Abortus

Al enkele jaren wordt in de wijde wereld een wet aangenomen die vrouwen het recht geeft om toevlucht te nemen tot de praktijk van abortus, mochten zij onder andere het gevoel hebben het kind niet te kunnen ondersteunen voor een ‘geldige’ reden zoals moeilijke economische omstandigheden; dit noemen ze abortus op afroep.

Wat is abortus?

Per definitie is abortus de beëindiging van de zwangerschap. Het kan worden veroorzaakt door lichamelijk letsel van de aanstaande moeder of door opzettelijke menselijke tussenkomst. Abortus die optreedt door interne biomedische factoren is algemeen bekend als een miskraam. Dit is geen controverse.

Wat betreft de abortus door menselijk ingrijpen, het kan en mag in de islam worden beoefend wanneer een vrome moslim-arts heeft vastgesteld dat er een duidelijke angst bestaat voor het leven van de moeder door de zwangerschap. Zoals u kunt zien, bevestigt de islam de heiligheid van het leven en is het absoluut gekant tegen abortus op afroep. Er zijn een aantal verzen in de Heilige Qur’ān die hiervan getuigen.

Allāh Ta’ālā openbaart: “En doodt niemand die Allāh heilig heeft verklaard, tenzij het met recht geschiedt. En wie onrechtvaardig is gedood, aan diens erfgenaam hebben Wij zeker gezag verleend, doch laat hem bij het doden niet buitensporig zijn, want hij wordt (door de wet) gesteund.” Surah al-Isrā (de nachtelijke tocht), H17, vers 33

Tafsir al-Jalālayn: “En dood de ziel niet wiens leven Allāh Ta’ālā onschendbaar heeft gemaakt, behalve met de goede reden. Degene die ten onrechte wordt gedood, hebben we zeker aan zijn erfgenaam degene die van hem een bevel heeft een sanctie gegeven om wraak te nemen tegen de moordenaar, maar laat hij geen overdaad begaan, laat hem de grenzen niet overschrijden door te moorden door een andere te doden dan de moordenaar van de gedode of door een ander dan dat instrument waarmee hij de vermoordde doodde; want hij wordt gesteund door de wet.”

Uit de bovenstaande verzen is de algemene leringen van de Heilige Qur’ān en de Sunnah duidelijk gebleken dat het leven, in welke vorm dan ook, behouden en niet vernietigd moet worden, behalve om een ​​geldige reden.

Veel landen die methoden voor gezinsplanning toepassen en nationale campagnes hebben om vrouwen aan te moedigen het aantal kinderen in hun gezin te beperken, hebben slechts één hoofddoel in gedachten, dat wil zeggen, het terugdringen van de menselijke bevolking zodat burgers extra buitensporig kunnen leven. Dit resulteert in een hogere levensstandaard, zodat de overheid van deze gelegenheid gebruik kan maken om de massa’s te exploiteren.

Een ander reden is dat door geboorte het aantal moslims toeneemt waardoor de bevolkingsomvang van de islam steeds groter wordt en zeer zeker spoedig de wereldbevolking uit meer dan 50% moslims zal bestaan. Gevolg, islam gaat een start maken om de wereld te besturen.

Volgens de statistieken van de wereldbevolking komen er voor 1.000 mannen van 65 jaar en ouder 1.275 vrouwen overeen; in 1980 was er in deze leeftijdsgroep 1.500 vrouwen voor 1.000 mannen, en dit onevenwicht zal verder gaan vanwege meer toename van de vrouwenpopulatie: twee derde van de vrouwen van 65 jaar en ouder is weduwe en de verhouding tussen weduwen en weduwnaars is 3. In 1950-1960 steeg het aantal weduwen met 17,7 %, terwijl het aantal weduwnaars een daling maakte van 2,4 %.   

In de Verenigde Staten wordt geschat dat pasgeboren baby-meisjes zeven jaar later sterven dan baby-jongens onder iedereen die in de kindertijd sterft. De reden is dat de mogelijkheid van overlijden van de vroeggeboren baby-meisjes 50 % minder is dan die van dergelijke baby-jongens. Binnen de eerste maand na de geboorte is het overlijden van baby-jongens 50 % meer dan dat van baby-meisjes. Van de baby’s die binnen de eerste leeftijd sterven, zijn 75 van de 100 jongens.

Door de middelen van schadelijke projecten een herbestemming te geven en de sociaaleconomische omstandigheden van de mensen te verbeteren, is het principe van abortus op afroep onnodig. Moslims moeten hun geloof en vertrouwen volledig stellen in Allāh Ta’ālā en Zijn geliefde Rasool ﷺ, en moeten niet terugvallen op de wrede praktijk van abortus op afroep zolang de zwangerschap geen levensbedreiging is voor de betreffende vrouw.

De rechten van een moeder

Er zijn geen rechten in de wereld belangrijker dan de rechten van een moeder. Men moet denken aan het feit, dat een moeder een kind negen maanden in haar baarmoeder draagt.[1] Zij voedt haar kind met haar bloed. Ze baart het kind met veel pijn en emotie. Ze blijft zelfs maanden slapeloos terwijl haar kind nog een baby is. Ze voedt de baby op met haar melk. Later tolereert ze zijn ondeugden op alle leeftijden. Deze ontberingen kunnen niet worden opgebracht in ruil voor geldelijke betalingen en rente. Deze ontberingen kunnen alleen door moeders worden getolereerd, omdat Allāh Ta’ālā aan hen medelijden heeft gegeven voor hun kinderen. Het is duidelijk dat een kind veel dank verschuldigd is aan zijn moeder in ruil voor deze grote moeilijkheden.

Argumenten voor het leven

Aangezien het leven begint bij de conceptie, lijkt abortus op moord, omdat het de daad is van het nemen van menselijk leven. Abortus staat haaks op het algemeen aanvaarde idee van de heiligheid van het menselijk leven. Geen enkele geciviliseerde samenleving staat de ene mens toe opzettelijk schade toe te brengen aan of het leven te nemen van een andere mens zonder straf, en abortus is niet anders. Adoptie is een uitvoerbaar alternatief voor abortus en bereikt hetzelfde resultaat. En met 1,5 miljoen Amerikaanse gezinnen die een kind willen adopteren, bestaat er niet zoiets als een ongewenst kind. Een abortus kan leiden tot medische complicaties op latere leeftijd; het risico op ectopische zwangerschappen verdubbelt en de kans op een miskraam en bekkenontsteking neemt ook toe.

In het geval van verkrachting en incest kan goede medische zorg ervoor zorgen dat een vrouw niet zwanger wordt. Abortus straft het ongeboren kind dat geen misdaad heeft begaan; in plaats daarvan moet de dader worden gestraft. Abortus mag niet worden gebruikt als een andere vorm van anticonceptie. Voor vrouwen die volledige controle over hun lichaam eisen, zou controle het risico van ongewenste zwangerschap moeten omvatten door het verantwoordelijke gebruik van anticonceptie of, als dat niet mogelijk is, door onthouding. Veel Amerikanen die belasting betalen zijn tegen abortus, daarom is het moreel onjuist om belastingdollars te gebruiken om abortus te financieren. Degenen die kiezen voor abortussen zijn vaak minderjarigen of jonge vrouwen met onvoldoende levenservaring om volledig te begrijpen wat ze doen. Velen hebben daarna levenslang spijt. Abortus veroorzaakt vaak intense psychologische pijn en stress.

Argumenten

Bijna alle abortussen vinden plaats in het eerste trimester wanneer een foetus wordt bevestigd door de placenta en de navelstreng aan de moeder. Als zodanig is de gezondheid ervan afhankelijk van haar gezondheid, en kan niet worden beschouwd als een afzonderlijke entiteit, omdat het niet buiten haar baarmoeder kan bestaan. Het concept van persoonlijkheid is anders dan het concept van menselijk leven. Menselijk leven vindt plaats bij de conceptie, maar bevruchte eieren die worden gebruikt voor in-vitrofertilisatie zijn ook mensenlevens en die niet geïmplanteerd worden routinematig weggegooid.


[1] Lees ook de vertaling van het boek “embryologie” van Alahazrat op mijn website.

Translate »
error: Content is protected !!