Uloom-e-Naqliyya en Uloom-e-‘Aqliyya

De kennis die moslims moeten verwerven en leren wordt “Uloom-e-Islamiyah” genoemd. Het is een farz om iets van deze kennis te leren. Het is goed om ook moderne wetenschappen te leren en het is mubāh[1] om er nog meer van te leren.

Quran Dunya Ka Sab se Bada Encyclopedia Hai – Mufti Salman Azhari

Islamitische kennis is voornamelijk verdeeld in twee gebieden:

  1. Uloom-e-Naqliyya (religieus kennis), dit komt voort uit vier bronnen genaamd” Adilla-e-Shari’ah (Heilige Qur’ān, Sunnah, Itjma al-Ummah en Qiyās al-Fuqaha). Dit kennen wij ook in de seculiere rechtsspraak. Religieus kennis is ook verdeeld in twee: de zahiri (externe) takken van kennis en de bātini (interne) takken van kennis. De eersten worden de kennis van fiqh of Shari’ah genoemd; de tweede worden de kennis van tasawwuf (soefisme) of Mārifat (dichtbij Allāh Ta’ālā komen) genoemd. De Shari’ah wordt geleerd bij mudarris (docent) uit de boeken van fiqh. Mārifat stroomt in het hart van de murid (soefi leerling) uit het hart van de murshid (soefi meester).
  2. De tweede tak van islamitische kennis is Uloom-e- ‘Aqliyya (experimentele wetenschappen). De tak die zich bezighoudt met levende wezens heet Uloom-e-Tibbiyya (geneeskunde wetenschappen) en de wetenschappen die zich bezighouden met niet-levende wezens heet Uloom-e-Hikmiyya. Het domein dat zich bezighoudt met de hemel en de sterren wordt Uloom-e-Falakiyya genoemd. De kennis die met de aarde te maken heeft heet Uloom-e-Tabiiyya.

Dus, de onderverdelingen van Uloom-e-‘Aqliyya zijn wiskunde, logica en experimenteel kennis. Ze worden verkregen door waar te nemen via de vijf zintuigen, door te observeren met de geest, experimenteren en rekenen. Deze kennisgebieden helpen ons te begrijpen en de religieuze kennis beter uit te dragen. Ze zijn om deze reden nodig. Ze veranderen, nemen toe en verbeteren in de loop van de tijd. Om deze reden is er gezegd: Takmil-e-Sina’at wordt vervuld door Talahuk-e-Afkar”, dus verbetering in kunst, wetenschap en technologie wordt gerealiseerd door aan elkaars ideeën en experimenten toe te voegen. Echter, deze wetenschappen veranderen nooit de Shari’ah.

Islam is een religie die elke tak van kennis, elke tak van wetenschap aanmoedigt en allerlei experimenten. Moslims houden van wetenschap en vertrouwen maar geloven niet in de experimenten van de wetenschappers, omdat ze misleid kunnen worden door de laster en leugens van valse wetenschappers, die zich voor doen als geleerden.

Aangezien de moderne wetenschap een experimentele wetenschap is kan deze niet worden aanvaard voor religieuze besluiten zoals de alom bekende bij het vaststellen van het begin en einde van de heilige maand Ramadān al-Mubārak middels verrekijker, computerbewerkingen, telefoongebruik, enzovoorts.

Degenen die tegen de islam zijn vanwege onwetendheid, leerden van de bloedige, sombere ervaringen die ze eeuwenlang hadden dat tenzij hun Iman werd gesloopt, het onmogelijk zou zijn om het moslimvolk te slopen. Ze probeerden de islam verkeerd voor te stellen als vijandig tegenover kennis, wetenschap en moed, terwijl het in feite de beschermer van dergelijke dingen is en elke vorm van vooruitgang en verbetering aanmoedigt. Ze wilden de jonge generaties van kennis en geloof beroven en hen zo op het morele front neerschieten. Ze gaven daar miljoenen voor uit. Sommige onwetende mensen, wiens wapens van kennis en geloof waren verroest en die waren gegrepen door hun ambities en seksuele verlangens, werden gemakkelijk vernietigd door deze aanvallen van de vijanden. Een deel van hen verschuilde zich achter hun posten en beroepen, deed zich voor als moslims, vermomde zich als wetenschappelijke mannen, autoriteiten en religieuze geleerden, en zelfs beschermers van moslims, terwijl ze het geloof van onschuldige jongeren bleven stelen. Ze stelden het kwaad verkeerd voor als talent, en ongodsdienstigheid als een deugd, een huidige mode. Degenen die geloof hadden, Iman, werden fanatici, onverdraagzame, achterlijk genoemd.

Religieuze kennis en de waardevolle boeken van de islam zouden reactionair, achterlijk en onverdraagzaam zijn. Door de immoraliteit en oneerwaardigheid, die zij zelf hadden, toe te schrijven aan moslims en aan grote mannen van de islam, streefden zij ernaar die nobele mensen te belasteren en tweedracht te zaaien tussen kinderen en hun vaders. In de tussentijd spraken ze kwaad over onze geschiedenis, probeerden ze de glanzende en eervolle pagina’s zwart te maken, de juiste geschriften te bezoedelen, de gebeurtenissen en bewijzen ervan te veranderen en de jeugd te scheiden van geloof en geloof om de islam en moslims te vernietigen. Om de heilige banden te verbreken die de liefde van onze voorouders, wier roem en eer zich over de hele wereld hadden verspreid, in jonge harten plaatsten, vanwege hun kennis, wetenschap, mooie moraal, deugdzaamheid en moed, en om de jeugd achter te laten die beroofd was van en vreemd was aan de volwassenheid en grootheid van hun voorouders, vielen zij harten aan, zielen en geweten. In feite konden de gecorrumpeerde moslims niet begrijpen dat naarmate de islam zwakker werd en naarmate we verder verwijderd raakten van het pad van de Heilige Profeet Mohammed ﷺ, niet alleen onze moraal werd gecorrumpeerd, maar we verloren ook geleidelijk onze superioriteit in het maken van allerlei middelen en in het begrijpen van hedendaagse kennis, die deze eeuw vereist. We konden de prestaties van onze voorouders in militaire verdediging, in wetenschap en kunst niet langer handhaven, in plaats daarvan werden we slechter. Zo probeerden deze gemaskerde ongelovigen aan de ene kant ervoor te zorgen dat we achterbleven in kennis en wetenschap, en aan de andere kant zeiden ze: “De islam zorgde ervoor dat we achterbleven. Om de westerse industrieën te vangen, moeten we dit zwarte gordijn afschaffen en ons ontdoen van de oosterse religie, wetten van de woestijn.” Op deze manier sloopten ze onze materiële en spirituele waarden en brachten ze ons land de schade toe die de vijanden buiten hadden gewenst, maar eeuwenlang niet hadden kunnen aanrichten.

Sommige anderen zeggen ook: “Om in de huidige eeuw te kunnen overleven, moeten we zelf helemaal verwesterd zijn. Deze uitspraak heeft twee connotaties. Ten eerste betekent het leren en aannemen van wat de Europeanen hebben uitgevonden in wetenschap, kunst, in de media van verbetering en vooruitgang, en ernaar streven om ze te gebruiken, zoals de islam gebiedt. Ik heb in sommige delen van mijn boeken met documenten uitgelegd dat dit fard kifāyah is om te leren. In feite zegt een hadīth van de Profeet Mohammed ﷺ: “Hikmat (dat is wetenschap en kunst) is het verloren eigendom van de moslims. Laat hem het overal mee naartoe nemen waar hij het vindt!” Toch volgt dit niet de Europeanen; het is het vinden en verwerven van kennis en wetenschap, zelfs van hen, en ernaar streven superieur aan hen te zijn. Het tweede type verwestering houdt in dat we de rechtvaardige en heilige wegen van onze voorouders verlaten; het accepteren van alle tradities, gebruiken, immoraliteiten en obsceniteiten van het Westen; en ook hun ongodsdienstigheid en afgoderij accepteren, en zo moskeeën omvormen tot kerken of musea van oude kunst, wat de meest sombere domheid van allemaal is. De islam een “oosterse religie”, een “achterlijke religie” en de koran “wetten van de woestijn” noemen, terwijl tegelijkertijd wordt verwezen naar afgoderij en het mengen van muziek met aanbidding als “westerse, moderne en beschaafde religie” is in feite een daad van het verlaten van de islam, zich wenden tot het christendom en aanbidden met muziekinstrumenten.

De vijanden van de islam zouden heel goed moeten weten dat het nobele bloed dat in de aderen van deze mensen circuleert, niet in deze zin zal worden verwesterd, noch vandaag, noch in de dagen waarnaar ze uitkijken. En ons volk zal geen communist worden of de heilige overtuigingen van hun voorouders onder de voet laten lopen.

Tegenwoordig zijn er twee soorten ongelovigen in de wereld. Eerst zijn er ongelovigen met een heilig boek (mensen van het boek). Het zijn joden en christenen. Zij geloven in de opstanding en in het eeuwige leven na de dood.

Ten tweede zijn er ongelovigen zonder een (heilig) boek, dat wil zeggen, mushrik die niet geloven in één Allah, die alles maakt. Sommige van deze ongelovigen verbieden, door gebruik te maken van staatsonderdrukking, wreedheid en marteling, aanbidding en het onderwijzen van religie. En sommigen van hen, door woorden die gevoelens van goedheid en menselijkheid oproepen, zorgen ervoor dat anderen in losbandigheid vervallen. Ze zorgen er ook voor dat ze worden beroofd van morele en religieuze kennis. Door valse verhalen en leugenachtige voorbeelden naar voren te brengen, misleiden ze miljoenen mensen. Ze leiden hen op als religieus onwetende mensen. Met andere woorden, aan de ene kant praten ze over beschaving, wetenschap en mensenrechten, en aan de andere kant verdierlijken ze mensen.

De mensen van Europa en Amerika hebben heilige boeken. Copernicus, de grondlegger van de moderne astronomie, was priester in Freienburg. Bacon, de grote natuurkundige van Engeland, was een priester die behoorde tot de Franciscaanse kerk. De beroemde Franse natuurkundige Pascal was priester en schreef religieuze boeken terwijl hij de wetten van de fysica en geometrie onderzocht. De beroemde Richelieu, die de grootste premier van Frankrijk was en degene die Frankrijk naar de leidende positie in Europa bracht, was een hooggeplaatste geestelijke. Ook Schiller, de grote Duitse arts en dichter, was priester. Bergson, de Franse denker en een wereldberoemde filosoof, verdedigde in zijn boeken spiritualiteit tegen de aanvallen van materialisten. Wie zijn boeken Matlare et Mamomiera, Les deux Sources de la Morale et de la Religion en Essai sur les Donnaes Immadiates de la Conscience leest, gelooft heilig in religie en de volgende wereld.

William James, de grote Amerikaanse filosoof, stichtte de sekte van het pragmatisme; en in zijn boek Religious Experiments en andere prees hij het gelovig zijn. De Franse arts Pasteur, die onderzoek had gedaan naar infectieziekten, bacteriën en verschillende vaccinaties, wilde dat zijn begrafenis met een religieuze ceremonie zou worden uitgevoerd. Ten slotte waren F.D. Roosevelt, een Amerikaanse president, die de wereld bestuurde in de Tweede Wereldoorlog, en de Britse premier Churchill christelijke gelovigen. Veel wetenschappers en politici, van wie we ons de namen niet kunnen herinneren, waren allemaal personen die geloofden in de Schepper, de volgende wereld en engelen. Wie kan ooit beweren dat degenen die niet geloven wijzer zijn dan deze mensen? Ze zouden goede moslims zijn geweest als ze islamitische boeken hadden gezien en gelezen. Maar het lezen, zelfs aanraken, van islamitische boeken werd verboden en zelfs door hun priesters als een ernstige zonde beschouwd. Die priesters verhinderden mensen om geluk te bereiken, zowel in de wereld als in het Hiernamaals.

Onze Profeet Mohammed ﷺ door te stellen: “Alle kinderen worden fit en geschikt voor de islam geboren. Later maken hun ouders hen christenen, joden of ongodsdienstig”, geeft aan dat zowel voor de nederzetting als voor de vernietiging van de islam het belangrijkste werk aan kinderen kan worden gedaan als ze nog jong zijn. Dan is de eerste plicht van elke moslim om zijn kinderen de islam en de Koran al-Karim te leren. Het kind is een grote zegen. Als de zegen niet wordt gewaardeerd, zal deze verloren gaan. Daarom is pedagogiek, d.w.z. de wetenschap van het onderwijzen van kinderen, een zeer waardevolle wetenschap in de islamitische religie. En omdat de vijanden van religie dit belangrijke punt ook begrijpen, zeggen vrijmetselaars en communisten, de gevaarlijkste bronnen van ongodsdienstigheid in onze eeuw: “Opvoeding van de jeugd is ons belangrijkste doel. We moeten kinderen opleiden om ongelovig te zijn.” Om de islam te vernietigen en het onderwijzen en beoefenen van Allāh’s geboden te belemmeren, zeggen vrijmetselaars: “We moeten de hersenen van de jongeren niet vermoeien. Ze zullen de kennis van het lawaai zelf leren als ze opgroeien.” En ze zeggen ook: “We moeten allemaal ons best doen om het idee van vrijheid van geloof over de hele wereld te verspreiden en de beslissingen die we nemen in onze loges in elk land moeten vaststellen. We moeten de broederschap in het rumoer vernietigen en in plaats daarvan de vrijmetselaarsbroederschap oprichten. Zo zullen we ons heilige doel bereiken, dat bestaat uit de uitroeiing van religies.” Daarom moeten moslims niet vallen voor de trucs en leugens van de vijanden van de religie; ze moeten hun vleiende, bedrieglijke en vals versierde vleierijen niet geloven. Moslims moeten Amr-e-Maruf doen en van Nahy-e-Munkar afstand nemen.


[1] Het is iets waar geen bezwaar tegen is in termen van religie; dat wil zeggen, een persoon is vrij om het te doen of niet te doen. Bijvoorbeeld zitten, eten, drinken, slapen, etc.

Translate »
error: Content is protected !!