Van deugdzaam Sha’bān al-Muazzam naar deugdzaam Ramadān al-Mubārak

Inleiding

Sha’bān is de achtste maand van de islamitische kalender. Dit is de maand van “scheiding”, zo genoemd omdat de heidense Arabieren zich verspreidden op zoek naar water. De vijftiende nacht van deze maand staat bekend als de Laylat al-Barā’at (Nacht der Verordening). Sha’bān is de laatste maanmaand vóór de Ramadān al-Mubārak en dus bepalen moslims daarin wanneer de eerste dag van Ramadan zal vasten.

Sha’bān wordt beschouwd als een van de verdienstelijke maanden waarvoor we specifieke instructies vinden in de Soenna van de Profeet Mohammed ﷺ. Naar verluidt gebruikte de Profeet ﷺ het grootste deel van de maand in Sha’bān om te vasten, behalve de laatste paar dagen van de maand.

Fazail Sha’baan door Taajush Shari’ah (Urdu)
Fazail Sha’baan in het Engels

Barā’at nacht

Allāh Ta’ālā openbaart:

إِنَّآ أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

“Waarlijk, Wij openbaarden het in een gezegende nacht en Wij zijn de Waarschuwer. Waarin al het wijze tot in bijzonderheden is uitgelegd.” Surah ad-Dukhān (de rook), H44, verzen 3-4

Uitleg al-Jalālayn: “Inderdaad hebben Wij het geopenbaard op een gezegende nacht, de Nacht van Verordening, Laylat al-Qadr of de vooravond van het midden van Sha’bān waarin het werd geopenbaard vanuit het Moederboek [Heilige Qur’ān] van de zevende hemel [Lawh-e-Mahfooz] tot de hemel [Bait-ul-‘Izzah] van deze wereld. We hebben inderdaad gewaarschuwd dat we ervoor hebben gezorgd dat mensen angst voor Allāh Ta’ālā hebben. Daarin, dat wil zeggen in de Nacht van de Verordening of aan de vooravond van het midden van Sha’bān, elke definitieve kwestie die is opgelost over de bepalingen en de voorwaarden van het leven en andere dingen die door Allāh Ta’ālā voor het hele jaar zijn afgekondigd tot diezelfde nacht opnieuw het volgende jaar wordt onderscheiden wordt beslist.”

Dit is de vijftiende nacht van de maand Sha’bān. Dat wil zeggen, het is de nacht tussen zijn veertiende en vijftiende dag. In het eeuwige verleden, voordat iets werd gecreëerd verordende Allāh Ta’ālā (voorbestemd) alle dingen. Hierover informeert Hij Zijn engelen in deze nacht over alles wat er gedurende één jaar zal gebeuren. Op deze nacht daalde de Heilige Qur’ān af naar de Lawh-e-Mahfooz. RasoolAllāh ﷺ zou in deze nacht heel veel Allāh Ta’ālā aanbidden.

De Profeet ﷺ vertelde: “Jibra’il [alayhis salām] kwam naar mij toe en zei, sta op, voer namāz uit en bid! Vanavond is de vijftiende nacht van Sha’bān.”

Allāh Ta’ālā vergeeft diegenen die deze nacht respecteren. Alleen vergeeft Hij niet de polytheïsten, tovenaars, heksen, misères, moslims die drinken en handelen in alcoholische dranken, moslims die rentenieren, moslims die ontucht plegen en moslims van wie de ouders niet met hen tevreden is.

Weet dat Barā’at Nacht een kans is, een groot fortuin! Want het is een zekere nacht. Het is de vijftiende nacht van Sha’bān. Aanbid Allāh Ta’ālā heel veel in deze nacht. Of anders zult u spijt hebben op de Dag des Oordeels! Bij het horen dat veel Sawāb (zegen) zal worden gegeven voor het doen van een bepaald halāl handeling op een bepaalde plaats en tijd, als iemand het doet met deze gedachte om Sawāb te krijgen, zal Allāh Ta’ālā hem/haar de Sawāb geven, zelfs als de informatie dat het die nacht is (door vergissing) niet waar was. Maar het moet iets zijn dat niet harām (verboden) is door de Shari’ah. Om de Sawāb van super rogatoire aanbidding te krijgen, is het een voorwaarde om geen enkele tekortkoming te hebben in iemands Imān en in iemands farz aanbidding (namāz, saum, zakāt), om berouw te hebben voor je zonden en Allāh Ta’ālā te smeken om vergeving, en van plan te zijn om ze als aanbidding te doen.

De vierde van de vijf beginselen van de islam is om elke dag te vasten in de gezegende maand Ramadān al-Mubārak. Het vasten werd farz (verplicht) op de tiende dag van de maand Sha’bān, dat is achttien maanden na de Hijrah en een maand vóór de Ghazwa (Heilige Oorlog) van Badr. Ramadān betekent verbranden. Dus, de zonden van degenen die vasten en Allāh Ta’ālā om vergeving smeken in deze maand, worden verbrand en vergaan.

Du’ā voor deze nacht in Sha’bān

Er zijn een aantal dua voor deze nacht, onderstaand staat een lange versie van smeekbede.

Fonetisch: Allāhumma ya Dha ‘l-Manni la yamannu ‘alayhi ahad, ya Dha ‘l-Jalāli wa ‘l-Ikrām ya Dha ‘t-Tuli wa ‘l-An’ām. La ilāha illa Anta. Ļahara ‘l-laji’īn wa Jaru ‘l-mustajirin wa Amanu ‘l-kha’ifīn. Allāhumma in kunta katabtanī ‘indaka fī ummu ‘l-Kitābi shaqiyan aw mahruman aw matrudan aw muqataran ‘alayya mina ‘r-rizq famhu-llahumma bi-fadlika shaqawati wa hurmani wa ţurdi wa iqtara rizqi wa thabitni ‘indaka fi ummi ‘l-kitabi sa’idan wa marzuqan li ‘l-khayrati fa-innaka qulta wa qawluku ‘l-haqq fī kitabik al-munzal ‘ala lisani nabiyyika ‘l-mursal: yamhullahu ma yasha’u wa yuthbitu wa ‘indahu Ummu ‘l-Kitab. Ilahi bi ‘t-tajalli al-a’azhami fī lalayti ‘n-nisfi min shahri sha’bani ‘l-mu’azhami ‘l-mukarrami ‘llati yufraqu fīha kullu amrin hakimin wa yubram, an takshifa ‘anna mina ‘l-bala’i ma na’lamu wa ma la na’lamu wa ma Anta bihi a’alamu innaka Anta al-A’azzu ‘l-Akram. Wa salla-Allahu ‘ala sayyidina Muhammadin wa ‘ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillāhi Rabbil Aalamin.

Vertaling: O Allāh, Onvermoeibare Eigenaar van Overvloed. O Eigenaar van sublimiteit, eer, kracht en zegeningen. Er is geen Allāh behalve Gij, de Verdediger van vluchtelingen en ‘Buurman’ van hen die nabijheid zoeken, Beschermer van de angstige. O Allāh, als u in Uw Boek hebt geschreven dat ik verwerpelijk ben, beroofd, verbannen en onheilig, wis dan O Allāh door Uwer overvloed mijn ellende, ontbering, verbanning en gierigheden, en vestig mij met Uw goedvinden als gelukkig, voorzien van zegeningen, want Gij hebt zeker gezegd – en Gij Woord is waarin Gij Geopenbaarde Boek [Heilige Qur’ān op het hart van Uw Boodschapper], “Allāh vernietigt of bevestigt wat Gij wil, en met Hem is de Moeder van Boeken [Heilige Qur’ān].” (Q13:39) Mijn Allāh, door de Grote Manifestatie van de Nacht van het midden van de Nobele Maand van Sha’bān” waarin elke affaire van wijsheid wordt onderscheiden en geautoriseerd,” (Q44: 4) verwijder ons van calamiteiten – die wij kennen en die wij niet weten, en Gij weet het best – want Gij bent zeker de Machtige, de Meest Genereuze. Moge Allāh [de Profeet] Mohammed ﷺen zijn gezin en metgezellen zegenen. Alle lof komt Allāh toe, de Uwer en Onderhouder van de werelden.

Het staat geschreven in het boek Riyad-un-Nasihin dat Hazrat Abu Huraira (radi Allāhu anhu) heeft vermeld: “RasoolAllāh ﷺ heeft verklaard, wanneer de maand Ramadān [al-Mubārak] komt, zijn de deuren van het Paradijs geopend en de deuren van de hel zijn gesloten, en de duivels zijn vastgebonden.” Bukhārī

Imām-ul-A’imma Muhammad bin Ishāq bin Huzaima (radi Allāhu anhu) schrijft dat Hazrat Salman Farsi (radi Allāhu anhu)  naar voren bracht, dat RasoolAllāh ﷺ in zijn khutbah Sharīf had verklaard, op de laatste dag van de maand Sha’bān: “O moslims! Zo’n geweldige maand [Ramadān al-Mubārak] staat op het punt u te overschaduwen die ene nacht [Qadr Nacht] in deze maand is fortuinlijker dan duizend maanden. Allāh Ta’ālā heeft bevolen elke dag te vasten gedurende deze maand. Ook is het een sunnat om de namāz van tarawīh ‘s nachts gedurende deze maand uit te voeren. Een kleine gunst voor Allāh Ta’ālā in deze maand is als het doen van de farz in andere maanden. Het doen van de farz in deze maand is als het doen van zeventig faraiyz (meervoud van farz) in andere maanden. Deze maand is de maand van Sabr (geduld, verdraagzaamheid). De plaats waar de geduldige persoon zal gaan is het Paradijs. Deze maand is de maand van goed opschieten, er is een toename in het levensonderhoud van gelovigen gedurende deze maand. Als iemand deze maand aan een vastende persoon iftār geeft, zullen zijn zonden worden vergeven. Allāh Ta’ālā zal hem beschermen van het hellevuur en hij zal evenveel Sawāb krijgen net als die vastende persoon.”

De Sahāba zei: “O RasoolAllāh [ﷺ], ieder van ons is niet zo rijk dat hij de iftār geeft aan een vastende persoon of hem een ​​hele maaltijd geeft.”

Doe deze maand vier dingen heel vaak!

De Boodschapper ﷺ verklaarde: “De zegeningen zullen worden gegeven zelfs voor een persoon die een dadel geeft als de iftār of die een beetje water geeft om het vasten te verbreken of die een beetje melk aanbiedt. Deze maand is zo’n maand dat het mededogen heeft in zijn begindagen, gratie en vergeving in het midden, en bevrijding van de hel in de laatste dagen. Allāh Ta’ālā zal die [mecenassen, opperhoofden, opperbevelhebbers en directeurs] die het werk van [arbeiders, ambtenaren, soldaten en studenten] vergemakkelijken, vergeven en redden uit het hellevuur. Doe deze maand vier dingen heel vaak! Twee van hen is voor Allāh Ta’ālā heel dierbaar. Ze moeten de Kalima Shahāda opzeggen

أَشْهَدُ أنْ لا إلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

[Ašhadu an lā ilāha illAllāh wadahu lā šarīka lahu, wa ašhadu anna Muammadan ʿabduhu wa Rasūluhu. (Vertaling: Ik getuig dat er geen god is behalve Allāh [Ta’ālā]; De Eenheid is Hij, Hij heeft geen enkele partner, en ik getuig dat Mohammed [ﷺ] Zijn dienaar en boodschapper is), en de astaghfār[1] zeggen (200 keer) Astaghfirullah Rabbi min kulli zambiyon wa atubu ilaiyh (vertaling: Ik verzoek vergeving van mijn zonden aan Allāh [Ta’ālā] Die mijn Heer is en ik keer me naar Hem toe.)

Mensen vergeten vaak het belang van de eenvoudige maar krachtige dua (smeekbede) Astaghfār dat wil zeggen “Astaghfirullah” (ik zoek vergeving van Allāh Ta’ālā).

Het is de Soenna van onze geliefde Profeet (ﷺ) om 70 of 100 keer per dag Astaghfār te doen. Astaghfār (Astaghfirullah) is de toegangspoort tot verlichting en geluk. Wanneer je in nood bent, begin het op te zeggen en Inshā’Allāh Ta’ālā, het zal u uit uw angst halen en u in een vredige situatie brengen, en u geluk brengen. Astaghfār verwijdert angst en dua’s worden beantwoord. Astaghfār opent de deur van voedsel. Astaghfār opent de deur van genade. Astaghfār opent de deur naar kennis. Astaghfār is ook een poort naar productiviteit. Astaghfār neemt je vrij.

Wanneer je dat verdriet in je voelt, wanneer je gestoord en gefrustreerd bent, wanneer angst je omringt, zeg dan “Astaghfirullah” “Astaghfirullah” …Het reciteren van Astaghfirullah is een effectieve methode om onszelf te kalmeren en de verscheidenheid aan wereldse zorgen van onze geest en lichaam weg te vagen. Het kan ons ook helpen, als we aan een depressie lijden, het ons kalmeren en onze depressie verminderen. Astaghfirullah helpt ons ook om af te zien van alle vormen van zonden. Regelmatig zeggen dat dit ons eraan herinnert dat Allāh Ta’ālā overal is en op deze manier is er een zeer kleine kans om onrechtmatige daden te doen.

Hazrat Abdullah Ibn Abbās (radi Allāhu anhu) vertelde dat de Boodschapper (ﷺ) van Allāh Ta’ālā zei: “En de andere twee moet u altijd doen. Ze moeten het Paradijs vragen aan Allāh Ta’ālā en uzelf toevertrouwen aan Allāh Ta’ālā om beschermd te worden tegen de hel. Iemand die tijdens deze maand water geeft aan een vastende persoon, heeft op de dag van de groei nooit water nodig.”

Nafl salāh moet op Shab-e-Barā’at worden gelezen

Bescherming van Imān

Lees na het uitvoeren van Maghrib Salāh 2 rak’ah van Nafl namāz. In de eerste rak’ah, na Surah Fatiha, reciteert u Surah Ikhlās drie keer en Surah Falaq één keer. In de tweede rak’ah, na Surah Fatiha, reciteert u Surah Ikhlās drie keer en één keer Surah Naas. Na Salām reciteert u hoofdstuk Yasīn dan de smeekbede dua-e-nish Sha’bān en verzoekt u Allāh Ta’ālā om uw Imān te beschermen.

In wazā’if Alahazrat staat ook voor bescherming van Imān de volgende smeekbede:

Smeekbede 7: Deze smeekbede verzekert een persoon dat Allāh Ta’ālā met hem tevreden zal zijn op de Dag des Oordeels: Radi tu billāhi Rabbaw wa bil Islāmi Deenaw wa bi Sayyidina wa Moulana Mohammadin salal laahu alayhi wa sallama Nabi yaw wa Rasoolan. (3 keer)

Barakāh in rizq

Lees na Maghrib Salāh 2 rak’ah Nafl. Lees daarna één keer Surah Yasin, Surah Ikhlās 21 keer en Du’ā Nisf Sha’bān één keer. Doe dan Du’ā voor Barakāh in inkomensvoorziening (werk, handel) en verzoek Allāh Ta’ālā om u van iemand onafhankelijk te maken.

In wazā’if Alahazrat staat ook voor bescherming van Imān, leven en rijkdom de volgende smeekbede 13: Bismillāhi alā deeni Bismillāhi alā nafsi wa wuldi wa Ahle wa māli. (3 keer).

Lang leven gevuld met vroomheid

Lees na Maghrib Salāh 2 rak’ah Nafl. Lees eens een keer Surah Yasin. Lees dan eens Du’ā Nisf Sha’bān.

Maak daarna Du’ā voor een lang leven vervuld van vroomheid en gerechtigheid.


[1] In Shajrah-e-Noorani staan vele vormen van astaghfār

Translate »
error: Content is protected !!