Een praktische handleiding voor bestuurders, leden/donateurs van moskeeën, Jamia en begrafenisstichtingen.

Bent u als geldverstrekker medeplichtig aan diefstal en fraude? Wat zegt de Shari’ah en de Nederlandse wetgeving hierover? In Nederland, maar ook daarbuiten, heerst door kennis te kort[1]  enorm veel rumoer onder zowel bestuurders als leden/donateurs en bezoekers. Grotendeels van deze groepen moslims is niet hooggeschoold waardoor zij de inzichten en vaardigheden voor een (grote) islamitische organisatie missen, de zogenaamde ‘daily issues’ niet observeren en niet tijdig kunnen ingrijpen.

Ook denken veel geletterde Ulema van hedendaags, dit observeer ik persoonlijk uit hun daden en woorden, dat wanneer zij een ‘diploma’ op zak hebben en een status van moskee imam, voorzitter van Jamia of andere goede doel-stellingsorganisatie, dat zij over alles iets te zeggen hebben. Dit is volledig onjuist! Ulema en bestuurders hebben niet over alles iets te vertellen. Ulema mogen zich uitsluitend begeven op het pad dat zij hebben bestudeerd en daarin uitblinken. De profeet ﷺ heeft zelfs de Sahāba hierop geattendeerd.

In een hadīth staat, de profeet ﷺ heeft daarom aan de Sahāba-e-Kirām nadrukkelijk verboden om iets over de islam te vertellen als zij niet alles van dat onderwerp grondig hebben geleerd, gepraktiseerd en uit de opgedane ervaringen hebben geleerd over de valkuilen.

Het Nederlandse proverbium is hiervan afgeleid, namelijk “spreken is zilver en zwijgen is goud.” Een andere gezegde is: “Horen, zien en zwijgen.” Een derde gezegde leert ons: “In het land der blinden is eenoog koning.” Zo groeien als paddenstoelen uit de grond moefti’s in Nederland, maar ook in heel Europa, terwijl de meeste niet eens een volwaardige Aliem diploma kunnen overleggen. Een Aliem is iemand die fungeert als een rolmodel onder de moslims, steelt niet, liegt niet; een Aliem is dapper en rechtvaardig, doet niet aan samenspanning met het bestuur voor geldgewin.

Allāh Ta’ālā openbaart: “En verteert jullie rijkdommen niet onder elkander door valse middelen en breng ze niet naar de rechters, opdat je een deel der rijkdommen der mensen in zonde kunt verteren, tegen beter weten in.”  Surah al-Baqarāh (de koe), H2, vers 188

Allāh Ta’ālā openbaart: “O, gij die gelooft! Vermijdt in het algemeen verdenking want achterdocht is een zonde. En spioneert niet, noch belastert elkander. Lust iemand onder u het vlees van zijn dode broeder? Gij verafschuwt het zekerlijk. Vreest Allāh voorzeker, Allāh is Berouw aanvaardend, Genadevol.” Surah al-Hujarāt (de binnenkamers), H49, vers 12

Succes!

Enkele basisobservaties van Khalifah-e-Alahazrat Sheikh al-Kamiel Hazrat Allāma Maulana Muhammad Abdul Aleem Siddiqui (Rahmatullāhi Alaih).

“In mijn colleges en openbare toespraken heb ik het al uitgelegd, de voor de hand liggende waarheid, dat alleen de uitvinder en fabrikant van een machine weet hoe die het beste te gebruiken is en alleen hij kan goed lesgeven in het gebruik ervan. Ik heb ook uitgelegd dat elke maker zijn eigen creatie dierbaar heeft en het niet leuk vindt om op enigerlei wijze verwend te worden, en dat, bijgevolg, hij zijn gebruiksmethode zelf leert.


Ik heb ook uitgelegd en bewezen door rationele argumenten dat het universum haar bestaan ​​beslist te danken heeft aan één Schepper, voor Wie elk deeltje van de Schepping een getuige is. Ik heb ook duidelijk gemaakt dat, net zoals er natuurlijke wetten zijn die de werking van het universum (en zij worden “Allāh’s Wijze” genoemd in de Heilige Qur’ān); evenzo zijn er wetten door Allāh ingesteld, die betrekking hebben op het individu en het sociale leven van de mensen, en dat het Allāh’s manier is om dat aan de mensheid te onderwijzen, waarvoor de door Allāh ingestelde wet van het leveren van Allāh’s Leiding in de vorm van “Wahy” (Openbaring) en door Profeten en Boodschappers. Deze waren begunstigd met speciale capaciteiten van Allāh om deze taak uit te voeren.

Ik heb verder uitgelegd dat de mensheid en haar cultuur en beschaving geleidelijk gegroeid is, dat voor een zeer lange periode de rassen en naties van de wereld verdeeld en gescheiden bleven van elkaar, en dat gedurende die periode van onrijpe mensheid, afzonderlijke profeten en boodschappers van Allāh bleven komen naar de afzonderlijke menselijke gemeenschappen, zo veel zelfs, dat zeker gelegenheden, meer dan één Profeet was op hetzelfde moment aan het werk tussen verschillende groepen. Toen de tijd echter rijp was voor de mensheid om samen te komen, het tijdperk van drukpers, draadloos en vliegtuig kwam, toen de mensheid aankwam dat stadium van zijn geschiedenis waar het kon functioneren als één lichaam, toen de menselijke vindingrijkheid op het punt stond om die middelen te ontwikkelen waardoor Allāh’s Boodschap voor altijd kon worden bewaard. Allāh de Almachtige heeft zo’n perfecte gids gestuurd, de wereldprofeet en Boodschapper, die niet de titel kreeg “Genade voor de Arabieren”, maar “de Genade voor alle werelden” en Allāh’s Woord over hem aangekondigd: “Voorwaar, wij hebben u niet gezonden, doch als de Brenger van goede tijding en als de waarschuwer voor de hele mensheid.”

Public governance in de islam

Transparantie in de islam is toppunt van beleving voor de hele mensheid, omdat islam een sociale religie is, niet in de zin dat het alleen door de maatschappij is dat religie zijn heilige geest ademt in de individuen, maar in de zin waarnaar het streeft Allāh’s bewustzijn induceren, zowel in het individu als in de maatschappij. Hazrat Isa (alayhis salām) zei: “Het Koninkrijk der hemelen is in jou.” Islam onderschrijft volledig deze opvatting, omdat er geen rechtvaardig koninkrijk kan worden gesticht op aarde door onrechtvaardige mensen, die niet eerst het koninkrijk hebben geschapen van de hemel in hun hart, maar de islam gaat een stap vooruit en zegt dat de schepping van het Koninkrijk der Hemelen in het hart is, is niet genoeg; dit koninkrijk der hemelen binnenin moet zijn geëxternaliseerd in een koninkrijk van de hemel op aarde, zodat het georganiseerd leven van de mens kan worden opgebouwd op basis van liefde, broederschap en gerechtigheid.

Het wordt dus duidelijk dat de islamitische Staat[2] op zichzelf geen doel is, maar een middel om een ​​doel te bereiken, het einde der ontwikkeling zijn van een gemeenschap van mensen die opstaan voor rechtvaardigheid, voorgoed tegen verkeerd creëren van niet transparante voorwaarden om op zo een manier een groot mogelijk aantal mensen te belemmeren om te geestelijk, moreel en fysiek te leven in overeenstemming met de leringen van de islam. Kortom, de oprichting van een islamitische staat is dat wel niet een soort van ‘wereldse activiteit’, iets ongewensts, zoals sommige mensen denken ten onrechte, maar de ‘sine qua non’ van sociaal rechtvaardigheid, zoals geëist door de islam.

Het is alleen al in dit besef, dat de Staat in de islam een ​​regeringsvorm is, niet in het gevoel dat het wordt geleid door een vertegenwoordiger van Allāh Ta’ālā, op aarde die altijd zijn dictatoriale wil achter de zijne kan screenen als onfeilbaarheid. Aangezien deze staat bedoeld is om het wet van de Shari’ah (Qur’ān en Sunnah) binnen zijn territoriale jurisdictie, is het de plicht om zichzelf een efficiënt orgaan voor transformatie te maken met de hoge idealen van de islam in de realiteit.

Allāh Ta’ālā openbaart, zo staat in de Heilige Qur’ān, terwijl opsomming van de belangrijkste functies van de Islamitische Staat, zegt: “Degenen die, indien Wij hen op aarde vestigen, het gebed verrichten en de Zakāt betalen en het goede bevelen en het kwade verbieden. En het eindbesluit in alles berust bij Allāh.” Surah al-Hajj (de pelgrimstocht) H22, vers 41

Dit toont aan dat de functie van een islamitische staat niet alleen is om zijn burgers te verdedigen tegen aanvallen van buitenaf en intern stoornis[3], maar ook om individuele man en vrouw in staat te stellen de leerstellingen van de islam en hun overtuigingen realiseren.

Vechtscheiding

Ruzie, onenigheid, weerstand, persoonlijk belang

Maak geen ruzie onderling als je er niet meer uitkomt, ga niet bekladen en naar de rechter stappen. Het publieksgeld wordt op deze wijze besteed aan niet islamitische organen, terwijl kosteloos het probleem kan worden opgelost door inschakelen van deskundigen die geen directe relatie hebben het de betreffende instelling. De stap naar de Nederlandse rechterlijke macht dient als laatste middel ingezet te worden, dus mediatie binnen de eigen groep toepassen.

Allāh Ta’ālā openbaart: “En verteert jullie rijkdommen niet onder elkander door valse middelen en breng ze niet naar de rechters, opdat je een deel der rijkdommen der mensen in zonde kunt verteren, tegen beter weten in.”  Surah al-Baqarāh (de koe), H2, vers 188

Financiële verantwoording

Verantwoording, kas- en auditcommissie, jaarrekening en -verslag, forensisch accounting, fraude.

Allāh Ta’ālā openbaart: “En tot Midian hun broeder Shu’aib. Hij zeide: “O, mijn volk, aanbidt Allāh, gij hebt geen god naast Hem. Er is inderdaad een duidelijk teken van uw Heer tot u gekomen. Geeft daarom volle maat en ruim gewicht en vermindert het aan de mensen verschuldigde niet en schept geen wanorde op aarde nadat zij geordend is. Dit is beter voor u, als gij gelovigen zijt.” Surah al-A’rāf (de verheven plaats), H7, vers 85

Dus, verlaag geen dingen die te wijten zijn aan (andere) mensen, door valsspelen of fraude.

Verantwoording

Verantwoording over de daden[4] ten opzichte van Allāh Ta’ālā gaan alle mensen en Djinns op de dag des oordeels afleggen. Op deze dag gaat Allāh Ta’ālā ook vragen over de daden ten opzichte van elkaar, mens op mens. Dus ook wat met het geld van de geldverstrekkers is gedaan, en of de bestuurders daarvoor een machtiging hebben gekregen dat vastgesteld is in een algemene ledenvergadering of donateursvergadering.

Kas- of auditcommissie 

Financial control dient iedere organisatie te hebben geïmplementeerd. Dit kan in de vorm van een kas- of auditcommissie. De leden van deze commissie moeten in een algemene ledenvergadering te worden benoemd. De leden van deze commissie zijn objectief en hebben een financiële opleiding genoten.

Taken van de auditcommissie

De auditcommissie controleert niet alleen de kas. De naam ‘kascommissie’ geeft aan dat de taken beperkt zijn. Beter is om een auditcommissie in te stellen. Deze commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met toelichting en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen uit. Verder vermeldt de Nederlandse wet: “Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.”

Financieel verslag

De commissie moet vaststellen dat de informatie in het financieel verslag toereikend en correct is. Met andere woorden: juist, volledig en actueel. Het financieel verslag moet een zodanige vorm en inhoud hebben, dat de leden adequaat geïnformeerd worden over het in het afgelopen boekjaar gevoerde financiële beleid en daarover een oordeel kunnen geven.


[1] Alleen het bezit van islamitische- en seculier kennis is niet voldoende om een organisatie te kunnen leiden. Ook andere kwaliteiten zijn nodig zoals inzicht, professionele vaardigheden en attitude. Deze kernkwaliteiten worden niet onderwezen en getoetst in de islamitische Jamia’s.

[2] Lees hier ook organisatie. Het doet er niet toe om welk soort islamitische organisatie het gaat.

[3] Invloed van mensen die geen lid zijn van de moskee en geen machtiging hebben van de leden als geheel vastgesteld in een algemene ledenvergadering.

[4] Verplichte gebeden zoals namāz, vasten, zakāt, hajj, halāl gebruik.

Translate »
error: Content is protected !!