Angst voor Allāh Ta’ālā

De Heilige Profeet Mohammed zei: “Ik laat twee dingen achter, u zult niet afdwalen zolang u beiden naleeft, namelijk het Boek van Allāh (Qur’ān) en mijn Sunnah (in Ahadīth).”

Allāh Ta’ālā openbaart: “Wil je een volk niet bestrijden dat zijn eden heeft gebroken en plannen smeedde om de boodschapper te verdrijven en dat het eerste was om tegen u te beginnen? Vrees je hen? Neen, Allāh is het meest waardig, dat je Hem zoudt vrezen als je gelovigen zijt.” Surah at-Tawbah (berouw), H9, vers 13

Hadith-e-Qudsī #22 (Hadith Qudsī komt rechtstreeks van Allāh Ta’ālā naar de Profeet Mohammed ﷺ): “Laat niemand van u zichzelf verlagen.” Zij zeiden: “O Profeet van Allāh, hoe kan iemand zichzelf verlagen?” Hij ﷺ antwoordde: “Hij ziet iets dat indruist tegen de Wil van Allāh en moet daarop reageren, maar doet het niet, dus Allāh Ta’ālā zal tegen hem op de Dag des Oordeels zeggen: “Wat hield je tegen om te reageren op zulk en zulk en dit en dat?” Deze persoon zal antwoorden: “Het was de angst voor de mensen.” Daarop zal Allāh antwoorden: “Het is juist Ik voor wie je vrees moet hebben.”

Hazrat Abu Huraira (radi Allāhu anhu) verhaalde dat de Heilige Profeet Mohammed ﷺ zei: “Eenieder die een vrouw ophitst jegens haar man of een slaaf jegens zijn meester behoort niet tot ons”. Sunan Abu Dawood

Hazrat Muharib (radi Allāhu anhu) verhaalde dat de Heilige Profeet Mohammed ﷺ zei: “Allāh heeft niets onaangenamer gevonden dan echtscheiding.” Sunan Abu Dawood

Hazrat Sauwban (radi Allāhu anhu) dat de Heilige Profeet Mohammed ﷺ zei: “Als een vrouw haar man om echtscheiding vraagt zonder zwaarwegende reden zal de odeur van het Paradijs voor haar verboden worden.” Sunan Abu Dawood

Hazrat Abu Dharr (radi Allāhu anhu) verhaalde dat Allāh’s Profeet Mohammed ﷺ zei tegen hem: “Vrees voor Allāh waar je ook bent; als je een slechte daad vervolgt met een goede daad zul je de slechte daad teniet doen; en handel met mensen die een goed karakter hebben.” Ahmed, Tirmizi en Darimi

Hazrat Abu Bakr as-Siddiq (radi Allāhu anhu) zei: “Mensen, jullie moeten dit vers reciteren: “O gelovigen, bescherm jezelf; degene die dwaalt, kan jou niets doen zolang je op het Rechte Pad blijft.” Dit hoorde ik Allāh’s Profeet Mohammed ﷺ zeggen: “Wanneer mensen iets verwerpelijks zien en het niet (laten) veranderen, zullen zij door Allāh worden ingesloten bij degenen die gestraft zullen worden (door Allāh Ta’ālā).” Al-Tirmizi, Ibn Majāh

Hazrat Abdullah Ibn Mas’ud (radi Allāhu anhu) verhaalde dat Allāh’s Boodschapper ﷺ zei: “Als uit angst voor Allāh tranen (zelfs even groot als de kop van een vlieg) uit de ogen van een gelovige over de wangen rollen en zelfs als een druppel traan over een deel van zijn kaak stroomt zal die gelovige door Allāh Almachtige voor het vuur van de hel worden beschermd.” At-Tirmizi, Ibn Majāh

Hazrat Abu Umamah (radi Allāhu anhu) verhaalde dat de Heilige Profeet Mohammed ﷺ zei vaak: “Een man die angst heeft voor Allāh verdiend niets beters voor zichzelf dan een goede vrouw die hem gehoorzaamd als hij haar vraagt iets te doen, hem liefkoost als hij naar haar kijkt, eerlijk is tegenover hem als hij haar vraagt iets te doen en betrouwbaar is door zichzelf en de eigendommen van haar man te beschermen tijdens zijn afwezigheid.” At-Tirmizi, Ibn Majāh

Hazrat Anas Ibn Malik (radi Allāhu anhu) verhaalde dat Allāh’s Boodschapper ﷺ zei: “Wanneer een vrouw de namāz (dagelijkse vijf gebeden) verricht, gedurende de Ramadān vast, haar kuisheid beschermt en haar man gehoorzaamt, mag zij naar het Paradijs door de deur van haar eigen keuze.” Tirmizi

Hazrat Talq Ibn Ali (radi Allāhu anhu) verhaalde dat Allāh’s Boodschapper ﷺ zei: “Wanneer een man zijn vrouw bij zich roept voor vertier moet zij naar hem gaan, al staat zij achter het fornuis te koken.” Tirmizi.

Hazrat Abu Huraira (radi Allāhu anhu) verhaald dat toen aan Allāh’s Boodschapper ﷺ werd gevraagd welke vrouw de beste vrouw is antwoordde hij: “De ene die haar man liefkoost als hij naar haar kijkt, hem gehoorzaamd als hij haar een opdracht geeft, niets doet wat tegen de wens van haar man indruist en zichzelf en de eigendommen van haar man beschermt tijdens zijn afwezigheid.” Nasā’ī en Baihāqi

Hazrat Abu Huraira (radi Allāhu anhu) verhaald dat Allāh’s Boodschapper ﷺ zei: “Het is voor een vrouw niet toegestaan vrijwillige (nafl) vasten te doen zonder toestemming van haar man, indien hij thuis is; en zij zal niemand het huis binnen laten zonder zijn toestemming; en indien zij zijn rijkdom zonder zijn toestemming verdeeld (onder de behoeftige), zal hij de helft van de zegen verkrijgen.” Sahīh Al-Bukhārī

Zij vroegen over de wettige instructie jegens vrouwen, en Allāh Ta’ālā openbaarde: “En zij [de gelovigen] vragen uw uitspraak over de vrouwen; Zeg: “Allāh geeft u Zijn uitspraak over haar; alsmede hetgeen u in het Boek [Qur’ān] is verkondigd over de weesmeisjes, aan wie gij het haar toegekende niet geeft en die gij wenst te huwen en over de zwakken onder de kinderen en dat gij de wezen rechtvaardig moet behandelen. En welke weldaad gij ook verricht, voorzeker, Allāh weet het goed.” Surah an-Nisā (de vrouwen), H4, vers 127

De Heilige Profeet Mohammed ﷺ zei: “De beste onder jullie is degene die het beste is tegenover zijn vrouw.”

Hazrat Abu Huraira (radi Allāhu anhu) verhaalde dat Allāh’s Boodschapper ﷺ zei: “Een vrouw is net als een rib. Als je het recht wilt zetten zal het breken. En, als je haar met rust laat zal je voordeel aan haar hebben en getrouwheid zal in haar ontstaan.” Sahīh Muslim

Allāh Ta’ālā openbaart: “En zij, die kuise vrouwen beschuldigen en geen vier getuigen brengen, geselt hen met tachtig slagen en aanvaardt hun getuigenis nooit meer, want dezen zijn overtreders. Met uitzondering van hen die daarna berouw tonen en zich verbeteren; waarlijk, Allāh is Vergevensgezind, Genadevol. En betreffende degenen die hun vrouwen beschuldigen en die buiten zich geen getuigen hebben, – laat ieder hunner viermaal in de naam van Allāh zweren dat hij voorzeker de waarheid spreekt. En de vijfde maal zal hij zeggen: dat Allāh’s vloek op hem ruste als hij tot de leugenaars behoort. Maar het zal de straf van haar afwenden indien zij viermaal in de naam van Allāh getuigt en zegt, dat hij tot de leugenaars behoort. En de vijfde maal zal zij zeggen: dat de toorn van Allāh over haar zij als hij [haar man] de waarheid spreekt.” Surah an-Noor (het Licht), H24, verzen 4-9

Wat moet u doen om de straffen van Allāh Ta’ālā te ontlopen?

Enkele richtlijnen:

  1. Blijf ver weg van ondeugd en twijfelachtige gevallen.
  2. Zoek je toevlucht bij Allāh (in namāz, vergiffenis vragen en nooit meer begaan).
  3. Weet dat het uit liefde van de ouders voorkomt om hun kinderen te corrigeren op hun fouten. Dus, heb respect voor je ouders en leef volgens de wetten van Allāh en de uitleg (in ahadīth) van de Heilige Profeet Mohammed ﷺ.
  4. Er is geen vrees indien er gehoorzaamheid is aan de Heilige Profeet Mohammed ﷺ.
  5. Stop om bang te zijn voor de mensen. Als je bang bent voor Jan, Piet of Hassan, weet dan dat je geen angst hebt voor Allāh Ta’ālā.
  6. Laat je niet verleiden door mooie praatjes van ongelovigen en zogenaamde moslims, maar luister uitsluitend naar de wijze woorden van voorbeeldige soenniet moslims. Deze zijn gelovigen die leven volgens de leefregels van de Heilige Profeet Mohammed ﷺ zoals Allāh Ta’ālā heeft opgedragen.
  7. Lees dagelijks 75 keer astaghfār zoals de Profeet ﷺ het ook deed om zijn Ummah aan te leren.
Translate »
error: Content is protected !!