Omgaan met passie, foto en de rol van Shaytān

Wanneer de passie van de man/ vrouw out of control is, dan komt de gangster Iblīs!

Na eerder hartziekten als jaloezie en hebzucht behandeld te hebben bespreek ik in dit hoofdstuk ‘passie’. Ik ga in op het onderwerp “foto en video is harām” en de gevaren die het met zich meebrengt voor jong en oud.

Liefde bestaat sinds de eerste schepping van Allāh Ta’ālā. Deze schepping is het Licht van de Profeet Mohammed ﷺ. Allāh Ta’ālā maakte Zich geliefd aan de Profeet ﷺ. Vervolgens wilde Hij dat ook Zijn eerste schepping geliefd werd en schiep Hij alles wat (on)bekend is in de werelden. Allāh Ta’ālā wilde dat de volledige schepping Hem leerde kennen en aanbidden, maar daar de scheppingen niet zouden weten hoe dat gedaan moest worden heeft Hij het rolmodel in de verheven schepping, de Heilige Profeet Mohammed ﷺ, gedaan. Zonder de Profeet Mohammed ﷺ te kennen, lief te hebben en respecteren is het absoluut onmogelijk om Allāh Ta’ālā te kunnen leren kennen en aanbidden. Door de liefde voor de Profeet ﷺ wil Allāh Ta’ālā Zijn scheppingen, Djinn en mens, beschermen tegen verval omdat zij een eigen wil hebben meegekregen. De engelen zijn al beschermd daar zij niet de beschikking hebben over een eigen wil.

De Profeet is leidraad bij het behandelen van passie

Onbeheerste passie is een ziekte van het hart. Het is een diverse vorm van ziekte gezien de aard van de symptomen en de genezing. Wanneer dit kwaal acuut is geworden, zullen de artsen niet in staat zijn om het te genezen, noch zal degene die getroffen zijn door robuuste passie de gevolgen kunnen dragen.

Allāh Ta’ālā noemde het subject van passie voor twee soorten mensen, namelijk liefde voor vrouwen en jongens. Zo noemde Allāh Ta’ālā het verhaal van de vrouw van al-‘Aziz (heerser van Egypte) en de Profeet Yusuf (alayhi ’s salām).  Hij vermelde ook de tweede type mensen van de Profeet Lut (alayhi ’s salām) door Openbaring toen de engelen bij hem kwamen.

Allāh Ta’ālā openbaart: “Hij [profeet Lut] zeide: “Dit zijn mijn gasten, maakt mij daarom niet te schande. En vreest Allāh en onteert mij niet.” Zij zeiden: “Hebben wij u niet verboden de mensen (te ontvangen)?” Hij [profeet Lut] zeide: “Dit zijn mijn dochters als je iets wilt doen.” Bij uw leven, dezen zwerven in hun bedwelming blindelings rond.” Surah al-Hijr (het rotsachtige pad), H15, verzen 68-72

Tafsir: dit is wat Profeet Lut zei tegen hen voordat hij wist dat zijn gasten Boodschappers van Allāh Ta’ālā waren, zoals vermeld in Surah Hood.

Allāh Ta’ālā openbaart verder: “En dit is onder Zijn Tekenen, dat Hij uit uw midden echtgenoten voor u schiep, opdat gij er rust in moogt vinden, en Hij heeft liefde en tederheid onder u geplaatst. Daarin zijn zeker tekenen voor een volk, dat nadenkt.” Surah ar-Room (de Romeinen), H30, vers 21

In dit vers zien we dat Allāh Ta’ālā de schepping van echtgenoten (gehuwden, man en vrouw) beschouwt als een Teken van Zijn Grootheid. Niet alleen heeft Allāh Ta’ālā deze twee individuen geschapen, maar om vrede en harmonie tussen de twee te vinden, heeft Hij Zelf genegenheid en genade tussen hen geplaatst, zodat ze een leven van rust kunnen leiden.

Bovendien maakt Allāh Ta’ālā genegenheid en barmhartigheid, die afgeleid zijn van Zijn Heilige namen ‘de altijd Aanhankelijke’ en ‘de meest Barmhartige’, de basis van het getrouwde leven. De relatie tussen echtgenoten is dus gebaseerd op genegenheid en barmhartigheid, niet op een hartstochtelijk liefde, verlangen en passie. Het is een relatie die gebaseerd is op stille liefde [genegenheid] en wederzijdse barmhartigheid, geen illusies van liefde die niet bestand zijn tegen de werkelijkheid of romantische fantasieën die een succesvol huwelijk niet tot stand brengen. De Profeet ﷺ gaf ons het beste voorbeeld van het liefhebben van zijn vrouwen. Het werd verteld in de zuivere Sunnah (traditie) dat de Profeet ﷺ voorzichtig was om zijn mond op dezelfde plaats te zetten waar zijn vrouw Sayyidah ‘Aisha Siddiqāh dronk.

Tot slot is het huwelijk een van de edelste menselijke relaties.

De meeste van de vorige profeten hadden vrouwen

Allāh Ta’ālā openbaart: “En Wij zonden inderdaad Boodschappers vóór u en Wij gaven hun vrouwen en kinderen. En het is een Boodschapper niet mogelijk een teken te brengen dan door het Gebod van Allāh. Voor elke periode is er een [Goddelijk] besluit.” Surah ar-Ra’d (de donder), H13, vers 38

En de Boodschapper ﷺ van Allāh Ta’ālā zei: “Vier zijn van de Sunan (meervoud van sahīh, tradities van de boodschappers), namelijk “bescheidenheid, ittar [zoete parfum], siwāk (tandstok) en huwelijk.” Jami ‘at-Tirmizi

Dus als u plezier, troost, geluk en genot zoekt, volg dan de methode van de profeten en ga trouwen om hartstocht op halāl wijze te mogen hebben.

Hebben van passie door foto’s en video treft alleen lege harten

Dit beïnvloedt het hart dat iemand berooft van de liefde voor Allāh Ta’ālā, Hem negeert en de voorkeur geeft aan iemand anders. Wanneer het hart vol is van de liefde van Allāh Ta’ālā en gretigheid om Hem te ontmoeten, zal deze liefde de ziekte van liefde en passie voor foto’s [lees: ook video’s] verslaan.

Allāh Ta’ālā openbaart: “En zij nam een besluit betreffende hem en hij nam een besluit betreffende haar. Als hij geen duidelijk teken van zijn Heer had gezien, [kon hij zo’n vastberadenheid niet hebben getoond]. Zo kwam het dat Wij het kwaad en de onbetamelijkheid van hem mochten afwenden. Voorzeker hij was een Onzer uitverkoren dienaren.” Surah Yusuf, H12, vers 24

Tafsir al-Jalālayn: en zij wenste hem zeker, ze zocht seks met hem en hij zou haar ook hebben gewild, hij zou hetzelfde hebben gezocht als het niet was geweest dat hij het bewijs Ibn ‘Abbās van zijn Heer had gezien; klapte op de borst van zijn Yusuf, waarna zijn seksuele verlangen zich door zijn nagels uit zijn lichaam terugtrok. Dus, het was dat Wij hem het bewijs lieten zien dat Wij kwaaddood en ontucht tegen hem konden afweren door de daad van ontucht. Waarlijk, hij was van Onze toegewijde dienaren in termen van gehoorzaamheid mukhlisīn [een variante lezing met andere woorden ‘uitverkoren/ gezuiverde dienaren’].

Sommige van de Salaf beschreven eens dat passie de daad van een hart is dat leeg staat van allesbehalve voor lijdensverhaal. De kwaal van de hartstocht heeft veel wijze mensen laten disfunctioneren en sommigen van hen hebben in dit opzicht enkele valse verklaringen afgelegd die niet serieus genomen mogen worden.

We zeggen dat de Wijsheid van Allāh Ta’ālā heeft besloten over zijn schepping, dat er overeenkomsten zijn tussen dingen en mensen die plaatsvinden, en dat dingen en mensen naar hun voorkeuren worden gedreven om te voorkomen wat niet op hen lijkt. Het geheim van de harmonie die in de wereld voorkomt, is te wijten aan de gelijkenissen tussen verschillende creaties van de mens zoals seksspeelpoppen, seks online, kinderlokkers en andere variëteiten. Verschillende dingen en mensen leunen dus naar soortgelijke objecten, terwijl ongelijksoortige objecten elkaar negeren.

Allāh Ta’ālā openbaart: “Verzamelt de onrechtvaardigen, hun metgezellen [van de duivels] en hetgeen zij aanbaden naast Allāh. Leidt hen dan naar het pad van het Vuur.” Surah as-Sāffāt (de gerangschikte), H37, verzen 23-23

Allāh Ta’ālā openbaart verder: “En wanneer de mensen worden verenigd [met hun partners, de goede mensen met de goede en de slechte mensen met de slechteriken].” Surah at-Takwīr (het opvouwen), H81, vers 7

Imām al-Hakim rapporteerde, dat de Profeet ﷺ zei: “Als een mens van mensen houdt, zal hij worden verzameld met hen [0p de Dag van het Oordeel].”

Het bereiken van iemands liefdesobject op halāl wijze is de remedie en andere genezings-behandelingen voor de liefde.
Het onderwerp is dat liefde één van de kwaden in het algemeen is, het heeft wel een remedie of een aantal kuren. Als de geliefde een legale weg heeft om zijn geliefde doel te bereiken, zal het zijn genezing worden.

Hazrat Ibn Mas’ud (radi Allāhu anhu) rapporteerde dat de Profeet ﷺ zei: “O jonge mensen! Wie onder u het huwelijk kan veroorloven, laat hem trouwen. Degene die zich het niet kan veroorloven, moet vasten, want het zal een remedie voor hen zijn.” Al-Bukhārī en Muslim

De Profeet ﷺ heeft de mensen de beste methoden geleerd om wat ze liefhebben te krijgen: hij beval de mannen om de eerste keuze te maken, namelijk het huwelijk, wat de perfecte remedie is voor deze ziekte. Dus, mensen moeten niet de voorkeur geven aan andere oplossingen.

Allāh Ta’ālā openbaart: “Allāh wil uw last verlichten, want de man is zwak geschapen [kan niet geduldig zijn om seks met vrouwen te verlaten].” Surah an-Nisā (de vrouwen), H4, vers 28

Allāh Ta’ālā noemde de zwakte van de man in dit ayāh (vers) en verklaarde dat Hij de zaken gemakkelijk voor de man heeft gemaakt door hem te laten trouwen met zoveel vrouwen als hij wil, twee, drie of maximaal vier. Hij liet ook slavinnen in het huwelijk toe, als hij dat wil om deze kwaal zijn passie te behandelen, om de zwakheid in de mannen te genezen en als een daad van genade van Hem aan Zijn slaven [aanbidders].

Wanneer er geen wettelijke methode is voor de liefhebber om zijn liefdesdoel te bereiken

Als er geen legale methode meer is waarmee de minnaar zijn geliefde kan bereiken of vanwege zijn onvermogen om dit te doen, of beide, dan zal passie een moeilijke ziekte in dit geval worden en de getroffen persoon gaat voelen dat hij zich niet kan bevredigen. Het is een feit, dat wanneer het hart hopeloos in iets voelt, het niet meer zal proberen om het te verwerven en andere wegen zoeken. Deze hartziekte gaat dan in het brein van de mens andere wegen zoeken, door de invloed van de ‘gangster Iblīs’ om het slechte pad te kiezen.

Als hij zijn geliefd object niet kan bereiken vanwege een juridische barrière die de religie oplegt, moet hij zich ervan overtuigen dat het verwerven van zijn passie niet haalbaar is, omdat Allāh Ta’ālā niet toestaat dat het gaat gebeuren. Hij moet weten dat hij voor zijn veiligheid een dergelijke zaak zou moeten verlaten en er zeker van zijn dat het vrijwel onmogelijk is dat hij het ooit zal bereiken.

Als iemands hart hem beveelt om kwaad te doen wat niet voldoet aan de genezingen, laat hem dan deze zaak verlaten uit angst voor het verliezen van [Allāh Ta’ālā] Wie meer geliefd is voor hem, gunstiger en Die een langere periode van tevredenheid en vreugde biedt. In dit geval zal de getroffen persoon het verschil tussen de twee objecten moeten realiseren. Daarom moet men niet de voorkeur geven aan de vreugde van een uur [met prostituee, fysiek of virtueel of het kijken naar pornofilms] die zich snel zou wenden tot pijn in vergelijking met de eeuwige vreugde die onvergelijkbaar is. De realiteit van dit soort kwade vreugde is dat het een dagdroom is of een mirage[1] die binnenkort zal eindigen en vervagen, maar uw verantwoordelijkheid over uw daden zal blijven.

Deze kwade daden kunnen ook ertoe leiden dat een moslim de Imān kwijtraakt, omdat hij zodanig wanhopig is geworden op het geloof de islam, en Iblīs hem helpt om zijn valse vreugde te bevredigen met ontoelaatbare activiteiten. Dit pad van slecht gedrag heeft uiteindelijk voor de hopeloze man en vrouw als resultaat het verliezen van zeggenschap, respect, afgunst, enzovoorts.

Foto’s en video

Tegenwoordig zie je op social media hoe mannen en vrouwen hun eigen foto’s publiceren om zich aan de wereld te tonen. Sommige vrouwen en mannen kunnen geen levenspartner vinden wegens hun slechte karakter en posten hun foto’s en videoclips op social media. Niet alleen de slechte mensen van karakter doen dit, maar ook goed opgevoede mannen en vrouwen. Deze mensen staan er niet bij stil dat hun foto’s gedownload kan worden en misbruikt kan worden door boosdoeners (wolven) via zwarte magie, lees hierover studieboek CPS deel 3.

Ulema doen onder andere kampioen in het zelf posten van hun foto’s op social media en geven een slecht voorbeeld aan de moslims. Ulema moeten zich voorbeeldig gedragen en de Sunnah van de Profeten naleven. In het boek Tazkirāt-e-Anbiyā lees ik de biografie van Profeet Idris (alayhis salām) dat toen hij levend naar de hemel werd opgehaald zijn oprechte volgelingen hem gingen missen. Zij hebben vervolgens een portret van Profeet Idris (alayhis salām) geschilderd en keken dagelijks naar waardoor zij voldoening kregen. De generaties die na hen kwamen dachten dat hun voorouders die portretten gingen aanbidden omdat het een afbeelding van Allāh Ta’ālā was. Zo werden zij kāfir. Toen de laatste Profeet Mohammed ﷺ kwam heeft hij namens Allāh Ta’ālā alle beeldmateriaal van levende wezens verboden. Een reden is dat er geen profeten meer gaan komen om de mensen wegwijs te maken.

Pijpen, beffen en aftrekken

Pijpen en beffen is niet waarvoor de mens een mond en tong heeft gekregen. De mond bestaat uit twee lippen, een bovenlip en een onderlip. Op beide lippen zitten engelen die uw voorgedragen Darood Sharīf naar de Profeet ﷺ brengen. Uw gereciteerde Heilige Qur’ān naar Allāh Ta’ālā brengen. Spiritueel raakt uw mond ook de kracht kwijt waardoor uw damm (blazen) doen op zieke personen geen effect heeft.

Over aftrekken staat in de hadīth dat op de Dag des Oordeels de mannen die zichzelf gingen aftrekken hun handpalmen opgezwollen zullen zijn waardoor iedereen gaat kunnen zien wat die man in zijn aardse leven deed.


[1] Een natuurlijk voorkomend optisch fenomeen waarbij lichtstralen buigen om een ontheemd beeld van verre objecten of de lucht te produceren.

Translate »
error: Content is protected !!