorani Islamic Research Institute kan bulletinboarddiensten, chatruimtes, nieuwsgroepen, forums, community, persoonlijke webpagina’s, kalenders en/of andere berichten- of communicatiefaciliteiten bevatten die zijn ontworpen om u in staat te stellen te communiceren met het grote publiek of met een groep (gezamenlijk “communicatiediensten”), u stemt ermee in de communicatiediensten alleen te gebruiken om te posten, berichten en materiaal verzenden en ontvangen die correct zijn en verband houden met de betreffende communicatiedienst. Bij wijze van voorbeeld, en niet als beperking, gaat u ermee akkoord dat u bij het gebruik van een communicatiedienst niet:

 • De wettelijke rechten (zoals het recht op privacy en publiciteit) van anderen belasteren, misbruiken, lastigvallen, stalken, bedreigen of anderszins schenden.
 • Publiceren, plaatsen, uploaden, verspreiden of verspreiden van ongepaste, godslasterlijke, lasterlijke, inbreuk makende, obscene, onfatsoenlijke of onwettige onderwerpen, namen, materialen of informatie.
 • Bestanden uploaden die software of ander materiaal bevatten dat wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten (of door het recht op privacy van publiciteit), tenzij u de rechten daarop bezit of beheert of alle benodigde toestemmingen hebt ontvangen.
 • Upload bestanden die virussen, beschadigde bestanden of andere soortgelijke software of programma’s bevatten die de werking van de computer van een ander kunnen beschadigen.
 • Adverteren of aanbieden om goederen of diensten te verkopen of te kopen voor zakelijke doeleinden, tenzij een dergelijke communicatiedienst dergelijke berichten specifiek toestaat.
 • Enquêtes, wedstrijden, piramidespelen of kettingbrieven uitvoeren of doorsturen.
 • Download een bestand dat door een andere gebruiker van een communicatiedienst is geplaatst en waarvan u weet of redelijkerwijs zou moeten weten dat het niet legaal op een dergelijke manier kan worden verspreid.
 • Het vervalsen of verwijderen van auteursvermeldingen, juridische of andere juiste kennisgevingen of eigendomsaanduidingen of labels van de oorsprong of bron van software of ander materiaal in een bestand dat is geüpload.
 • Andere gebruikers beperken of verhinderen om de communicatiediensten te gebruiken en ervan te genieten.
 • Een gedragscode of andere richtlijnen schenden die van toepassing kunnen zijn op een bepaalde communicatiedienst.
 • Informatie over anderen, inclusief e-mailadressen, verzamelen of anderszins verzamelen zonder hun toestemming.
 • Toepasselijke wet- of regelgeving schenden.

Stichting Noorani Islamic Research Institute is niet verplicht om toezicht te houden op de communicatiediensten. Stichting Noorani Islamic Research Institute behoudt zich echter het recht voor om materialen die op een communicatiedienst zijn geplaatst te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen. Stichting Noorani Islamic Research Institute behoudt zich het recht voor om uw toegang tot een of alle communicatiediensten op elk moment zonder kennisgeving om welke reden dan ook te beëindigen.

Stichting Noorani Islamic Research Institute behoudt zich te allen tijde het recht voor om informatie vrij te geven als dat nodig is om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken, of om informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk, naar eigen goeddunken van Stichting Noorani Islamic Research Institute te bewerken, weigeren te plaatsen of te verwijderen.

Wees altijd voorzichtig bij het verstrekken van persoonlijk identificeerbare informatie over uzelf of uw kinderen in een communicatieservice. Stichting Noorani Islamic Research Institute controleert of onderschrijft de inhoud, berichten of informatie in een communicatiedienst niet en daarom wijst Stichting Noorani Islamic Research Institute specifiek elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de communicatiediensten en alle acties die voortvloeien uit uw deelname aan een communicatiedienst. Managers en hosts zijn geen geautoriseerde woordvoerders van de Stichting Noorani Islamic Research Institute en hun standpunten komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van de Stichting Noorani Islamic Research Institute.

Materialen die naar een communicatiedienst worden geüpload, kunnen onderhevig zijn aan geposte beperkingen op gebruik, reproductie en/of verspreiding. U bent verantwoordelijk voor het naleven van dergelijke beperkingen als u de materialen downloadt.

Materialen verstrekt aan Stichting Noorani Islamic Research Institute of geplaatst op één van de Stichting Noorani Islamic Research Institute websites

Stichting Noorani Islamic Research Institute claimt geen eigendom van de materialen die u aan Stichting Noorani Islamic Research Institute verstrekt (inclusief feedback en suggesties) of plaatst, uploadt, invoert of indient op een Stichting Noorani Islamic Research Institute-websites of de bijbehorende services (gezamenlijk “Inzendingen”). Door uw inzending te plaatsen, te uploaden, in te voeren, te verstrekken of in te dienen, verleent u Stichting Noorani Islamic Research Institute, haar gelieerde bedrijven en noodzakelijke sub licentiehouders echter toestemming om uw inzending te gebruiken in verband met de werking van hun internetbedrijven, inclusief, maar niet beperkt tot, de rechten om: uw inzending te kopiëren, distribueren, verzenden, openbaar weer te geven, publiekelijk uit te voeren, te reproduceren, bewerken, vertalen en opnieuw te formatteren; en om uw naam te publiceren in verband met uw Inzending.

Er wordt geen vergoeding betaald met betrekking tot het gebruik van uw inzending, zoals hierin bepaald. Stichting Noorani Islamic Research Institute is niet verplicht om een inzending die u verstrekt te plaatsen of te gebruiken en kan elke inzending op elk gewenst moment naar eigen goeddunken van Stichting Noorani Islamic Research Institute verwijderen.

Door uw inzending te plaatsen, te uploaden, in te voeren, te verstrekken of in te dienen, garandeert en verklaart u dat u alle rechten op uw inzending bezit of anderszins beheert zoals beschreven in deze sectie, inclusief, maar niet beperkt tot, alle rechten die nodig zijn om de Inzendingen te verstrekken, te plaatsen, te uploaden, in te voeren of in te dienen.

Aansprakelijkheid disclaimer

De informatie, software, producten en diensten die zijn opgenomen in of beschikbaar zijn via de websites van de Stichting Noorani Islamic Research Institute kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Wijzigingen worden periodiek toegevoegd aan de informatie hierin. Stichting Noorani Islamic Research Institute en/of haar leveranciers kunnen te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de websites van de Stichting Noorani Islamic Research Institute. Advies ontvangen via de websites van de Stichting Noorani Islamic Research Institute mag niet worden vertrouwd voor persoonlijke, medische, juridische of financiële beslissingen en u moet een geschikte professional raadplegen voor specifiek advies op maat van uw situatie.

Stichting Noorani Islamic Research Institute en/of haar leveranciers doen geen uitspraken over de geschiktheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, tijdigheid en nauwkeurigheid van de informatie, software, producten, diensten en gerelateerde afbeeldingen op de websites van de Stichting Noorani Islamic Research Institute voor welk doel dan ook. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, worden al dergelijke informatie, software, producten, diensten en gerelateerde afbeeldingen geleverd “zoals ze zijn” zonder enige vorm van garantie of voorwaarde. Stichting Noorani Islamic Research Institute en/of haar leveranciers wijzen hierbij alle garanties en voorwaarden af met betrekking tot deze informatie, software, producten, diensten en gerelateerde afbeeldingen, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreukmakendheid.

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zullen Stichting Noorani Islamic Research Institute en/of haar leveranciers in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, punitieve, incidentele, speciale, gevolgschade of welke schade dan ook, inclusief, zonder beperking, schade voor verlies van gebruik, gegevens of winst, voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met het gebruik of de prestaties van de Stichting Noorani Islamic Research Institute websites, met de vertraging of het onvermogen om de Stichting Noorani Islamic Research Institute websites of gerelateerde diensten te gebruiken, het leveren of niet leveren van diensten, of voor enige informatie, software, producten, diensten en gerelateerde afbeeldingen verkregen via de Stichting Noorani Islamic Research Institute websites, of anderszins voortvloeiend uit het gebruik van de Stichting Noorani Islamic Research Institute websites, of het nu op basis van contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of anderszins is, zelfs als Stichting Noorani Islamic Research Institute of een van haar leveranciers op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van schade. Omdat sommige staten/rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is de bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing. Als u niet tevreden bent met een deel van de Stichting Noorani Islamic Research Institute websites, of met een van deze gebruiksvoorwaarden, is uw enige en exclusieve verhaalsmogelijkheid om het gebruik van de Stichting Noorani Islamic Research Institute websites te staken.

Beëindiging/toegangsbeperking

Stichting Noorani Islamic Research Institute behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw toegang tot de Stichting Noorani Islamic Research Institute websites en de gerelateerde diensten of een deel daarvan op elk moment en zonder kennisgeving te beëindigen. Algemeen voor zover maximaal toegestaan door de wet, wordt deze overeenkomst beheerst door de wetten van Nederland en stemt u hierbij in met de exclusieve jurisdictie en locatie van rechtbanken in Nederland in alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de websites van de Stichting Noorani Islamic Research Institute. Het gebruik van de websites van de Stichting Noorani Islamic Research Institute is niet toegestaan in een rechtsgebied dat geen uitvoering geeft aan alle bepalingen van deze algemene voorwaarden, met inbegrip van maar niet beperkt tot deze paragraaf. U gaat ermee akkoord dat er geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie bestaat tussen u en Stichting Noorani Islamic Research Institute als gevolg van deze overeenkomst of het gebruik van de Stichting Noorani Islamic Research Institute websites. De uitvoering van deze overeenkomst door Stichting Noorani Islamic Research Institute is onderworpen aan bestaande wetten en juridische procedures, en niets in deze overeenkomst doet afbreuk aan het recht van Stichting Noorani Islamic Research Institute om te voldoen aan verzoeken of vereisten van de overheid, rechtbanken en wetshandhavingsinstanties met betrekking tot uw gebruik van de Stichting Noorani Islamic Research Institute websites of informatie die is verstrekt aan of verzameld door Stichting Noorani Islamic Research Institute met betrekking tot dergelijk gebruik. Als een deel van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard op grond van de toepasselijke wetgeving, inclusief, maar niet beperkt tot, de garantie disclaimer en aansprakelijkheidsbeperkingen die hierboven zijn uiteengezet, wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en blijft de rest van de overeenkomst van kracht. Tenzij hierin anders vermeld, vormt deze overeenkomst de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en Stichting Noorani Islamic Research Institute met betrekking tot de Stichting Noorani Islamic Research Institute websites en vervangt deze alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen de gebruiker en Stichting Noorani Islamic Research Institute met betrekking tot de Stichting Noorani Islamic Research Institute websites. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke kennisgeving in elektronische vorm is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures op basis van of met betrekking tot deze overeenkomst in dezelfde mate als onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en records die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn gegenereerd en onderhouden. Het is de uitdrukkelijke wens aan de partijen dat deze overeenkomst en alle bijbehorende documenten in het Nederlands worden opgesteld.

Auteursrecht- en handelsmerkkennisgevingen:

Alle inhoud van de websites van de Stichting Noorani Islamic Research Institute is met Copyright sinds 2010. Alle rechten voorbehouden.

Handelsmerken

De namen van de werkelijke bedrijven en producten die hierin worden genoemd, kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. De hierin afgebeelde voorbeeldbedrijven, organisaties, producten, mensen en gebeurtenissen zijn fictief. Geen enkele associatie met een echt bedrijf, organisatie, product, persoon of evenement is bedoeld of mag worden afgeleid. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

Kennisgevingen en procedure voor het indienen van claims van inbreuk op het auteursrecht

Alle vragen die niet relevant zijn voor de te volgen procedure worden niet beantwoord. Zie kennisgeving en procedure voor het indienen van claims van inbreuk op het auteursrecht.

Blijf scherp, deel dit.
Translate »
error: Content is protected !!