Kwaliteiten van een Mujaddid in Islam‏

Allama Maulana Imran Raza Khan Samnani Mia al Qadri

Sayyidena Abu-Huraira (radi Allāhu anhu) vertelt dat Sayyidena Rasūlullāh ﷺ zei: “Voorwaar, Allah zal aan het begin van elke eeuw een dergelijke persoon uit deze Ummah sturen die hun religie (Deen) zal verfrissen en herstellen.”

De hierboven vermelde Hadith is geregistreerd door de volgende Hadith Meesters: Imam Abu-Da’ood, en Imam Hākim in zijn Mustadrak, Imam Baihāqi in zijn Al-Ma’rifa, gerapporteerd door de grote Hadith Meester Imam Jalāluddin Suyuti in zijn al-Jama’e Saghir fi al-Hadith al – Bashir wal-Nazir, en Imam Baihāqi heeft ook verhaald in zijn Al-Mudkhal en Imam Hasan bin Sufyan en Imam Bazar, in hun Musnad, Imam Tabrānī in zijn al-Mu’jam al-al-Awsat, Adee Imam Ibn ‘in zijn Kamil en Imam Abu-Na’eem in zijn al-Hil’ya.

In een commentaar op de authenticiteit van de bovenstaande Hadith Sharief heeft Allama Imam Isma’il Haqqee in zijn marginale aantekeningen in Sirāj al-Munir Jame’h Sharh al-Saghier geschreven: “Mijn Sheikh zei dat er een consensus van de Hadith Meesters bestaat dat deze Hadith Sahīh is.”

Onder de latere Hadith Meesters die deze Hadith Sharief als Sahīh hebben geverifieerd zijn Allama Imam Abul-Fadl Iraqi Allama en Imam Ibn Hajar en onder hen de voorganger Imam Hākim (auteur van Sahīh al-Mustadrak) en Imam Baihāqi (auteur van al-Mudkhal).

Imam Jalāluddin Suyuti heeft in zijn Mirqat al-Saood’s marginale notities gemaakt uit de Sunan Abu-Da’ood records: “Het is een consensus van de Muhaddithīn (Hadith Meesters) dat deze Hadith Sahīh is”.

Met andere woorden, de periode waarin er een tekort is aan kennis en een verslechtering is opgetreden in het volgen van de Sunnah, wanneer er een toename is van valse innovaties en onwetendheid, stuurt Allāh Ta’ālā een persoon aan het begin of het einde van elke eeuw die het verschil laat zien tussen de Sunnah en Bid’ah. Hij zal de valse innovaties weerleggen en vernietigen en niemand vrezen, dan Allāh Ta’ālā. Hij zal zeer moedig en oprecht de vlag van de Dīn-e-Muhammadi hijsen. Deze persoon is bekend als een “Mujaddid” van Dīn.

De auteur van het boek “Sirāj al-Muneer Jame’h Sharh al-Saghier” heeft uiteengezet wie een Mujaddid is met de volgende woorden: ‘’Met andere woorden, het doen herleven van de Deen, het doen herleven van de leer van de Heilige Qur’ān en Sunnah (omdat die worden vernietigd door onnozele mensen)) en het Gebod geven volgens de Heilige Qur’ān en Sunnah.”

Allama Munaadi (Alayhir Rahma) verklaart: “Een Mujaddid is iemand die Sunnah scheidt van Bid’ah en wie de status van de Ahle Bid’ah degradeert.”

Waarom komt een Mujaddid (hersteller) iedere 100 jaar?

Een Mujaddid wordt gestuurd na elke 100 jaar, omdat na elke eeuw de omgeving, het leefmilieu, de manier van denken de mensen neigen tot een enorme transformatie. Het is vermeld in de Hadith van Bukhārī Sharief dat tijdens de laatste fasen van de Profeet Mohammed ﷺ zijn fysieke leven, op een nacht, na het verrichten van Ishā namāz opstond en zei:

‘Zal ik jullie op de hoogte brengen van het belang van deze nacht? Vanaf deze nachten verder, tot aan het einde van 100 jaar periode, zal de persoon die leeft op de aarde (actueel) niet meer in leven zijn.”

Het concept van Tajdid van de Dīn: de juiste betekenis of begrip Tajdid (herstellen) is dat een of meer kwaliteiten te vinden zijn in een persoon waardoor de Ummat-e-Muhammadiyya religieuze voordeel kan hebben door bijvoorbeeld islamitisch onderwijs, lezingen en verspreiding, mensen voorlichten en verbieden tegen het kwaad en het bijstaan van de Waarheid.

De kwaliteiten van een Mujaddid:

 1. Het is niet noodzakelijk dat een Mujaddid afstamt van de Ahle-Bayt zoals is bevestigd door de sjiieten en andere sekten.
 2. Het is niet noodzakelijk dat een Mujaddid een mujtahid is.
 3. Wat absoluut noodzakelijk is, is dat hij een soenniet is met de juiste opvattingen volgens de Ahle-Sunnah wa Jamā’ah.
 4. Hij heeft diepgaand kennis van de Deen en is dus een Alim.
 5. Hij is een Meester in en beheerst de meeste van de Wetenschappen.
 6. Hij is een uitstekende geleerde van zijn tijd.
 7. Zijn dienstbaarheid voor de Deen is louter voor het plezier van Allāh Ta’ālā en Zijn Rasoel ﷺ en niet voor de hebzucht van rijkdom en andere wereldse winstbejag.
 8. Hij is onbevreesd voor de oppositie en de machthebbers van zijn tijd.
 9. Hij zal niet handelen of uitspraken doen omwille van enige persoon, maar omwille van Allāh Ta’ālā en Zijn Rasoel ﷺ.
 10. Hij zal niet bang zijn om te spreken of de Waarheid in alle omstandigheden verdoezelen.
 11. Hij zal geen gebruik maken van de religie om wereldlijke roem te krijgen.
 12. Hij zal een zeer vroom persoon zijn en Allāh Ta’ālā vrezen.
 13. Hij zal perfecte mix van de Shari’ah en Tariqah hebben.
 14. Hij zal oppositie tegen de Shari’ah niet tolereren.
 15. En volgens Allama Imam Ismaël Haqqee, is het noodzakelijk voor een Mujaddid, dat hij zowel in het laatste gedeelte van de eeuw was hij geboren en het begin van de volgende eeuw overlijdt en dat hij beroemd is en een fontein met vocaal gezag van religie heeft voor de Schriftgeleerden (Ulema) van zijn tijd.
 16. Het is ook noodzakelijk voor een Mujaddid dat de Ulema van zijn tijd hem observeren, voordeel aan hem hebben en overtuigd zijn van zijn onberispelijke levensstijl en diepgaande kennis, en daarmee hem erkennen en hem in het openbaar aankondigen als een Mujaddid.
 17. Daarom is het belangrijk dat een Mujaddid een perfecte belichaming en Aliem is van zowel de externe (Shari’ah) en interne (geestelijke) wetenschappen ter bevordering van Kennis, de bescherming van de Sunnah en het bestrijden en vernietigen van Bid’ah.

Identificatie van een Mujaddid

Shaikh al-Islam Imam Badr Al-Dīn Abdal stelt in zijn boek, Risālah Mardiyyah fi al-Nusrat Madhab al-Ashariyya: “Een Mujaddid is erkend door de sterke opinie van de edele Ulema van zijn tijd, die veel profijt hebben aan zijn toestand en productieve Kennis. Hij zal een belichaming van zowel uiterlijke als innerlijke wetenschappen zijn ter ondersteunen en verdedigen van de Sunnah en uitdagend en verslaand voor Bid’ah.”

Kan er meer dan één Mujaddid in een eeuw voorkomen?

Er kan meer, en er is al meer dan een Mujaddid in een eeuw geweest. In de Hadith is het Arabische woord Mujaddid gebruikt om uitleg te geven over de komst van de Mujaddid in het enkelvoud, maar volgens de betekenis (uitleg) is het een meervoud zoals het is uitgelegd in de Kitābs van Usool-e-Fiqh. Allāma Mulla Ali bin Sultan Qāri (Alayhir Rahmah), van wie ook wordt gezegd dat hij de Mujaddid van de 11e eeuw is, zegt: “Uit de woorden blijkt dat impliciet niet slechts een enkele persoon is bedoeld, maar het verwijst naar een groep mensen onder wie (Mujaddid) slechts één soort kennis of alle vormen van kennis in zijn stad heeft.”

Dus, soms is een enkele Mujaddid geboren in een eeuw en soms zijn er twee of een groep in een bepaalde eeuw wanneer er geen consensus kan worden bereikt over een persoon. Er zijn momenten dat er een Aliem in het midden van de eeuw is die wellicht meer kennis heeft en beter is dan de Mujaddid, doch hij zal niet worden aangemerkt als een Mujaddid, omdat hij niet aan het begin van de eeuw zichtbaar was. Dit is zo om reden dat over het algemeen aan het einde van de eeuw veel grote Ulema overlijden en grote onenigheid en Fitnah de Ummah overspoelt. Bid’ah en religieuze corruptie kruipt dan in de mensen die de neiging hebben af te wijken van de zuivere leer van de islam. Op deze cruciale periode is er een grote behoefte aan aanmaning en herleving op het gebied van Deen. Op dit kritieke moment stuurt Allāh Ta’ālā een dergelijke Alīm die alle kwaad en religieuze corruptie uit de Ummah verwijdert door publiekelijk aan te kondigen en te weerleggen. Hij zal het beste onder de mensen zijn en de meest gezaghebbende onder de hoogwaardigheidsbekleders van zijn tijd.

Lijst van mogelijke Mujaddid

Eerste eeuw (na de profetische periode; 3 augustus 718)
Ameer al-Mu’minin Umar ibn Abd al-Aziz (682 – 720)
Imam-e-Azam Abu Hanīfa Nu’man (699 – 767)
Ibn Sireen (8ste eeuw)
Tweede eeuw (10 augustus  815)
Imam Muhammad ibn Idris Shafi’ī (767 – 820)
Imam Hasan al-Basrī (642 – 728 of 737)
Imam Malik ibn Anas (715 – 796)
Imam Muhammad bin Hassan Shaybani

Derde eeuw (17 augustus 912)
Imam Ahmad ibn Hanbal (780 – 855)
Imam Abu al-Hasan al-Ash’ari.

Vierde eeuw (24 augustus 1009)
Imam al-Baihāqi
Imam Tahtāwi
Imam Isma’eel bin Hammād Ja’fari
Imam Abu Jāfar bin Jareer Tibri
Imam Abu Hātim Rāzi

Vijfde eeuw (1 september 1106)
Hazrat Qutub-e-Rabbāni Ghaus-e-Samdani Haykel-e-Noorani Mehboob-e-Subhāni Shaikh Mohammed Mohïunddin Abdul-Qādir Jilāni Baghdādi
Imam Al-Ghazālī (1058–1111)
Imam Abu Naeem Isfahāni
Imam Abul Hussain Ahmad bin Muhammad Abi Bakr-il-Qādir
Imam Hussain bin Raaghib

Zesde eeuw (9 september 1203)
Imam Fakhr al-Dīn al-Rāzi
Shaikh Ahmad Kabir Rifa’ee
Allāma Imam Umar Nasfi,
Imam Qāzi Fakhruddin Hassan Mansoor,
Imam Abu Muhammad Hussain bin Mas’ud Fara’a

Zevende eeuw
Imam Taqiyuddin As-Subki
Imam Sheikh Sahābuddin Suharwardi
Imam Sheikh Akbar Mohiyuddin Muhammad ibn Arabī
Allāma Imam Abul Fadhl Jamāluddin Muhammad bin Afriqi Misri
Hazrat Khwaja Moïnuddin Hassan Chisthi Gharib Nawāz Ajmeeri Sanjari
Imam Abul Hassan Uz’zuddin Ali bin Muhammad Ibn Atheer,

Achtste eeuw (23 september 1397)
Ibn Hajar al-‘Asqalānī
Imam Taaj’uddin bin Ata’ullah Sikandari
Khwaja Nizāmuddin Awliya Mahboob-e-Ilāhi
Imam Umar bin Mas’ud Taftazaani

Negende eeuw (1 oktober 1494)
Imam Hāfiz Jalāluddin Abu Bakr Abdur Rahmān Suyuti
Imam Nooruddin bin Ahmad Misri
Imam Muhammad bin Yusuf Karmani
Imam Shamsuddin Abul Kheyr Muhammad bin Abdur Rahmān Sakhāwi,
Allāma Imam Sayyed Sharief Ali bin Muhammad Jarmaani

Tiende eeuw (19 oktober 1591)
Imam Sahābuddin Abu Bakr Ahmad bin Muhammad Khatib Qasṭallānī
Imam Muhammad Sharbini,
Allāma Sheikh Muhammad Tāhir Muhaddith

Elfde eeuw (26 oktober 1688)
Imam-e-Rabbāni Mujaddid Alfi Sani Shaikh Ahmad Sirhindi
Sultan ul Aarifīn Imam Muhammad Baahu
Imam Ali bin Sultan Qāri

Twaalfde eeuw
Al-Sultan al-Azam wal Khaqan al-Mukarram Abul Muzaffar Mohiyuddin Muhammad Aurangzeb Bahadur Alamgir
Imam Abdul Ghani Naablisi
Sheikh Ahmad Mulla Jeewan
Al-Qutub Abd Allah al-Haddad
Allāma Maulana Imam Abul Hassan Muhammad bin Abdul Haadi Sindhi,

Dertiende eeuw
Allāma Imam Ahmad bin Ismail Tahtāwi
Allāma Shah Abdul Aziez Muhaddith-e-Delhwi
Imam Abdul Ali Luckhnowi
Imam Sheikh Ahmad Saadi Mālikī

Veertiende eeuw

Shaikh al Islam wal Muslimin, Mujaddid-e-Azam Ala Hazrat Ash-Shah Imam Ahmad Raza Khan al-Qadiri (Ridwānullāhi Ta’ālā Alayhim Ajma’in)

Translate »
error: Content is protected !!