Waarom zou u Qurbāni doen?

Regelgeving

Hazrat Sayyidah Aisha Siddiqāh (radi Allāhu anha) verhaalde, dat de Heilige Profeet ﷺ zei: “De zoon van Adam doet op de dag van Qurbāni geen enkele handeling welke Allāh meer plezier doet dan het offeren van dieren; en hij zal op de Dag des Oordeels komen met hun haren (van de geofferde dieren), hoornen en hoeven (als beloning); en het bloed (van het geofferde dier) zeer zeker Allāh te hebben bereikt voordat het op de grond is gevallen. Dus maak uzelf daarmee rein (zondeloos).” Tirmizi Sharief en Sunan Ibn Majāh

In een andere Hadith verhaalt Hazrat Said bin Arqam (radi Allāhu anhu), dat de metgezellen van Rasūlullāh ﷺ vroegen: “O Boodschapper van Allāh, wat is dit offer?” Hij antwoordde: “De weg van uw voorvader (Profeet) Ibrahim (alayhis salām).” Zij vroegen verder: “Wat is voor ons daarin weggelegd, O Boodschapper van Allāh?” De Profeet Mohammed ﷺ antwoordde: “Er is een beloning voor iedere haar (van het offerdier).” Zij vroegen: “Voor wol, O Boodschapper van Allāh?” Hij antwoordde: “Er is een beloning voor iedere bundel wol!” Sunan Ibn Majāh

Wanneer dient Qurbāni gedaan te worden?

Qurbāni of offer wordt gedaan op 10 Zill-Hijjah (Ied-ul-Adha dag) nadat de Ied namāz is verricht en de Khutbah is voorgedragen. Het ten offer brengen kan plaatsvinden tot zonsondergang op 12 Zill-Hijjah. De beste tijd om Qurbāni te doen is de eerste dag, dus 10 Zill-Hijjah, nadat Ied namāz is verricht, gevolgd door de tweede dag en uiteindelijk de derde dag.

Als door bepaalde omstandigheid voor Qurbāni gekochte dieren niet zijn geslacht gedurende de daarvoor bestemde dagen (10, 11 en 12 Zill-Hijjah) en tijd, dan dienen die dieren als liefdadigheid gedoneerd te worden.

Wie dient Qurbāni te doen?

Het is Wājib (bijna verplicht) voor iedere moslimman en vrouw die:

 1. De leeftijd van pubertijd (bāligh) heeft bereikt;
 2. Het verstandelijk vermogen kan gebruiken (dus niet krankzinnig is);
 3. Nisāb bezit op dat moment, niet noodzakelijk voor islamitisch kalenderjaar (nisāb is de waarde van aanwezige vermogensbestanddelen waardoor moslims aansprakelijk worden voor zakāt, bijvoorbeeld door het bezit van of evenredigheid aan kapitaalwaarde van zeven en een half tolaas goud (ca. 3 ons) of 52 tolaas zilver (ca. 20 ons);
 4. Offer brengen in de Naam van Allāh.

Het is wājib conform Imam-e-Azam Abu Hanīfa (radi Allāhu anhu) en Sunnat-e-Muakkadah conform andere Imāms om Qurbāni te doen.

Het is alleen Wājib voor elke moslimman en vrouw om Qurbāni te doen voor zichzelf en niet Wājib (voor hem of haar) om Qurbāni te doen voor een ander lid van hun familie. Het is alleen hun verantwoordelijkheid om familieleden te adviseren en motiveren om Qurbāni te doen als zij aan de bovengenoemde voorwaarden voldoen.

Op dezelfde wijze als Sadaqāh-ul-Fitr is ook Qurbāni een Wājib verplichting voor moslims om iedere jaar met Ied-ul-Adha offer te brengen. Het is dus niet eenmalig in het leven, zoals hadj.

Het is toegestaan Qurbāni te doen in de naam van Rasūlullāh ﷺ en zijn Ummah (volgelingen) of voor ieder overleden soenniet moslim als een nafl (vrijwillig) Qurbāni. Hierbij is voorwaarde dat degene die nafl Qurbāni voor een ander doet eerst zijn eigen Wājib verplichte Qurbāni heeft volbracht.

Het is niet Wājib of noodzakelijk voor de volgende personen om Qurbāni te doen:

 1. Iemand die de pubertijd nog niet heeft bereikt, zelfs als hij/zij nisāb bezit heeft;
 2. Een reiziger (die nog geen muqim is);
 3. Iemand die geen Nisāb bezit gedurende de specifieke periode in tijd en
 4. Iemand die Nisāb bezit, maar gek is geworden.

Elke moslim die niet aansprakelijk is voor Qurbāni, maar een dier koopt voor Qurbāni om reden Allāh Zijn welbehagen, voor hem/haar is Qurbāni Wājib geworden.

Qurbāni kan niet gedaan worden namens een andere persoon op wie Qurbāni Wājib is, zonder zijn of haar toestemming vooraf.

Welke dieren kunnen voor Qurbāni aangewend worden?

Alleen de volgende dieren kunnen geofferd worden voor Qurbāni:

 1. Geit en schaap met een minimumleeftijd van een jaar,
 2. Vee (bijvoorbeeld een koe) met een minimumleeftijd van 2 jaar;
 3. Kamelen met een minimumleeftijd van 5 jaar.

Eén geit of schaap is voldoende voor Qurbāni voor een moslimman of vrouw; terwijl iedere vee of kameel representatief is voor Qurbāni voor zeven moslimmannen en vrouwen, verstrekt dat:

 1. Alle zeven deelnemers uniforme niyyāh (intentie) hebben voor Qurbāni of Aqīqa;
 2. Alle zeven hebben evenredig aandeel, niemand krijgt een groter aandeel dan een ander, zelfs niet ten tijde van verdeling van het geslachte dier.

Het is toegestaan voor minder dan zeven moslims om te delen in een kameel of vee voor Qurbāni; maar niet toegestaan om meer dan zeven moslims te laten deelnemen aan de Qurbāni van een kameel of vee.

Welke soort tekortkoming aan dieren dienen vermeden te worden?

De dieren die voor Qurbāni, in Naam van Allāh Ta’ālā, bestemd zijn, dienen in perfecte gezondheid te verkeren en vrij te zijn van elke tekortkoming. De volgende tekortkomingen in dieren diskwalificeren het dier voor Qurbāni:

 1. Dieren zonder oren of meer dan 1/3 van het oor is beschadigd of wordt gemist, deels blind (voor 1/3 of meer) of volkomen blinde dieren; dieren waarvan de horens van de wortel afgebroken zijn; dieren die de meeste van hun tanden en kiezen missen, dieren van welke hun ledematen gebroken zijn of slechts drie poten gebruiken om te lopen, dieren welke mee dan 1/3 van hun start missen.
 2. Zieke en uitgemergelde dieren die de kracht niet meer hebben om te lopen.

Wie dient de zibāh te verrichten en wat wordt gereciteerd?

Eigenaren van Qurbāni dieren, zowel man als vrouw, die de kennis en vaardigheid heeft van Zibāh (slachten) dienen hun eigen dieren te slachten. Als een andere persoon wordt aangewezen om namens hun te slachten, dan is het beter voor de eigenaar van het Qurbāni dier om op de slachtplaats aanwezig te zijn. Voordat het slachten begint wordt de volgende dua (smeekbede) gereciteerd: “Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawaati wal arda hanifaw wa mā ana minal mushrikien. Inna salāti wa nusuki wa mahyaya wa mamāti lillahi Rabbil Alemīn. La sharika lahu wa bizālika umirtu wa ana minal muslimīn. Allāhumma minka walak.”

De persoon slacht daarna het dier door te reciteren: “Bismillāhi Allāhu Akbar.”

Deze dua dient ook gereciteerd worden: “Allāhumma takabalhu minni kama takabalta min habībika Muhammadiew wa Khalīlika Ibrahima alayhimus salātu wa salāmu.”

Enkele belangrijke vereisten over de zibāh

 1. Het mes voor Zibāh dient haarscherp te zijn en het slachten dient snel plaats te vinden om effectief de pijn van het dier te minimaliseren.
 2. De keel van het Qurbāni dier dient gesneden te worden op een wijze dat de slokdarm, de luchtpijp en de twee externe halsslagaders zijn gescheiden. Het is Makruh om de hele nek van de romp te scheiden inclusief de ruggenwervels. Op zijn minst drie van de vier vatten zoals bovengenoemd dienen te voldoen aan Shari’ah vereisten van juiste Zibāh.
 3. Iedere inspanning dient gemaakt te worden om zeker te stellen, dat dieren niet geslacht worden in aanwezigheid van andere levende dieren.
 4. Gedurende het slachtproces dient het mes verborgen te worden tot het moment van de slachting en het dier dient zo gelegd te worden dat bij het slachten de slager en het dier richting Ka’aba kijken, dit is Mustahab.
 5. Het ontvellen van het geslachte dier en het versnijden van de lichaamsdelen van het dier dient niet plaats te vinden zolang het karkas van het dier niet koud is geworden.
 6. Als na het slachten een dier blijkt dat het dier zwanger was en een levende foetus in de buik verschijnt, dan is het noodzakelijk de foetus te slachten.

Verdelen van Qurbāni vlees onder niet-moslims

Distributie van Qurbāni vlees of elk andere liefdadigheid (sadaqāh) onder “Harbi Kāfir” is volkomen verboden. Het staat in Durr-e-Mukhtar: “Zelfs als een Harbi Kāfir vredeswil is, liefdadigheid is unaniem niet toegestaan.” In Behr-ur-Raiq staat: “Conform de Shari’ah, iets geven aan een Harbi Kāfir is niet toegestaan, omdat geen Sawāb (zegen) daardoor verkregen kan worden.”

Belangrijk advies aan moslims

Veel mensen doen Qurbāni namens hun ouders, grootouders, Profeten en Awliya, maar niet namens zichzelf. Door dit te doen veronachtzamen zij hun Wājib en worden dus zondaren wegens die handeling. Iedere moslim moet eerst namens zichzelf Qurbāni doen zodat hun Wājib is voldaan. Alleen dan, nadat de Wājib is voldaan, is iemand in staat namens een andere Qurbāni te doen.

Het is verkieselijk om Qurbāni namens de Profeet Mohammed ﷺ te doen als een positieve daad en het brengt zijn zegen met zich mee voor u. Onze Profeet Mohammed ﷺ deed Qurbāni namens alle arme mensen uit zijn Ummah. Dit laat ons zien hoeveel liefde hij had voor zijn Ummah. Daarom zou iedere moslim die geld heeft om Qurbāni te doen namens anderen dient Qurbāni te doen namens onze Heilige Profeet Mohammed ﷺ.

Translate »
error: Content is protected !!