Geboorte en familie

Hazrat Allāmah Maulana Hāfiz-o-Qāri Shah Ahmad Noorani Siddiqui Qādri Madani (Alayhir Rahmah) was op 1 oktober 1926 geboren (in de heilige maand Ramadān) in Meerut, stad in India, en overleed op donderdag 11 december 2003 (16 Shawwāl 1424). Hij werd Hāfiz-ul-Qur’ān op een zeer jonge leeftijd (8 jaar). Maulana was afgestudeerd aan de National Arabic College van Meerut. Ook behaalde hij zijn diploma Fāzil-e-Arabī aan de Allahabad University en Dars-e-Nizāmi (Fāzil) aan de Darul-Uloom Arabia, Meerut. Daarnaast was hij een volgeling van de Bereillvi School van Alahazrat (radi Allāhu anhu). Maulana beheerste meer dan 14 talen vloeiend waaronder Arabisch, Urdu, Farsi, Engels, Panjabi, Frans, Bhojpuri en Swahili. Hij was door Allah Ta’ālā begunstigd met qirat. Als Qāri had hij een unieke recitatiestijl van de Heilige Qur’ān. Maulana was getrouwd met een Gatoen uit de heilige stad Medina Munawwarah, het centrum der devotie. De taal die in zijn familieleven gesproken werd was Arabisch. Maulana is gezegend met twee dochters en twee zonen. Zijn tweede zoon Sajjādā Naseen Allāmah Maulana Mohammed Anas Noorani Siddiqui saheb is de opvolger.

Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqui (Alayhir Rahmah) was de zoon van de legendarische soefi heilige Muballigh-e-Azam Maulana Abdul Aleem Siddiqui (Alayhir Rahmah). Hij was een afstammeling van Sayyidena Hazrat Abu Bakr Siddiqui (Alayhir Rahmah) (de eerste kalief van de islam) en droeg het merk (slangenbeetteken) van zijn gezegende voorvaders, dat ongetwijfeld een levende mujazah (wonder) van Sayyidena Rasūlullāh ﷺ is gedurende de gebeurtenis van al-Hijrah (verhuizing van Mekka naar Medina).

Soenniet leiderschap

Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqui (Alayhir Rahmah) was gedurende de afgelopen veertig jaar het symbool geweest van de eenheid der moslimgemeenschap. Hij werd betiteld als ‘Qaid-e-Ahle Sunnat en Qaid-e-Millat-e-Islamiyya’ (voorbeeldige leider van de soenniet moslims), omdat hij de meest gekwalificeerde en gerespecteerde visionaire leider was van zijn tijd.

Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqui (Alayhir Rahmah) voelde aan, dat het moraal van moslimwerelden vrij praktisch aangetast kon worden als de islam uitsluitend geïnterpreteerd zou worden op oppervlakkige en fysieke basis. Gedurende zijn leven liet hij een gedisciplineerde en consistente denkwijze en acties zien, die bij vrij weinig leiders voorkomen. Hierdoor was hij in staat het vertrouwen en hoop van moslims wereldwijd, Arabieren en niet-Arabieren, te winnen. In essentie was hij de meest vooraanstaande leider van zijn tijd die in staat was leiding te geven aan de verbeeldingskracht van moslims, jong en oud, waar hij ook in de wereld was.

Zijn overweldigende kwaliteit was zijn diepgewortelde band met de Heilige Profeet Mohammed ﷺ en de manier waarop hij de Sunnah (profetische tradities) toepaste in zijn leven was verhelderend, verfrissend en dankbaar. In werkelijkheid was zijn akhlāq (prachtige zedelijkheid) en aql (scherpzinnige wijsheid) de stempel van zijn charisma.

Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqui (Alayhir Rahmah) was een vooraanstaande ‘Alīm (Schriftgeleerde), een grootmeester op het gebied van de vier wetscholen van fiqh (islamitische jurisprudentie) en volgde zelf de mazhab van Imam Abu Hanīfa (Alayhir Rahmah), zowel in praktijk als ijtihād (beredenering). Hij was gedurende vele jaren hoogleraar in de wetenschap van al-fiqh al-Hanifiyya en ‘aqīda (geloof) van Ahle Sunnah wal Jamā’ah aan de universiteit van in Bagdad, Irak.

Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqui (Alayhir Rahmah) was ook een fonkelend volgeling van Imam Ahmad Raza Khan (Alayhir Rahmah) en dronk bodemloos van zijn monumentale werken. Imam Ahmad Raza Khan (Alayhir Rahmah) is beminnelijk bekend als Alahazrat (radi Allāhu anhu) bij de totale soenniet moslimgemeenschap. Maulana Noorani en andere ‘ulema werkten aan de bekendmaking van het licht van Alahazrat ’s bijzondere werken in de islam. Maulana Noorani was altijd vasthoudend aan de gedachte, dat indien de persoonlijke inspanningen van Alahazrat er niet waren geweest, resulterend in de 27 delen fatāwa Razwiyah (islamitische regelgeving) en tafsir Kanzul Imān (uitleg van de Heilige Qur’ān), de soenniet moslimgemeenschap had kunnen ophouden te bestaan in de contouren zoals de Heilige Profeet ﷺ had achtergelaten. Niet alleen de bijdrage van Alahazrat heeft zeker gesteld, dat de Hanafi jurisprudentie intact is gebleven als het wettelijke raamwerk (in de context van de twintigste eeuw) voor landen als Libanon, Turkije, Pakistan en India, maar ook de verheven kennis die hij zelf heeft geherinterpreteerd in de herlevende context. Deze bijdragen hebben geholpen en helpen nog steeds om de aanvallen van de vijanden van de islam tegen te gaan, in zowel de spirituele dimensie van islam als in literatuur over islam. Maulana Noorani heeft de bijdrage van Alahazrat (Alayhir Rahmah) als bewijsvoering hooggehouden en effectief gebruikt om de recente verzonnen ideologieën in de vorm van Wahhābisme, Deobandisme en Qadiyanisme te bestrijden. In vele toespraken heb ik mogen beluisteren hoe Maulana Noorani passages uit de werken (boeken en naat Sharīf) van Alahazrat memoreerde. Hij had een groot deel van zijn geletterde leven gericht op het promoten van Alahazrat als de mujaddid (moslim hervormer) van de dertiende islamitische eeuw. Zelf heeft hij gedurende zijn visionaire leiderschap twee generaties moslim Schriftgeleerden overtuigd om volkomen Alahazrat ‘s denkwijze en boekwerken te erkennen.

 Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqui (Alayhir Rahmah) zal altijd herdacht worden als iemand die zonder vrees of schuwheid de Sunnah van de Heilige Profeet ﷺ zowel innerlijk als uiterlijk heeft uitgedragen. Hij was daarom in staat de relevantie van de profetische tradities in de moderne tijd aan te tonen. Hij liet een zeldzaam profiel van onzelfzuchtig doeleinde zien die slechts door enkele leiders uit zijn tijd werd gedragen. Hij beargumenteerde, dat de voortreffelijkheid van moslims over andere naties uitsluitend gebaseerd is op het feit, dat de moslim Ummah het perfecte voorbeeld (Heilige Profeet Mohammed ﷺ) heeft. Desondanks, de status van de moslim natie struikelt, omdat het anderen de mogelijkheid biedt zich te groeperen in stammen van seculaire ideologieën en nationaliteiten. Maulana Noorani was overtuigd en bewees op verschillende momenten, dat wanneer moslims hun verscheidenheid en ongebondenheid laten varen, islam een andere dimensie zal krijgen en daardoor een onstuitbaar unicum zal worden met een onvoorspelbare macht. Maulana Noorani hield vast, dat de moslimgemeenschap de kern is van moslim gevecht op zowel individuele als universele niveau. Zijn invloed doordrong hoogwaardigheidsbekleders (vooraanstaande wetenschappers) in elk continent. Hij instrueerde over onderwerpen zoals economie, fiqh, politieke wetenschappen en tasawwuf. In colleges die hij gaf aan Schriftgeleerden en ondeskundige werd de onderliggende gedachte van zijn argumentatie altijd geleid door de onvergankelijke en onwankelbare liefde voor de Heilige Profeet Mohammed ﷺ. Gedreven door liefde voor de Heilige Profeet ﷺ betoogde hij, dat vreemde leiders zullen proberen, maar niet in staat zijn om “Nizām-e-Mustafa” (Orde van Mustafa ﷺ) een halt toe te roepen.

Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqui (Alayhir Rahmah) streefde naar: “een systeem van deugdzame standvastigheid…. een politiek systeem van veiligheid en rechtvaardigheid …. een economisch systeem van recht en provisie …. een spiritueel systeem van meditatief denken en innerlijke reflectie én gedenken van Allah …. en een sociaal systeem van broederschap”.

Politiek leiderschap

Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqui (Alayhir Rahmah) zijn toppunt was islamitische politieke leiderschap en staatsmanschap en met zijn talent overzag hij de verschillen die de Ummah gescheiden hield tot voordeel van non-moslim machten. Als resultaat van zijn perfecte visionaire leiderschapsstijl verenigde hij succesvol vijf Pakistaanse religieuze politieke partijen tot de Muttahida Majlis-e-Amal (MMA). Onder deze vereniging was de MMA in staat om 65 zetels in de National Assembly van Pakistan te verkrijgen en daardoor in oktober 2002 de officiële oppositie partij te worden, een prestatie die zowel moslim als non-moslim verbijsterde. Daarop herinnerde Maulana Noorani de moslims: “Islam wordt een onstuitbare macht wanneer moslims verenigen. Geen ‘supermacht’ zal in staat zijn om het te verslaan, als wij alleen al dit fundamentele principe begrijpen.”

Als een staatsman had Maulana Noorani zowel Arabieren als niet-Arabieren geadviseerd om grotere samenwerking tussen moslimlanden te koesteren. Hij werkte onvermoeibaar om moslimleiders, visionairs en wetenschappers op nationaal en internationaal niveau aan elkaar te koppelen met het doel de expansie van islamitisch gemotiveerde moed te faciliteren. De grootste uitdaging, dacht hij, was om het optuigen van de bronnen van moslim naties om zodoende moslims wereldwijd te bevoordelen.

Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqui (Alayhir Rahmah) hield vast aan de principes van democratie als het proces voor islamitische broederschap. In zoverre, dat hij persoonlijk voor wilde opdraaien. Hij werd diverse keren gevangen genomen door politieke dictatoren wegens zijn uitgesproken opvatting tegen onwettige dictatoriale regimes in Pakistan en elders in de moslimwereld. Hij streefde ernaar, dat moslims vandaag op een democratische wijze politieke vertegenwoordigers gaan kiezen zoals de moslims Sayyidena Abu Bakr Siddiqui (Alayhir Rahmah) op een democratische wijze als eerste kalief hadden gekozen.

Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqui (Alayhir Rahmah) had als staatsman op het territorium van diplomatie wereldwijd geëxcelleerd om wereldvrede te bevorderen. In 1988 had hij, samen met andere wereldleiders, op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York succesvol gewerkt aan een vredespact om de bloedige oorlog tussen Iran en Irak een halt te roepen. In deze oorlog zijn meer dan één miljoen moslims dood gegaan.

Mystiek leiderschap

Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqui (Alayhir Rahmah) was op het gebied van roohāni (islamitische mystiek) een grootmeester en kreeg khilafat (mandaat om murid in te wijden) in de Qādiriyya en Chishtiyya soefi Orde van zijn vermaarde vader Maulana Abdul Aleem Siddiqui (Alayhir Rahmah). Hij kreeg eveneens ijāzah (toestemming) van andere tariqah zoals Naqshbandiyya, Shaziliyya en Soharwardiyya. Gedurende zijn 55 jaar durende wereldreizen had hij meer dan 600.000 murid (spirituele leerlingen) in de Tariqat-ul-Qādiriyya ingewijd. Onder hen vinden wij tegenwoordig politieke leiders, moslim Schriftgeleerden, wetenschappers, professionals en meer dan honderdduizend gewone moslims die hun leefwijze hebben gebaseerd op de Geboden van Allah Subhānuhu wa Ta’ālā via de Heilige Profeet Sayyid-ul-Alamiena Mohammad-ur-Rasūlullāh ﷺ, khulafa Rashidīn (eerste vier kaliefen van de islam), Sayyidena Ghaus-al-‘Azam Sheikh Abdul Qadīr Jilāni (Alayhir Rahmah) en de Awliya (heiligen van de islam).

Verdiensten voor de islam

Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqui (Alayhir Rahmah) vergezelde zijn vader vanaf jeugdige leeftijd op islamitische missiereizen in de wijde wereld. Spoedig naar het uitroepen van de Republiek Pakistan begon hij zelfstandig zijn internationale missiewerk. Daarnaast is hij gedurende 12 jaar onbezoldigd Secretaris-generaal geweest van de World Muslim Ulema Organization en President van de International Islamic Missionaries Guild. In deze tijd was de Mufti-e-Azam van Palestina de president van deze organisatie). In 1970 werd hij gekozen als parlementslid van Pakistan en tegelijk anoniem gekozen tot fractievoorzitter van het van Jamia Ulema Pakistan in het parlement.

In 1972 is hij medeoprichter geweest van de World Islamic Mission in Dar-ul-Arkam, Mekka. In 1972 werd hij als president van Jamiat-e-Ulema Pakistan (JUP) gekozen en bracht namens de Pakistaanse regering een missionarissenreis naar Rusland en China. Vervolgens werd hij in 1973 tot Senator van Pakistaanse senaat gekozen. Maulana Noorani was ook dagvoorzitter van de internationaal islamitische conferentie in Bradford (april 1974) waar hij direct werd gekozen tot eerste president van World Islamic Mission. In 1977 werd hij herkozen als parlementslid van Pakistan. Als lid van de Constitution Committee van het parlement heeft hij meer dan 200 mandementen en suggesties met een blik op de Constitutie van 1972 gedaan, dat gericht was op democratie conform de principes van de islam. Zijn voortdurende strijd heeft ertoe geleid dat de islam de staatsgodsdienst van Pakistan is geworden. Hij was de eerste Schriftgeleerde en parlementslid geweest die in de grondwet van Pakistan de definitie van een moslim en einde der profeet heeft laten opnemen.

In Mauritius stichtte hij de SNIT Business School (Shah Noorani Information Technology University)

Als missionaris

Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqui (Alayhir Rahmah) is een internationale figuur van hoge reputatie die missiereizen heeft gebracht naar verschillende landen van Europa, Afrika, Zuid Amerika, Azië, Verenigde Staten, Canada, Nieuw Zeeland, Caraïbische gebied. Gedurende deze reizen inspireerde hij moslim geleerden en leiders om afdelingen van World Islamic Mission wereldwijd op te richten. Dit heeft geleid tot het bouwen van tientallen moskeeën en islamitische scholen. Ook was hij hoogleraar aan de universiteit van Tripoli.

Wat andere prominente bronnen van hem vonden

Op een dag zei Maulana Abdul Wahhāb saheb in een toesprak in het gebouw Bijlmerplein (in Amsterdam Zuidoost): “Maulana Noorani is zo verheven, dat ik het niet waard ben zijn schoenen te poetsen.”[1]

“Maulana Shah Ahmad Noorani was befaamd om zijn integriteit en weigering om politieke deals te sluiten. Hij was een vrome en machtige clericus die zo welbespraakt was en wereldreiziger.” [2]

“Maulana leefde gedurende een periode in Afrika om de islam te verspreiden. Hij werd beschouwd als een man van principes, een geleerde en moedige religieuze leider.”[3]

“Maulana Shah Ahmed Noorani was een gerespecteerde politicus. Zelfs zijn tegenstanders hadden hoge dunk voor zijn fatsoen, ascetisme en oprechtheid. Zijn plotselinge overlijden is een verlies, dat voor lange tijd zal worden betreurd; het is een tragedie voor al degenen die hem steunden (in zijn islam werk) en hem lief hadden.”[4]

Shajrah Sharīf Noorani

Gezegende Mystieke Boom (al-Shajrah al-Sharīf) van Qaid-e-Ahle Sunnat Maulana Shah Ahmad Noorani (Alayhir Rahmah) met de ononderbroken ketting van mystieke meesters tot 37 generaties terug naar de Heilige Profeet Sayyid-ul-‘Alamiena Muhammadur Rasūlullāh ﷺ.

 • Sayyidena Rasūlullāh Hazrat Muhammad Mustafa ﷺ
 • Sayyidena Imam Ali ibn Abu Tālib (radi Allāhu Anhu)
 • Hazrat Hasan (radi Allāhu Anhu)
 • Sheikh Habīb al-Ajami (radi Allāhu Anhu)
 • Sheikh Dawood al-Ta’ir (radi Allāhu Anhu)
 • Sheikh Ma’ruf al-Karkhi (radi Allāhu Anhu)
 • Sheikh Sari al-Saqati (radi Allāhu Anhu)
 • Sheikh Junaid Abu al-Qāsim al-Baghdādi (radi Allāhu Anhu)
 • Sheikh Abu Bakr Shibli (radi Allāhu Anhu)
 • Sheikh Abdul Wahid (radi Allāhu Anhu)
 • Sheikh Abdul Aziz al-Tamīmi (radi Allāhu Anhu)
 • Sheikh Abu al-Farah Tartusi (radi Allāhu Anhu)
 • Sheikh Abul Hasan Farsi al-Qurayshi (radi Allāhu Anhu)
 • Sheikh Abu Sa’id al-Mubārak Mukharrami (radi Allāhu Anhu)
 • Sheikh Abdul Qadīr Jilāni Ghaus al-‘Azam (radi Allāhu Anhu)
 • Sheikh Sayyid Abdur Razzaq (radi Allāhu Anhu)
 • Sheikh Sayyid ‘Abdul Sālih al-Faqiri (radi Allāhu Anhu)
 • Sheikh Sayyid Ahmad Shah (radi Allāhu Anhu)
 • Sheikh Sayyid Sahābuddin (radi Allāhu Anhu)
 • Sheikh Sayyid Shamsuddin (radi Allāhu Anhu)
 • Sheikh Sayyid ‘Alā al-Dīn (radi Allāhu Anhu)
 • Sheikh Sayyid Noori Muhammad Shah (radi Allāhu Anhu)
 • Sheikh Sayyid ‘Abd-al-Jalāl al-Sahra (radi Allāhu Anhu)
 • Sheikh Sayyid Baha wa-al-Shee Qalander (radi Allāhu Anhu)
 • Sheikh Abul Ma’ali (radi Allāhu Anhu)
 • Sheikh Muhkam-al-Dīn (radi Allāhu Anhu)
 • Sheikh Shah Amir Ba-La Yaaru (radi Allāhu Anhu)
 • Sheikh ‘Abdul-Latif al-Burriy (radi Allāhu Anhu)
 • Sheikh Derwisj Muhammad (radi Allāhu Anhu)
 • Sheikh Shah Ahmad Shah (radi Allāhu Anhu)
 • Sheikh ‘Abdul Latif Thani (radi Allāhu Anhu)
 • Sheikh Mahdi Shah (radi Allāhu Anhu)
 • Sheikh Sayyid ‘Azam Ali Shah (radi Allāhu Anhu)
 • Sheikh Sayyid Muhammad Ghaus Ali Shah (radi Allāhu Anhu)
 • Sheikh Maulana Muhammad Abdul Hākim al- Qādri (radi Allāhu Anhu)
 • Sheikh Ahmad Mukhtār Siddiqui (radi Allāhu Anhu)
 • Sheikh-ul-Tariqat Maulana Shah Muhammad Abdul Aleem Siddiqui al-Qādri (radi Allāhu Anhu) Hazrat Qaid-e-Ahle Sunnat Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqui al-Qādri (Alayhir

[1] Opgenomen cassetteband

[2] www.salaam.co.uk/knowledge/biography

[3] www.dailytimes.com.pk

[4] www.dailytimes.com.pk


Translate »
error: Content is protected !!