Stichting Noorani Islamic Research Institute

Opgedragen aan mijn ouders en Sheikh Qaid-e-Ahle Sunnat.

Stichting Noorani Islamic Research Institute is een NGO en non-profit onderzoeksinstituut op het gebied van onderwijs, moesliemstudies, liefdadigheid, islamitische-, politieke-, juridische-, bedrijfskundige wetenschappen, Sufi studies en gezondheid halāl producten en diensten.

De stichting moedigt het werk aan een breed scala van onderwerpen die relevant zijn voor de onderwijssector, waaronder maar niet beperkt tot pedagogiek, lerarenpraktijken, leiderschap en beleid, omdat het betrekking heeft op de voorwaarden en status van onderwijs in moesliemgemeenschappen en participatie in wereldwijde in stellingen. Het uitgangspunt van Stichting is dat onderwijs meer dient dan alleen het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden, maar de verbetering van de holistische aspecten (fysiek, biologisch, technisch, chemisch, economisch, enz.) van individuen en samenlevingen. Stichting zoekt manuscripten op vakgebieden zoals vergelijkend onderwijs, jeugd- en jongerenontwikkeling, curriculumhervorming, voorschools onderwijs, hoger onderwijs en anderen. Stichting heeft een periodiek tijdschrift zonder disciplinaire of methodologische vooringenomenheid.

Hoog opgeleiden kunnen ook teksten insturen voor kosteloos plaatsing in de RSS tijdschrift van Stichting. Alle manuscripten worden eerst onderworpen aan een dubbelblind peer-review proces voorafgaand aan aanvaarding en publicatie.

Erkenning door instellingen voor onderwijs
  • Geregistreerd in het CRKBO-register sinds 2014. Hiermee voldoet de docent aan de kwaliteitseisen van de Nederlandse Raad van Trainers en Opleiders en de Vereniging van ICT-opleiders.
  • Honorary Advisor in the Board of Global Advisors for Quality Assurance in Education of the Confederation International Accreditation Commission, India.

Standaard Bedrijfsindeling

SBI 7220 Geesteswetenschappelijke research

Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij – en geesteswetenschappen. Deze klasse omvat speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van wetenschappelijk onderwijs: onderwijs, vorming en omscholing, cultuur en religie, recreatie, sport en toerisme, welzijnszorg en politiek, archeologie en geschiedenis, psychologie, wijsbegeerte, economie en planologie, maatschappelijke structuren, relaties en gedragspatronen.

SBI 85599 Studiebegeleiding- en onderwijs

Studiebegeleiding , vorming en onderwijs, deze klasse omvat: zelfstandige leraren; studie- en huiswerkbegeleiding, geven van bijlessen e.d.; geven van cursussen , trainingen aan volwassenen gerich t op de persoonlijke ontplooiing en vorming; geven van cursussen , trainingen op het gebied van politieke vorming, vakbondsvormingswerk e.d.; geven van cursussen , trainingen voor het omgaan met stress; schoolcatechese en zondagsscholen; onderwijs niet in te delen naar niveau en samenstellen van cursussen en ander lesmateriaal.

Info van de stichting

KvK-nummer: 51497735

ING-bank: NL77 INGB 0005 9953 68

BTW-nr: vrijgesteld

Oprichting: 17-12-2010

Lidmaatschappen

  • Nederlandse Juristen Vereniging
  • International Law Association, Londen
  • Institute of Management Accountants, Chapter Vrije Universiteit

Copyright Stichting Noorani Islamic Research Institute

Het is verboden om logo’s van Stichting NIRI te gebruiken.

Auteur en eigenaar M.J. Tangali, Stichting NIRI. Alle rechten voorbehouden. Zonder toestemming van de auteur mag niets uit deze uitgave worden vereenvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of door opname of enige andere manier zonder. Dit geldt tevens voor gehele of gedeeltelijke bewerkingen van de uitgave. De informatie en de gegevens die worden verstrekt zijn en blijven eigendom van Stichting NIRI. Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud in dit document is slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur. Ondanks zorgvuldige samenstelling van dit document, kan de auteur geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die zou kunnen voorkomen in deze uitgave. 

Kennis is Macht
indien goed toegepast!

Onze doelstellingen
Qaid-e-Ahle Sunnat Imam Shah Ahmad Noorani Siddiqui Qādri (AlayhirRahma) streefde naar: “een systeem van deugdzame standvastigheid, een  politiek systeem  van veiligheid en rechtvaardigheid, een  economisch systeem van recht en provisie, een spiritueel systeem van meditatief denken en innerlijke reflectie én gedenken van Allāh Ta’ala , en een sociaal systeem van broederschap onder de soennie.”

Translate »
error: Content is protected !!
Chat openen
Hoe kan ik u van dienst zijn?