Hadj, de pelgrimstocht

Voorwoord over de hadj: het is geestelijk en heeft een sociale betekenis

Prof. dr. Fazlur Rahman Ansari (radi Allāhu anhu)  

De Hadj (bedevaart naar Mekka) is een van de pijlers van de islam. Honderdduizenden moslims met verschillende nationaliteiten en afkomst, en getrokken uit alle rangen en standen, zal vanuit alle werelddelen gaan bidden bij de centrale moskee en ‘werelds oudste huis van aanbidding, de Ka’aba. Deze viering en dit schouwspel is uniek in de geschiedenis van de mensheid, jaar na jaar wordt het herhaald en bestaat meer dan dertien (veertien) eeuwen. Elke nauwgezet en vrome moslim en moslima koestert de ambitie voor het verkrijgen van de zegeningen van de Hadj, ten minste eenmaal in zijn of haar leven. Iedereen die de middelen heeft en ook het nodige religieuze bewustzijn, streeft ernaar zijn uiterste best te doen om de kroon bedevaartsoord te bereiken ondanks de vergroting van de obstakels en moeilijkheden die op het pad van de pelgrim komen. In die landen waar beperkingen op hadj reizen en deviezen bestaan of niet bestaan in een aanvaardbare vorm, er zijn personen die deze deugd toch elk jaar verdienen.

Spirituele elevatie

De Hadj is voornamelijk een devotionele instelling en vormt als zodanig het hoogtepunt van een moslimdemonstratie van toewijding aan Allāh Ta’ālā in een ceremoniële naleving. Slogans, symbolen en plechtigheden hebben altijd deel uitgemaakt van mensenlevens op de religieuze, evenals het niet-religieuze luchtvervoer, ongeacht wat de ongodsdienstig misschien tegenwoordig denkt. Ze zijn echter altijd de degene die niet eindigt in zichzelf. Bovendien hangt hun waarde en werkzaamheid altijd af van de ideeën en concepten. Zij kunnen de projectie van zinloos grillen en luimen van de mythische uitmaken of ze kunnen de vertegenwoordigers zijn van ware grote en nobele idealen.

Ondertussen zijn symbolen, ceremonies en slogans te vinden in de islam als vanzelfsprekend, doch zij zijn strikt rationeel en subliem in contrast met de irrationele en zelfs vernederende ceremonies van andere religies.

Als een spirituele ceremoniële observatie, dient de hadj in dit licht te worden opgevat. Elk van de ceremonies uitgevoerd door de pelgrim tijdens de Hadj is rijk aan bijbetekenis en draagt binnen haar boezem de verwezenlijking van een welomschreven spirituele “wensdroom”. Dus, wanneer de pelgrim rond de Ka’aba gaat in de prestaties van het voorgeschreven aantal tawāf, met blote hoofd, bedekt met een naadloos opstikkend gewaad, en zoals een gekke minnaar, geabsorbeerd in de contemplatie van zijn Geliefde en Schepper toont hij zijn opmars van het collectief niveau van het menselijk leven tot een hogere status van spirituele glorie waarin hij zich bevestigt ten opzichte van Allāh Ta’ālā. Vergelijkbaar is het geval met andere ceremonies.

De Heilige Profeet Muhammad ﷺ (Allāh Ta’ālā zegene hem, zijn familie en metgezellen, en geef ze vrede) heeft gewezen op het enorme belang van de Hadj in de taak van spirituele hervorming en transformatie. Weet dat alleen degenen die de hadj uitvoeren met wijsheid, met eer en geweten en met inzicht van de vereiste begeleidende geestelijke inspanning bereikt de geestelijke voordelen in volle maat. De Hadj is een mijlpaal in het islamitische geestelijke leven en moet als zodanig worden behandeld.

Bevestiging van menselijke gelijkheid en broederschap

De islam is niet een “persoonlijke religie” zoals sommige zielenheil geloven. Het is de religie van samenleving. Zijn functie is hervorming, omvormen en de opbouw van niet alleen de enkeling, maar het hele sociale geheel. In feite, is islam de religie van de samenleving in een mate dat zelfs haar zuiver godsdienstige instellingen duidelijke sociale gevolgen en functies hebben. Neem als voorbeeld het geval van namāz, dat is misschien het meest “persoonlijke” en “privé” aangelegenheid van alle religieuze instellingen. In de islam heeft het gebed de maatschappelijke functie daarvan zo nadrukkelijk als de spirituele of devotionele. De moskee is de enige plek ter wereld waar het ideaal van broederschap echt en goed is, en praktisch gerealiseerd waar alle onderscheid van kaste, ras, rang en kleur zijn uitgewist. En in die zin van repetitie en bevestiging van menselijke broederschap moet een moslim vijf keer per dag verplicht naleven.

Islam bestrijdt niet voor de praktische inrichting door menselijke broederschap te beperken. Van de dagelijkse plaatselijke gemeenten aan de meer uitgebreide vrijdag congregatie, en uit de stad-Congregatie voor de wereld-congregatie in Mekka ter gelegenheid van de Hadj, vergroot het geleidelijk de reikwijdte en de functie van dat repetitie en die bevestiging, totdat het voor de moslimgemeenschap behaalt wat onmogelijk was om te bereiken voor andere samenlevingen, namelijk perfect menselijke gelijkheid en broederschap. “The ideal of a League of Human Races“, zegt de islam ’s vijandige criticus professor Snouck Hungronje: “has indeed been approached by Islam more nearly than any other religion; for the League of Nations founded on the basis of Muhammad’s religion takes the principle of the equality of all human races so seriously as to put other communities to shame. “

Hadj regelgeving uit Quduri en Ihya Uloom-ud-Dīn

Verplichtingen van de islam

Na het betreden van het islamitische raamwerk door de geloofsovertuiging (Imān) én door het aanvaarden met zowel het hart als het mondeling verklaren zijn vier fundamentele vormen van aanbidding (Ibādah) is verplicht voor elke moslim:

 • De Salāt (namāz),
 • Saum (vasten),
 • Zakāt (armenbelasting) en
 • Hadj (bedevaart) naar Mekka en bezoek aan de Profeet ’s ﷺ tombe in Medina.

Voorwaarden van de hadj

 • Moslim zijn (soenniet);
 • Volwassen zijn;
 • Als hij woonachtig is in Darul Harb (letterlijk betekend het: een stad of plaats die in oorlog is met de islam). In het algemeen betekent het: een niet-islamitisch land) en het moet bevestigd zijn dat de verplichting van de Hadj mag worden nagekomen voor de inwoners van die plaats;
 • Het bezitten van een normaal denkvermogen (aqal, hadj is niet Farz op een persoon die geestelijk gestoord is).
 • Onafhankelijk zijn (geen slaaf, gevangene);
 • In goede gezondheid verkeren om naar hadj te gaan en de diverse rituelen met standvastigheid kunnen uitvoeren. (Hadj is niet verplicht voor een gehandicapte, een blinde en degene wiens benen zijn geamputeerd, of iemand die zo oud en zwak is en niet in staat is om recht te zitten op een wagen van het rijden dier).
 • Voldoende geld voor de voorziening van levensonderhoud van zichzelf en achtergebleven gezin.

Verplichting van de Hadj

 • Tijdstip van de Hadj is vanaf de maand Shawwaal (10e maand van de Hijri kalender) tot aan de 10e van Zill-Hadj (dat is de 12e en laatste maand van de Hijri kalender).
 • Voor de maand Shawwaal en na de 10e Zill Hadj is de Hadj niet toegestaan.
 • Hadj is verplicht op vrij (geen gevangene, slaaf), gezonde volwassenen is:
 1. ze zijn in staat zijn transport en verblijf te betalen;
 2. en het onderhoud van het gezin tot de tijd van zijn terugkeer kan voorzien;
 3. de reis veilig is;
 4. voor een vrouw geldt dat zij gaat met een mahram of haar man om hadj verrichten. Het is voor haar niet toegestaan de reis voor hadj zonder deze twee te doen als er tussen haar en Mekka een afstand is van drie dagen en nachten reizen.

Zodra een persoon in aanmerking komt voor de hadj, wordt het verplicht voor hem/haar om deze pelgrimstocht te ondernemen bij de eerste gelegenheid. Een vertraging in het nakomen zal neerkomen op een nalatigheid en hij/zij zal een zondaar worden (en strafbaar) in de ogen van Allāh Ta’ālā en zijn getuigenis zal niet de moeite waard zijn (geen vertrouwen). Er is echter geen Qazā (compensatie een verplichting -Farz- op een later tijdstip) op welk moment hij Hadj verricht zal worden berecht als te zijn geweest uitgevoerd in die tijd (Ada).

De profeet ﷺ heeft gezegd dat degenen die intentioneel de hadj niet doet zal sterven als een jood of christen. Al-Ghazālī, Ihya Uloom-ud-Dīn.

Voortreffelijkheden van hadj

 • Allāh Ta’ālā openbaart: “Kondig Hadj aan onder de mensen, zodat zij naar u kunnen komen te voet of op iedere kameel uit elke verre plaats.”
 • Qatadah zei: “Allāh Ta’ālā beval Hazrat Abraham, onze profeet en alle gekozen dienaren – verkondig Hadj onder hun volk. Toen zei hij (Abraham): 0 mensen, Allāh Ta’ālā heeft een huis gemaakt, ga voor bedevaart.”
 • Allāh Ta’ālā openbaart: “Dat zij voordelen aan kunnen onttrekken. (Het betekent dat de handel en de beloningen in de volgende wereld). Een zekere wijze zei erover: “Bij de Heer van de Ka’aba, Hij heeft hen vergeven.”
 • Allāh Ta’ālā waarschuwt voor wat de duivel zegt: “Ik zal voor hen zitten in je rechte pad.” Sommigen zeggen dat de duivel zal zitten in de wegen naar Mekka om te voorkomen dat de mensen de bedevaart gaan doen.
 • De profeet zei: “Hij die bedevaart doet zonder ontuchtige daad te doen en zonder ruzie komt uit zijn zonden vrij zoals op de dag toen zijn moeder van hem beviel.”

Farz rituelen in Hadj

 • Ihrām aantrekken, voordat een van de andere rituelen plaats vindt.
 • Verblijven bij `Arafāt gedurende ten minste een moment, op elk moment tussen de daling van de zon op de 9e van de maand Zill-Hadj, en de dageraad van de 10e van de maand Zill-Hadj.
 •  Tawāf van bezoek doen, nadat het verblijf in `Arafāt (met de intentie).
 • Handhaving van de orde tussen de farz handelingen (ihrām, gevolgd door verblijf en tot slot Tawāf).
 • Geen geslachtsgemeenschap voordat het verblijf in ‘Arafāt heeft plaatsgevonden.

Wājib handelingen in Hadj

 • Verblijven op Muzdalifah, minstens even na zonsopgang op de 10e van Zill-Hadj.
 • Sa’iy (rennen tussen de heuvels Safā en Marwa).
 • Kiezelstenen gooien in de Jamrāt op de versteende satans.
 • Tawāf van verlaten Muzdalifah, voor andere doeleinden dan menstruerende vrouwen en de inwoners van Mekka.
 • Knippen of het scheren van de hoofdharen binnen de Haram, gedurende de dagen van offer.
 • Niet uitstellen van ihrām voorbij de mīqāt.
 • Alert zijn op geen overtredingen van de ihrām (seksuele geslachtsgemeenschap nadat het verblijf, het dragen van genaaide kleding, met bedekken tot het hoofd en/ of gezicht).
 • Verlenging van het verblijf bij `Arafāt tot na zonsondergang en na de imam is begonnen met de uitgifte van voren.
 • Het uitstellen Maghrib en ‘Ishā’ tot Muzdalifah
 • Niet uitstellen van de Tawāf van bezoek gedurende de dagen van offer (3 dagen).
 • Starten van de tawāf van de kant waar de Zwarte Steen in de Ka’aba is bevestigd.
 • Het uitvoeren van tawāf tegen de klok in.
 • Het uitvoeren van tawāf rond de Hātim.
 • Lopen in tawāf, voor iemand die geen excuus heeft.
 • Instaat van zuiverheid zijn tijdens de tawāf.
 • Bedekking van de naaktheid tijdens de tawāf.
 • Het uitvoeren van twee rak `ah namāz na tawāf.
 • Begint Sa’iy vanaf de heuvel Safā.
 • Lopen in Sa’iy, voor iemand die geen excuus heeft.
 • Het uitvoeren van Sa’iy na een geldige Tawāf.
 • Het slachten van een schaap, voor het uitvoeren van een tamattu` of Iran.
 • Het handhaven van de orde tussen bekogelen, het slachten en knippen van haar.

Vóór het aantrekken van ihrām

Wanneer men wenst ihrām te betreden:

 • Maakt ghusl of wudu ‘, maar ghusl is beter.
 • Draagt twee nieuwe (of gewassen) doeken: een izaar (taille-omhulsel) en een rida ‘(bovenkleed).
 • Zet zoete parfum op als hij het heeft.
 • Bidt twee rak ‘ah namāz.
 • Zegt deze du’ā op: Allāh Ta’ālā oema inni uridu’l-hajja fa-yassir liwa-taqabbal minna.
 • Zegt Talbiyah op (Labbayk-Allāh Ta’ālā oema labbayk. Labbayk la Sharika laka Labbayk. Innal-hamda wan-ni`mata laka wal-Mulk. La Sharika lak) na zijn salāh.

Verboden daden tijdens Ihrām periode

Wanneer men Talbiyah heeft uitgesproken, heeft hij ihrām aangegaan, en moet hij uit de buurt blijven van hetgeen Allāh Ta’ālā heeft verboden zoals:

 • Rafath (geslachtsgemeenschap of seksuele getinte gesprek)
 • Fusuq (zonden) en Jindal (argument).
 • Hij moet niets doden, noch laten doen.
 • Hij mag niet dragen: een shirt, broek, tulband, pet, jurk, khuff (tenzij hij geen schoenen kan vinden, in welk geval hij hen zou snijden onder de voet).
 • Hij heeft geen bedekking op zijn hoofd, noch zijn gezicht.
 • Hij moet geen parfum opzetten.
 • Hij zou zijn haar of baard niet wassen met heemst.
 • Hij moet zijn hoofd niet scheren, noch zijn lichaamshaar, noch knippen [Iets van] zijn baard, noch zijn nagels.
 • Hij moet geen genaaid kledingstuk dragen, noch geverfd met saffraan of saffloerolie, tenzij het is gewassen en geen geur verspreid.

Toegestane daden tijdens Ihrām

 • Het doen van ghusl.
 • Het betreden van een badhuis.
 • In de schaduw zitten onder een huis, of een luifel.
 • Vastmaken van een himyan (gordel om geld te dragen) om zijn middel.

Bekogelen Jamrāt al-`Aqaba

 • Bij de Jamrāt al-`Aqaba stenigen
  • van de binnenkant van het dal,
  • met zeven steentjes, net als de stenen van een katapult
  • uitspreken takbīr bij iedere kiezel.
  • Na het gooien meteen verstrekken van die plaats en vallei.
 • Je staakt Talbiyah met het [gooien van] de eerste kiezel.
 • Dan slacht hij het dier omdat hij ifraad uitvoert.
 • Dan, verkort hij of scheert hij zijn hoofdhaar, maar scheren is superieur.
 • Hierna is alles voor hem toegestaan behalve vrouwen.

Als men van plan is om alleen hadj uit te voeren, maar niet de Umrah dan heet het Al-Ifraad. Degenen die binnen de grenzen van Haram of binnen Mīqāt wonen, kunnen Hadj-e-Ifraad uitvoeren. Zelfs degenen die in Jeddah wonen, kunnen het doen. In deze categorie van de Hadj heeft men in ihrām aan te gaan om van de Hadj alleen te doen zonder Umrah. Ze moeten Umrah niet doen tijdens de Hadj seizoen.

Zij die wonen buiten de Mīqāt (grenzen van Haram, veel bekend als Afaqis) kunnen ook op bedevaart gaan in deze categorie. Dit staat bekend als “Mufrad”, waarin het offeren van dieren niet verplicht is.

Bijzondere voorschriften voor vrouwen

De vrouw is in al [eerdergenoemde richtlijnen] gelijk aan de man met dien verstande dat:

 • Ze zal niet onthullen haar hoofd.
 • Ze onthult haar gezicht.
 • Ze zal niet haar stem verheffen in Talbiyah.
 • Ze doet geen Raml (snel lopen) in tawāf.
 • Ze loopt niet tussen de twee palen.
 • Ze scheert haar hoofd niet, maar ze verkort [het haar].
 • Als een vrouw menstrueert op het moment van ihrām, maakt ze ghusl en gaat in ihrām. Ze doet alles wat een Haji (man) doet, behalve de tawāf van de Ka’aba totdat zij rein is geworden.
 • Als ze menstrueert nadat het verblijf en de Tawāf van bezoek, kan ze vertrekken uit Mekka, en er is geen [boetedoening] op haar [in dat geval] voor het niet nakomen van de Tawāf van vertrek.

Overtredingen in hadj

Overtredingen van de Ihrām:

 • Als iemand in ihrām parfum opzet, is boete verschuldigd.
  • Als hij een hele ledemaat of meer parfumeert dan is een dier offer verschuldigd.
  • Als hij minder dan ledemaat parfumeert dan is sadaqāh voor een goed doel verschuldigd.
 • Als hij een genaaid kledingstuk draagt of hoofd bedekt.
  • Als het een volledige dag was, dan is een dier offer de boete.
  • Als het minder dan een dag was, dan is een sadaqāh voor een goed doel verschuldigd.
 • Scheren of knippen van het haar
  • Als hij een kwart of meer van zijn hoofd geschoren heeft, dan is een dier offer verschuldigd.
  • Als hij minder heeft geschoren dan een vierde, dan is een sadaqāh voor goed doel verschuldigd.
 • Knippen van de nagels
  • Als hij de nagels van beide handen en zijn beide voeten of slechts één hand en één voet geknipt heeft, dan is een dier offer verschuldigd.
  • Als hij minder dan vijf nagels geknipt heeft, verdeeld tussen zijn handen en zijn voeten, dan is een sadaqāh voor een goed doel verschuldigd volgens Imam Abu Hanīfa en Abu Yusuf. Mohammed zei: een dier offer is verschuldigd.
 • Als hij parfum opgezet heeft of geschoren heeft of genaaid kleding droeg door een excuus, dan heeft hij de keuze:
  • Als hij wil, kan hij een schaap slachten, of
  • Als hij wil, kan hij drie sa` van voedsel geven in liefdadigheid aan zestig berooide (arme) mensen, of
  • Als hij wil, kan hij drie dagen vasten.

Na Hadj en/of Umrah naar Medina

 • Er is geen betere plaats dan Medina na Mekka. De beloningen zullen verhogen als goede daden zijn gedaan in Medina.
 • De profeet zei: Een gebed in mijn moskee brengt beloningen van 1.000 keer meer dan het gebed in andere moskeeën met uitzondering van de moskee van Mekka. Deze geldt in het geval van alle goede daden hier gedaan.
 • Na Medina, is er de plaats van Bait-ul-Muqaddas waarin een gebed brengt beloond 500 keer meer dan dat in andere moskeeën. Dit is het geval bij alle andere goede daden.
 • De Profeet zei: Als een gebed in de moskee van Medina is gelijk aan 10.000 gebeden, een gebed in Bait-ul-Muqaddas gelijk aan 1.000 gebeden en een gebed in de moskee van Mekka is gelijk aan 100.000 gebeden.
 • De Profeet zei: Als een man ontberingen van Medina draagt, zal ik zijn voorspraak op de Dag van de Opstanding.

Belang van innerlijke verlangen naar de hadj

Verlangen naar hadj

De Ka’aba is het Huis van Allāh Ta’ālā. De betekenis van de komst naar de Ka’aba is om Allāh Ta’ālā daar te zien. Wie naar de Ka’aba verlangt te bezoeken in de wereld zou zijn doel niet mogen opgeven. Zijn object moet zijn blik naar het ‘gelaat’ van Allāh Ta’ālā in Zijn permanent verblijfplaats. Dit aardse oog heeft geen macht om een ​​glimp van het Allāh Ta’ālā ’s Licht te zien, noch kan het de schittering van Zijn licht verdragen. Het licht van het oog in de volgende wereld zal blijvend zijn, en zal vrij zijn van de oorzaken van de vernietiging en verandering en dan zal het van voor glimp van de Heer. Al-Ghazālī, Ihyu Uloom-ud-Dīn

Translate »
error: Content is protected !!