De schepping van de engelen

Alahazrat Imām Shah Ahmed Raza Khan al Qadri Bareilvi (radi Allāhu anhu)    

Inleiding

Alahazrat Imām-e-Ahle Sunnat Shah Ahmed Raza Khan (radi Allāhu anhu) is de Imām en Mujaddid van de 14e eeuw Hijrah. Hij is niet alleen Imām van de Hanafi canonieke school, maar ook van Shafi’ī, Mālikī en Hanbali canonieke scholen. Zijn wereldwijde bekendheid is Alahazrat, aan hem gegeven door grote Schriftgeleerden van de islamitische wereld.

Alahazrat is geen onbekende bij de westerse wetenschappers. In meer dan 1.000 boeken schrijft Alahazrat niet alleen over de islamitische wetenschap, maar ook over de moderne wetenschap op academisch niveau. In veel landen, waaronder in de universiteit van Leiden, worden wetenschappelijke onderzoekingen gedaan naar de hoogbegaafde kennis van Alahazrat.

De schepping van engelen

In de verhandeling “Sha’boel Imān” verhaalt Imām Baihāqi (radi Allāhu anhu) een hadīth, verteld door Sayyidena Jābir (radi Allāhu anhu), dat Sayyidena Rasūlullāh ﷺ zei: “Toen Allāh Ta’ālā (Almachtige) Adam (alayhis salām) en zijn nageslacht geschapen had maakten de engelen een opmerking, ‘O Allāh! U hebt zoiets geschapen die gaan eten, drinken, samenwonen en reizen. Maakt de wereld een plaats van bewoning voor hen en laat ons de gevangenen zijn van het Hiernamaals.’ De Meest Vereerde (Allāh) antwoordde, ‘Ik zal hem niet (daartoe) maken, wie door Mijn Kracht is gevormd, en in wie Ik spiritueel heb vermaakt en dan bevolen: “Wees!” en hij werd het.”

Van bovenstaande hadīth is een belangrijk feit bekend geworden. De schepping van de mens werd geëffectueerd door een trapsgewijs en systematisch proces, namelijk het stadium van stof (aarde) dat in de vorm van een mens veranderde en uiteindelijk vermaakt werd met de ziel plaatsing in hem. Als wij vanuit een ander perspectief naar kijken, dan zien wij eerst het stadium van sperma, dan een klonter bloed welk transformeert in een stukje vlees, de formatie van ledematen welke dan de vorm aannemen van een mens en ten slotte wordt de ziel in het lichaam geplaatst. Engelen worden door de Oppermachtige Gebod “Wees!” geschapen en zij komen tevoorschijn.

Sayyidena Rasūlullāh ﷺ heeft gezegd: “Engelen zijn uit Licht geschapen. De Djinnāt uit rookloos vuur en Adam (Alayhis salaam) uit waar ik al eerder over heb verteld (te weten zwarte, witte en rode zand).” Imām Ahmed bin Hanbal; Muslim

Sayyidena Jābir bin Abdullah (radi Allāhu anhu) verhaalde een andere hadīth waarbij Sayyidena Rasūlullāh ﷺ zou hebben gezegd: “O Jābir, vast en zeker heeft Allāh Ta’ālā het Licht (Noer) van uw Nabi geschapen voordat iets anders was geschapen. Vervolgens, toen Hij besloot de wereld te creëren verdeelde Hij het Licht van uw Nabi in vier delen. Met het eerste deel heeft Hij de Pen (Qalam) der Lotsbestemming geschapen, met het tweede deel de Welbewaarde Tafel (Lawh-e-Mahfooz), met het derde deel de Goddelijke Troon. Het vierde deel werd vervolgens verder onderverdeeld in vier delen. Met het eerste deel heeft Hij de engelen geschapen die de Goddelijke Troon dragen, met het tweede deel de Goddelijke Stoel en met het derde deel de rest van de engelen.”

Allama Faasi (radi Allāhu anhu) heeft in zijn boek “Mutaali-ul-Musarrat” de volgende hadīth aangehaald die door Imām Ash’ari (radi Allāhu anhu)was verhaald: “Voorwaar, Allāh Ta’ālā is de Onvergelijkbare Licht, de ziel van Sayyidena Rasūlullāh ﷺ is de prachtige schittering van het Licht, terwijl de engelen vonken zijn van dat schitterende Licht. Allāh Ta’ālā heeft allereerst mijn Licht geschapen van uit Zijn Licht, Hij heeft alles geschapen.”

Sayyidena Abu Sheikh (radi Allāhu anhu)vertelde gehoord te hebben van Sayyidena Ikrāmāh (radi Allāhu anhu)die verhaalde dat Sayyidena Rasūlullāh ﷺ zei: “Meest zeker is, engelen zijn geschapen uit het Licht van Allāh.”

Een toelichting van een gelijke hadīth is gevonden in het boek “Umdatul Qāri Sharah Sahīh Bukhārī” waarin de interessante observatie van Sayyidena Ali (radi Allāhu anhu) is opgetekend: “Er is een engel genaamd Rooh die 70.000 hoofden heeft, elk hoofd heeft 70.000 gezichten, elke gezicht heeft 70.000 monden, elke mond heeft 70.000 tongen en elke tong is gezegend met 70.000 talen. Met de talen wordt bedoeld, dat de engel voortdurend de Tasbīh van Allāh Ta’ālā reciteert. Uit elke Tasbīh ontstaat een engel en deze reist naar de Hemelen, met de rest van de engelen samen, tot de dag des Oordeels.”

Sayyidena Tha’albi (radi Allāhu anhu)vertelde een hadīth gehoord te hebben van Sayyidena Abdullah ibn Mas’ud (radi Allāhu anhu), die verhaalde dat Sayyidena Rasūlullāh ﷺ zei: “Er is een engel die Rooh heet en die van grotere omvang is dan de Hemelen en de aarde, evenals de bergen en andere engelen. Dagelijks reciteert hij 12.000 Tasbīh. Van elke Tasbīh wordt een engel geschapen. Op de Dag des Oordeels zal deze engel een volledige rij vormen door zichzelf alleen, terwijl de andere engelen een andere rij gaan vormen.”

Refererend aan bovenstaande hadīth hebben verschillende Schriftgeleerden interessante commentaren gegeven. Imām Al Baghawi (radi Allāhu anhu)schrijft in zijn boek “Al Mu’allim” dat het vers ‘Rooh’ en andere engelen zullen staan in rijen op de Dag des Oordeels refereert naar bovenstaande hadīth.

Imām Ainie (radi Allāhu anhu)schrijft in zijn boek “Umdatul Qāri Sharah Sahīh Bukhārī” dat het vers “en zij zullen u vragen stellen betreffende Rooh” refereert naar deze hadīth.

In het boek “Mawāhib Ladduniya” verklaart Imām Qasṭallānī (radi Allāhu anhu): “Er is een hemelse wereld in de Hemel (gemaakt van water en rook) waarin engelen zijn geschapen uit water en lucht. De leider van deze engelen is Ra’d die verantwoordelijk is voor de wolken en regen.”

Sheikh Akbar ibn Arabī (radi Allāhu anhu) verklaart in zijn boek “Al Futuhāt Makkia”, dat Allāh Ta’ālā eerst een schitterende glinstering uit Licht vonkte. Vervolgens heeft Hij duister geschapen. In de duisternis scheen het patroon van Zijn Licht welke de Goddelijke Troon openbaarde. Dan van dit Licht, welk niet alleen het licht van de ochtend is maar ook het duister van de nacht behelsd, heeft Allāh Ta’ālā de engelen geschapen welke aangetroffen worden binnen het district van de Goddelijke Troon en de Goddelijks Stoel. Deze engelen reflecteren eveneens het materiaal van de Goddelijke Stoel.”

Sayyidena Abu Sa’ied (radi Allāhu anhu)verhaalde dat Sayyidena Rasūlullāh ﷺ zei: “Zeer zeker, er is een rivier in de Hemel waarin, als Sayyidena Jibra’il (alayhis salām) zijn vleugels onderdompelt en wanneer hij daarmee fladdert er kleine druppels water afdruipen. Van ieder druppel wordt een engel geschapen.”

In werkelijkheid, niemand kan schatten hoeveel druppels water er van de vleugels van Sayyidena Jibra’il (alayhis salām) afdruipt. Waarom? Simpelweg, omdat Sayyidena Jibra’il (alayhis salām) 600 vleugels heeft en elke vleugel zo groot is, dat wanneer hij het uitklapt een grote schaduw over de hele hemel ontstaat.

Er is door Sayyidena ibn Abi Hātim, Aqueeli en Sayyidena Abu Huraira (radi Allāhu anhum) verhaald dat Sayyidena Rasūlullāh ﷺ zei: “In de vierde hemel is een a rivier genaamd ‘Haywaan’ (Rivier des Levens). Iedere dag onderdompelt Sayyidena – Jibra’il (alayhis salām) zijn vleugels daarin en schud daarna zijn vleugels waardoor 70.000 druppels water afdruipen. Van elk druppel wordt teen engel door Allāh Ta’ālā geschapen. Deze engelen worden opgedragen Salāh te verrichten in de Baitul Ma’mur. Weldra zij beginnen aan de Salāh, komen zij nooit meer uit Baitul Ma’mur. Een engel uit hun midden wordt als hun leider aangewezen en hij heeft de opdracht om deze engelen naar een bepaalde plaats in de Hemel brengen waar zij staande Tasbīh van Allāh Ta’ālā tot de Dag des Oordeels zullen blijven reciteren.”

Imām Ata, Maqaatil en Dhahaaq vertelden een hadīth die verhaald was door Sayyidena Abdullah ibn Abbās (radi Allāhu anhu) dat Sayyidena Rasūlullāh ﷺ zei: “Aan de rechterkant van de Goddelijke Troon is een rivier van Licht met een omvang zo groot als de zeven Hemelen, de zeven korsten van de aarde en de zeven Oceanen. Daarin neemt Sayyidena Jibra’il (alayhis salām) iedere ochtend een bad waarbij zijn glans en schoonheid voortdurend toeneemt. Wanneer Sayyidena Jibra’il(alayhis salām) uit die rivier komt fladdert hij met zijn vleugels. Van iedere druppel die van zijn vleugels valt worden 1.000 engelen geschapen. Van deze veeltalige engelen, 70.000 zijn opgedragen in Baitul Ma’mur te gaan, zal niemand meer een kans krijgen om deze illustere plaats te gaan tot de Dag des Oordeels.” Tafsir Kabir

Imām Fakhruddin Rāzi (radi Allāhu anhu) heeft een hadīth in zijn verhandeling “Tafsir Kabir” aangehaald als toevoeging van de toelichting op het vers: “En Hij creëert datgene welke u niet zult begrijpen.”

Imām ibn Hajar Ali bin Urtahtah vertelde een hadīth dat was verhaald door verschillende Sahāba dat Sayyidena Rasūlullāh ﷺ zei: “Er zijn sommige engelen van Allāh Ta’ālā wiens iedere ledemaat uit angst voor Allāh voortdurend beeft. Welk dan ook van deze engelen een traan vergiet, wordt onmiddellijk getransformeerd in een engel voordat die traan de grond bereikt.”

Het gerapporteerd door Sayyidena Abush Sheikh Ka’ab Akhbār (radi Allāhu anhu), dat welke engel dan ook een traan laat vallen, de traan wordt veranderd in een engel die wegvliegt uit angst voor Allāh.”

Imām ibn Bashkawaal vertelde een hadīth verhaald door Sayyidena Anas (radi Allāhu anhu)dat Sayyidena Rasūlullāh ﷺ zei: “Degene die een Darood Sharief stuurt op mij met de intentie om te eerbiedigen, Allāh Ta’ālā zal die Duroed Sharief veranderen in een engel van wie een vleugel uitstrekt naar het Oosten en de andere vleugel naar het Westen. Allāh beveelt die engel, ‘O Mijn Engel! Stuur Duroed op mijn aanbidder zoals hij Duroed stuurde op Mijn Geliefde Habīb’.” (dus, op de Heilige Profeet ﷺ)

In reactie op het Goddelijke Gebod zal de engel voortdurend Duroed sturen op de persoon tot de Dag des Oordeels. Soortgelijk, Maulana Naqi Ali Khan (radi Allāhu anhu), de vader van A’la Sayyidena, Imām Ahmed Raza Khan (radi Allāhu anhu), schrijft in zijn beroemd boek “Al Kalām Awdah fi tafsir-e-Alam-Nashrah” een hadīth verhaald door Imām Sakhaawi (radi Allāhu anhu) dat Sayyidena Rasūlullāh ﷺ zei: “Er is een engel van Allāh Ta’ālā van wie kant in het Oosten is en de andere kant in het Westen. Wanneer iemand Duroed Sharief stuurt op mij uit liefde en devotie, duikt deze engel in het Hemelse water en fladdert zijn vleugels. Van iedere druppel dat uit zijn vleugels valt wordt een engel door Allāh Ta’ālā geschapen die de Astaghfār (vergiffenis verzoeken aan Allāh) reciteert voor die persoon tot de Dag des Oordeels.”

In het boek “Mawāhib Ladduniya” is aangehaald: “Er zijn sommige engelen die voortdurend betrokken zijn bij het reciteren van de Tasbīh van Allāh. Voor iedere Tasbīh die zij reciteren creëert Allāh Ta’ālā een engel.”

Imām Qurtubi (radi Allāhu anhu) schrijft in zijn “Tazkirāt” verhaalde op gezag van vooraanstaande Schriftgeleerden die beweerden, “Degene die surah Baqarāh (hoofdstuk 2) reciteert en surah Ale Imrān (hoofdstuk 3), zal voor zijn recitatie een engel door Allāh Ta’ālā worden geschapen die voor hem zal bemiddelen op de Dag des Oordeels.”

Imām Arīf Billāh Abdul Wahhāb Sha’rāni (radi Allāhu anhu)schrijft in zijn beroemde verhandeling “Mizān ush-Shariyat ul-Kubra”: “Engelen zijn geschapen uit de adem van vrome mensen. Die uit de adem van vrome vrouwen zijn geschapen hebben een grotere schoonheid dan die uit de adem van de man zijn geschapen.”

Van bovenstaande 18 aangehaalde hadīth en bijdragen van vooraanstaande Schriftgeleerden van de islam kunnen wij vaststellen dat op verschillende wijzen engelen worden geschapen. Dit bewijst, zonder enige twijfel, de engelen dagelijks in grote getallen worden geschapen.  Alleen hun Schepper en wat Hij heeft onthuld aan Zijn geliefde Slaven weten hun exacte aantal.

De dood van engelen

Toen Imām Waliyuddin Iraki was gevraagd over de dood van engelen zei hij: “In mijn opinie is er geen concreet bewijs voor handen op dit onderwerp. Doch, puur gissing in respect op dit subject is onwijs, want er is geen ruimte voor een persoonlijke opinies en gissingen.”

In tegenstelling tot dit geloof heeft de meerderheid van de Ulema Ahle Sunnah de opinie dat de engelen geschapen zijn uit teder lichaam. Het is categoraal bewezen, dat engelen de dood zonder enige twijfel zullen ervaren. Zulk geloof is in overeenstemming met het Heilige Qur’ān vers: “Iedere ziel zal de dood proeven.”

Sayyidena Abdullah ibn Abbās (radi Allāhu anhu) verklaarde, dat toen het vers “alles erop (op aarde) zal vergaan” geopenbaard werd de engelen verkondigden, “alle bewoners op aarde zullen dood gaan” bedoelende, dat zij niet veilig zijn gesteld. Vooralsnog, toen het vers “iedere ziel zal de dood proeven werd geopenbaard”, zeiden zij (de engelen): “Wel, ook wij zullen dood gaan.” Mafaati’ul Ghayb

Sayyidena ibn Jarier (radi Allāhu anhu) hoorde van Sayyidena Abdullah ibn Abbās (radi Allāhu anhu) die verhaalde: “De Engel des Doods is aangewezen de zielen van moslims te pakken en net zo van de engelen.”

Sayyidena Anas (radi Allāhu anhu) heeft de volgende lange hadīth van Sayyidena Rasūlullāh ﷺ verhaald dat veelomvattend de engelen ook de dood zullen ervaren. Sayyidena Rasūlullāh ﷺ zei: “Wanneer alles zal beginnen te vergaan zullen alleen Jibra’il, Mikael en de Engel des Doods overblijven. Dan zal Allāh Ta’ālā vragen, ‘O Engel des Doods, wie is nog overgebleven?’  Het antwoord zal zijn, ‘Niets, maar Uw Persoonlijke Sierlijkheid, Wie Eeuwig is en Uw dienaren Jibra’il, Mikael en de Engel des Doods.’ Hierop zal een Goddelijke Gebod worden uitgevaardigd ‘Pak de ziel van Mikael’, waarna Mikael zal neervallen als een groot en machtige berg.

Wederom zal Allāh de Alwetende vragen, ‘Wie is nog bespaard gebleven?’ Het antwoord zal zijn, ‘Niets, maar Uw Persoonlijke Sierlijkheid, Uw dienaren Jibra’il, en de Engel des Doods.’ Opnieuw zal het Gebod gegeven worden, ‘Pak de ziel van Jibra’il’, waarna Jibra’il zijn vleugels zal fladderen, in sajdah (posternatie) zal vallen en doodgaan.

Ten slotte, wanneer de Engel des Doods ook zelf dood is gegaan zal de Alwijze en Grootse Schepper verklaren, ‘in het begin bracht Ik de scheppingen in bestaan en Ik zal het nog eens in leven terugbrengen. Waar zijn de leiders die beweerden aansprak te hebben op koningschap?’ En er zal geen antwoord gegeven worden. Allāh Ta’ālā zal Zelf antwoorden, ‘Vandaag behoort het Koningschap uitsluitend aan Allāh alleen, de Enige Controller (beheerser)’.” Baihāqi, Farābi

Van deze hadīth leren wij dat zelf Allāh’s dichtstbijzijnde engelen niet zullen blijven leven na de Dag des Oordeels. De kloe van dit geval is, dat dagelijks talloze engelen geschapen worden die zichzelf verbinden aan het voortdurend reciteren van de Tasbīh van Allāh Ta’ālā en die alleen leven tot de Dag des Oordeels. Dit betreft ook de engelen die geschapen zijn uit de recitatie van de Duroed Sharief. In feite, het is niet gestaafd met de hadīth dat engelen geen onderwerp van de dood zullen zijn. Sayyidena ibn Abbās (radi Allāhu anhu)maakte het in feite zeer helder dat vóór de openbaring van het vers “iedere ziel zal de dood proeven”, engelen niet wisten dat ook zij de dood zouden ervaren.


Met respect voor de twee engelen Kirāman en Kātibin, die iedere moslim vergezellen, verhaalde Imām Baihāqi (radi Allāhu anhu)dat de Heilige Profeet Sayyidena Rasūlullāh ﷺ zei: “Na de dood van de moslim stijgen zij op naar de Hemel en zoeken toestemming om daar te mogen leven, maar Allāh Ta’ālā reageert op hun vraag door te zeggen, ‘Mijn Hemelen zijn vol met engelen die voortdurend verzonken zijn in mijn verheerlijking (aanbidding)’. Dan zullen zij smeken om op aarde te mogen leven. Allāh Ta’ālā zal daarop antwoorden, ‘Mijn schepping heeft de aarde gevuld met Mijn voortdurende verheerlijking’. Vervolgens zal Allāh Ta’ālā hen bevelen te staan bij het graf van de moslim en de dienaar van Allāh om de Tasbīh van Allāh Ta’ālā te reciteren en de Sawāb (zegen) daarvan te sturen voor de overleden (soenniet moslim) persoon.”

Sayyidena Abdullah ibn Abbās (radi Allāhu anhu) verhaalde dat Sayyidena Rasūlullāh ﷺ zei: “Engelen zullen dood gaan wanneer de eerste keer op de bazuin (trompet) wordt geblazen op de Dag des Oordeels. Hun zielen zullen gevangen genomen worden door de Engel des Doods. Daarna zal ook de Engel des Doods zelf dood gaan.”

Conclusie

Na het afmaken van dit werk ben ik (Alahazrat) een Fatwa tegengekomen in Allama ibn Hajr Makki’s “Fatāwa Hadithiyyah” betreffende de engelen en waarin de geleerde Imām bevestigd dat engelen de door zullen ervaren wanneer de eerste keer op de trompet zal worden geblazen, maar de dragers van de Goddelijke Troon en de vier Verheven Engelen de laatste zullen zijn die dood gaan.

Over de schepping van de engelen heeft hij ook verklaard, dat engelen niet in één keer zijn geschapen. Echter, dit is een voortgaand proces. Daarna heeft Imām ibn Hajr (radi Allāhu anhu) aangehaald zeven ahadīth; vijf heb ik (Alahazrat) al eerder behandeld. De andere twee voeg ik nu toe aan de 18 originele

Er is in de ruimte een fontein van Allāh gevonden zo groot, dat de zeven korstlagen van de aarde daarin zeven keer passen. Een engel uit de Hemel verschijnt daarin wiens omvang de fontein volledig vult. Hij bad in de fontein en wanneer hij daaruit komt vallen druppels van Licht van zijn vleugels. Uit elke druppel wordt door Allāh Ta’ālā een engel geschapen die voortdurend verzonken is in de Tasbīh van Allāh Ta’ālā.

Hij haalde verder een andere hadīth aan verhaald door Sayyidena ibn Ula (radi Allāhu anhu)die vertelde dat Sayyidena Rasūlullāh ﷺ zei: “Jibra’il duikt dagelijks in het Fontein van Kauser (Sharief) en fladdert zijn vleugels. Van elke druppel wordt door Allāh Ta’ālā een engel geschapen.”

Met de Gunst van Allāh Ta’ālā en de zegen van Zijn Heilige Profeet Habīb ﷺ, herinner ik mij een andere hadīth op dit onderwerp die eveneens hieraan toegevoegd kan worden. In het boek ”Kitābus Sawāb” hebben Sayyidena ibn Abid Dunya en Sayyidena Abush Sheikh (radi Allāhu anhu)ma een hadīth geschreven verhaald door Sayyidena Jāfar (radi Allāhu anhu)dat Sayyidena Rasūlullāh ﷺ zei: “Degene die een moslim gelukkig maakt, Allāh Ta’ālā zal uit die leukigheid een engel creëren die meteen verzonken zal raken in de aanbidding van Allāh Ta’ālā en in verheerlijking van Zijn Eenheid. Wanneer deze persoon overlijdt en het graf in gaat zal deze engel voor hem verschijnen en vragen ‘herinner je mij nog? Ik ben dezelfde leukigheid waarmee u het hart van een bepaalde moslim gelukkig had gemaakt. Vandaag zal ik uw comfort zijn in uw uur van angst, u de antwoorden leren van de vragen die gesteld gaan worden als bewijs van uw gelovigheid en uw plaat zal aanwijzen in de Hemel.”

[Deze hadīth is uitgebreid toegelicht om u het concept te laten begrijpen en eveneens de bedoeling van het concept] Wij smeken nederig in het Hof van Allāh Ta’ālā dat deze toelichting u geleerd heeft over het leven en de aanwezigheid van de engelen. Aamīn.

Concluderend, Meest Verheven is Allāh de Koning van de Machtige Troon, Heer der Engelen, Die Sayyidena Rasūlullāh ﷺ heeft onderscheiden uit de totale schepping. Moge Allāh Ta’ālā in Zijn oneindige Genade de kracht en voorspoed sturen op degene die op het Rechte Pad zijn en erop blijven. Aamīn Allāhumma Aamīn.

Translate »
error: Content is protected !!