Wie zijn de Ahle Sunnat wal Jamā’ah?

Alleen de Ahle Sunnat is de volgelingen de Profeet Mohammed ﷺ.

Inleiding

Ruim 1443 (Hijri) jaar geleden heeft de godsdienst islam het daglicht gezien op het schiereiland Saoedi Arabië. De verkondiger van deze godsdienst is niemand anders geweest dan de laatste profeet der profeten, namelijk de Heilige Profeet Mohammed ﷺ. De islam begon in zijn zuiverste vorm met de Heilige Profeet Mohammed ﷺ en werd na zijn aardse leven in stand gehouden door zijn Sahāba, zijn de metgezellen, (radi Allāhu anhu). De Heilige Profeet Mohammed ﷺ noemde zijn volgelingen Soenniet. Dit begrip wordt ook wel in het Arabisch Ahle Sunnat wal Jamaat genoemd. Na de Sahāba hebben de Awliya Allāh (vrome ‘Vrienden’ van Allāh) tot op de dag van vandaag de aanvallen op de zuivere islam verdedigd en in stand gehouden.

Reeds gedurende het aardse leven de Heilige Profeet Mohammed ﷺ deden zich toestanden voor waar de Profeet zijn volgelingen voor waarschuwde, ook voor de voorvallen in de toekomst tot de Dag des Oordeel zijn de volgelingen gewaarschuwd. In zijn tijd waren al mensen die zich in hoger aanzien zagen dan de Boodschapper ﷺ. Zo was er een dwaas Musailma die zichzelf, al gedurende het aardse leven van de Laatste Profeet Mohammed ﷺ, als nieuwe profeet aankondigde.

Allāh Ta’ālā openbaart ten aanzien van het respect van de Heilige Profeet Mohammed ﷺ in de Heilige Qur’ān, surah (hoofdstuk) 94, vers 4: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ
”Wij hebben uw status verhoogd tot (de hoogste) respectabele positie.”

Op basis van dit vers kunnen wij afleiden, dat niemand in aanzien hoger is dan de Heilige Profeet Mohammed ﷺ, omdat het voor zich spreekt dat wanneer na de Heilige Profeet Mohammed ﷺ nog een profeet met een eigen godsdienst zou komen dit vers onwaar zou zijn. Integendeel dit vers getuigd al, dat de Heilige Profeet Mohammed ﷺ de Laatste Profeet is en een Profeet heeft het hoogste ambt. Kortom, eenieder die zich na de Laatst Profeet daarom als Profeet aankondigt, zoals Mirza Ghulām Qadiyani, is een kazzāb (leugenaar) en kāfir (ongelovige).

Kenmerken van de Ahle Sunnat

 1. De Ahle Sunnat wal Jamaat is de grootste groep moslims in de wereld, de enige groep die gelooft in en zich bekend maakt als volgeling van de Heilige Profeet Mohammed ﷺ en voor 100% conform de Heilige Qur’ān en Sunnah (overleveringen en handelingen) van RasoolAllāh ﷺ leeft.
 2. Het geloof van deze Ahle Sunnat groep is hetzelfde als het geloof van de Sahāba en de Salf-e-Sālihīn (onze grote heilige voorgangers). De laatst genoemde dient niet te worden verward met de Salafisme sekte van tegenwoordig, omdat de Salafisten geen respect hebben voor én als zodanig tonen aan de Heilige Profeet Mohammed ﷺ.
 3. In veel Ahadīth heeft de Heilige Profeet Mohammed ﷺ zijn Ummah sterk geadviseerd (volgelingen) om de Sunnah te volgen en standvastig te blijven op het pad van zijn Sahāba en de Salf-e-Sālihīn.
 4. De Heilige Profeet Mohammed ﷺ zei: “Ik heb twee dingen voor mijn Ummah achtergelaten. U zult nooit afdwalen zolang u deze twee dingen volgt. Een van deze twee is de Heilige Qur’ān van Allāh en de andere is de Sunnah van Zijn Heilige Profeet Mohammed ﷺ.” Muwatta Imam Malik
 5. De Heilige Profeet Mohammed ﷺ zei: “Nadat ik deze (fysieke) wereld heb verlaten dient mijn Ummah standvastig te blijven op mijn Sunnah en op het pad van de vier Khulafa Rashidīn (moslim kaliefen). Volg uitsluitend dit pad en wees alert op bid’at (vernieuwingen), welke contra de Heilige Qur’ān en mijn Sunnah is. Abu Dawud, Tirmizi
 6. De Heilige Profeet Mohammed ﷺ zei: “Volg het pad van de grootste groep moslims! Want degene die zich van deze groep afzondert zal naar de hel worden gestuurd!” Ibn Majāh

Standvastig blijven met Ahle Sunnat wal Jamaat

 1. De Heilige Profeet Mohammed ﷺ adviseerde om standvastig te blijven onder de grootste groep moslims en standvastig te blijven op hun pad in zowel geloof als in praktijk brengen. Dus ernaar leven en niet alleen het ene oor in en het andere oor uit zonder het gehoorde of geleerde toe te passen in uw dagelijkse leven.
 2. De Heilige Profeet Mohammed ﷺ zei: “Allāh zal mijn Ummah nooit toestaan te verenigen met misleide en incorrecte geloofsbelijdenis. Allāh’s Genade, Zegeningen en Bescherming is met de grootste groep moslims [Met grootste groep moslims wordt Ahle Sunnat wal Jamaat (Soenniet) bedoeld]. En, degene die zich afzondert van deze grootste groep moslims zal in de hel worden geworpen.” Tirmizi
 3. De Heilige Profeet Mohammed ﷺ zei: “Hij die zich afzondert van de grootste groep moslims, zelfs een handbreedte, heeft zichzelf afgezonderd van de grootste moslim groep en is buiten de islam getreden (is ongelovige geworden).” Abu Dawud

Afzonderen van misleide groepen [Hier wordt gedoeld op contacten hebben, onderhouden met sekten als Ahmadiya, Qadiyani, Wahhābi, enz.]

 1. De Heilige Profeet Mohammed ﷺ heeft heel duidelijk zijn Ummah gewaarschuwd om geen relaties te onderhouden met mensen van de misleide sekten, maar ook niet te luisteren naar de woorden van die gedwaalde mensen. Hij zei dat zulke mensen zullen opduiken onder zijn Ummah; wees dus alert met wie u omgaat.
 2. De geloofsovertuigingen van de grootste groep moslims zal in overeenstemming zijn met de Sunnah van de Heilige Profeet Mohammed ﷺ, het geloof van de Sahāba en de Salf-e-Sālihīn.
 3. De Heilige Profeet Mohammed ﷺ zei: “In de periode vlak voor de Dag des Oordeel zullen valse en oneerlijke sekten tevoorschijn komen. Zij zullen dingen zeggen die u noch uw voorvaders ooit eerder gehoord hebben. Blijf uit de buurt van de oneerlijke mensen en laat hen niet toe zich tot u te begeven! Word niet door hen misleid en laat ze onder u geen rumoer veroorzaken!” Sahīh Muslim

Verdeeldheid onder de Ummah

 1. Het concept van de moslim natie verdeeld in 73 sekten, is afgeleid van authentieke Ahadīth zoals verhaalt door Hazrat Abu Huraira (radi Allāhu anhu): “De Boodschapper ﷺ van Allāh Ta’ālā zei: ‘de joden splitsten in 71 sekten, de christenen in 72 sekten en mijn volgelingen zal splitsen in 73 sekten’.” Abu Dawud, Tirmizi, Ibn Majāh
 2. De Heilige Profeet Mohammed ﷺ zei: “Tweeënzeventig (van de 73 sekten van de moslim gemeenschap) zal in het vuur zijn en slechts één zal in het Paradijs zijn; het is de Jamā’ah (Ahle Sunnah wal Jamaat).” Abu Dawud, Ad-Darimi, Ahmad
 3. Er is een andere overlevering waarin staat: “De Sahāba vroegen, ‘welke sekte zal zegevieren (genade krijgen)?’ De Heilige Profeet Mohammed ﷺ antwoordde, ‘de sekte die zich confirmeert aan datgene (pakket van geloofsovertuigingen en praktijken) welke ikzelf en mijn Sahāba praktiseren.”
 4. Het zal duidelijk moeten zijn, met deze Ahadīth, dat de ene sekte van de 73 die genade zal krijgen de Ahle Sunnah wal Jamaat is, omdat deze groep de enige is die zich volledig onderwerpt aan de Heilige Profeet Mohammed ﷺ en zijn Sahāba (radi Allāhu anhum). Bovendien zegt de Profeet ‘waartoe ikzelf ook behoor’ (zie punt 3).

Opinie van vooraanstaande Schriftgeleerden en de Awliya Allāh

 1. Sayyidena Ghaus-ul-Azam, Hazrat Sheikh Abdul Qādir Jilāni (radi Allāhu anhu) verklaart het volgende: “Er zijn 73 groepen (sekten) zoals aan ons al is verteld door Sayyidena RasoolAllāh ﷺ en (houd in gedachte), de Ahle Sunnat wal Jamaat was de oprechte groep.” Ghunyat Tālibin
 2. Imam Ghazālī (radi Allāhu anhu) schrijft: “De Ahle Sunnat wal Jamaat is de succesvolle Firqa (groep) en het is deze Firqa die de grondbeginselen afweegt of bepaald en het conform de bandbreedte van de Heilige Qur’ān praktiseert.” Mujarribāt Imam Ghazālī
 3. Hazrat Shah Wali’ullah Muhaddith Delhwi (radi Allāhu anhu) verklaart: “Zoals RasoolAllāh ﷺ heeft verklaard, volg deze ‘Sawād-e-Azam’, en wanneer de vier Mazāhib binnen de kaders van deze Sawād-e-Azam zijn, dan is het volgen van één van hen toegestaan, wamt dat is het volgen van de Sawād-e-Azam. Daarom, het negeren van één van Mazāhib is het negeren en afwijzen van de Sawād-e-Azam.” Aqdul Jayyad
 4. Imam Sufyan Souri (radi Allāhu anhu) verklaart: “Met Sawād-e-Azam wordt bedoeld, dat wat wij Ahle Sunnat wal Jamaat noemen.” Al-Mizān-ul-Qubra
 5. Shah Abdul Aziz Muhaddith Delhwi (radi Allāhu anhu) verklaart in zijn boek “Fatāwa Azizi” (deel 2, pag. 4) het volgende: “De verschillende deelgroepen van de Ahle Sunnat wal Jamaat in Aqā’id zoals de Ashariyya, Maturidi; in Fiqh zulk als de Hanīfa, Shafi’ī, Hanbali; in Tasawwuf zoals Qādri, Chisthi, Naqshbandī en Suharwardi, deze dienaren van Allāh zijn allen gebaseerd op de Waarheid.”
 6. Imam Rabbāni, Mujaddid Al fi Saani (radi Allāhu anhu) verklaart in hoofdstuk 2 op bladzijde 67 van zijn boek “Maktubāt Sharief” het volgende: “Het pad van genade is het volgen van de Ahle Sunnat wal Jamaat. Moge Allāh Ta’ālā zegeningen sturen op de Ahle Sunnat wal Jamaat, in hun toespraken, hun handelingen, wetten, omdat dit de succesvolle groep is. Daarnaast, alle andere groepen (sekten) zijn slachtoffers geworden van teleurstelling. Tegenwoordig realiseert niemand zich hoe erg deze misleide sekten zullen worden gestraft, hoewel op de Dag des Oordeel dit geheim zal worden ontsluierd. Doch, in die tijd zal deze kennis voor hen niet meer tot voordeel zijn.”

Tot slot

Hazrat Abdullah verhaalde, dat de Heilige Profeet Mohammed ﷺ zei: “Eenieder zal met degene zijn van wie hij (zij) houdt.” Sahīh Bukhārī

Toelichting:

Dit betekent, indien u liefde hebt of toont voor de vijanden (onder andere de 72 groepen die zich moslim noemen, maar dat niet zijn!) zult u op de Dag des Oordeel onder hen vertoeven. Dus zult u met hen samen naar de hel gaan.

Dit betekent ook niet dat u hun vijand moet worden en in de wilde weg hen fysiek te lijf gaat. Dat is de moslim (soenniet) ook verboden, maar negeer ze nadat u hen eerst hebt uitgelegd wat de ware islam is én inhoud en indien zij blijven volhouden aan de dwaling dan negeert u hen tot dat zij inzien.

Translate »
error: Content is protected !!