Studievoorwaarden

Begeleiding bij onderzoek en onderwijs

Artikel 1. Definities

In deze studievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

Stichting Noorani Islamic Research Institute (in het vervolg Stichting): begeleiding bij wetenschappelijk onderzoek en onderwijs gevestigd aan de Rooseveltstraat 86, 2321 BM te Leiden.

Opleiding: studiebegeleiding bij de cursussen zijn vormen van onderwijs met directe interactie tussen docent en deelnemers.

Deelnemer: de natuurlijke persoon die middels inschrijving voornemens is een Stichting opleiding te volgen of studiebegeleiding zoekt voor een opleiding bij een andere opleider en/of examenbureau.

Studiebegeleidingsovereenkomst: afgekort overeenkomst.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze studievoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn afgesloten vanaf 1 maart 2020 tussen Stichting en de deelnemer.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst tussen Stichting en de deelnemer komt tot stand door ontvangst van een online ingevuld aanmeldingsformulier. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de deelnemer hiervan een elektronische bevestiging.

2. Door verzenden van het online aanmeldingsformulier stemt de deelnemer in met deze studievoorwaarden en met de verzorging van de studiebegeleiding door Stichting.

3. De deelnemer schrijft zich in voor studiebegeleiding van de gehele opleiding, dan wel de op het aanmeldingsformulier ingevulde module(s).

4. Na ontvangst van een ingevuld aanmeldingsformulier is er sprake van een voorlopige inschrijving. De inschrijving wordt definitief:

4.1 Wanneer er voldoende aanmeldingen zijn om de desbetreffende opleiding te laten doorgaan.

4.2 Na bevestiging door Stichting aan de deelnemer.

5. De kostenvergoeding van alle door deelnemer veroorzaakte schade aan of in de leslocatie worden in rekening gebracht bij de betreffende deelnemer (veroorzaker).

Artikel 4. Uitvoering opleiding

1. Stichting verzorgt studiebegeleiding bij de opleiding zoals deze op de website www.tangali.net is omschreven.

2. Stichting waarborgt de kwaliteit van de studiebegeleiding door het inzetten van deskundige docenten.

3. Stichting is niet verantwoordelijk voor het uiteindelijk studieresultaat van de deelnemer.

4. Stichting heeft het recht haar aanbod op de website regelmatig te actualiseren.

5. Uitval docent: indien een docent door ziekte en/of verhindering niet in staat is om een les te verzorgen zal Stichting vervanging regelen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal de deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. In deze gevallen heeft de deelnemer geen recht op (schade)vergoeding.

6. Annulering van de studiebegeleiding door Stichting: in geval van onvoldoende aanmeldingen voor een opleidingsgroep is Stichting gerechtigd de studiebegeleiding te annuleren. Indien een studiebegeleiding niet doorgaat wordt binnen 30 dagen na het verstrijken van de eerste lesdag het eventueel betaalde lesgeld terugbetaald. Hierbij moet de deelnemer aangeven op welke IBAN-rekening het bedrag teruggestort moet worden. De deelnemer maakt geen aanspraak op vergoeding van eventueel geleden schade.

Artikel 5. Examens

1. Stichting leidt (meestal) op voor examens van derden. De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor tijdige aanmelding en/of inschrijving voor het betreffende examen bij de examinerende instantie. In de meeste gevallen brengt de examinerende instantie bij de deelnemer een geldbedrag in rekening voor het examen. Deze examengelden zijn nooit bij het lesgeld studiebegeleiding inbegrepen.

2. Op de website wordt kenbaar gemaakt wie de externe verantwoordelijke exameninstantie is.

3. De examinerende instantie kan eisen stellen voor deelname aan het examen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan deze eisen.

Artikel 6. Annulering opleiding (door deelnemer)

1. Indien er sprake is van een overeenkomst betreffende een opleiding met een vastgelegde startdatum, geldt na afloop van de bedenktijd van veertien dagen de volgende annuleringsregeling:

1.1 annulering voordat de studiebegeleiding is begonnen geschiedt door middel van een aangetekend schrijven;

1.2 bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de studiebegeleiding is de deelnemer 10 % van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;

1.3 bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang van de studiebegeleiding is de deelnemer 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;

1.4 bij annulering korter dan één maand voor aanvang van de studiebegeleiding is de deelnemer 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;

1.5 bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de studiebegeleiding is de deelnemer de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd;

1.6 na aanvang van de studiebegeleiding is annulering niet meer mogelijk. Tussentijdse beëindiging of indien deelnemer anderszins niet meer aan de opleiding deelneemt, geeft geen recht op enige terugbetaling van het lesgeld.

2. Overmacht: indien een deelnemer niet in staat is de studiebegeleiding te volgen, kan de deelnemer Stichting schriftelijk verzoeken deel te nemen aan een op een later tijdstip aan te vangen opleiding onder de voorwaarde dat:

2.1 de geannuleerde studiebegeleiding nog niet van start is gegaan;

2.2 het lesgeld binnen de gestelde termijn is voldaan;

3. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken dient u dit vóór aanvang van de lessen per e-mail aan Stichting door te geven. Er wordt 10% van het lesgeld in rekening gebracht, met een minimum van € 50,-. Deze mogelijkheid tot uitstel staat uitdrukkelijk los van de geldende betalingsverplichting.

Artikel 7. Beëindiging van de overeenkomst

1. De deelnemer kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt in beginsel niet tot restitutie van de door de deelnemer verschuldigde lesgeld of het vervallen van de betaalplicht daarvan.

2. Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot een opleiding heeft de deelnemer het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, mits de deelnemer nog niet aan de lessen heeft deelgenomen.

3. Geen recht op ontbinding overeenkomstig bestaat als het onderwijs door Stichting met instemming van de deelnemer is begonnen, voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

Artikel 8. Lesgelden

1. De opgegeven lesgeld van een studiebegeleiding is in euro’s en vrijgesteld van BTW.

2. De lesgelden zoals Stichting op haar website of anderszins kenbaar heeft gemaakt, kunnen te allen tijden gewijzigd worden. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van de opleiding c.q. aflevering van het lesmateriaal een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.

3. De deelnemer heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van de opleiding c.q. aflevering van het lesmateriaal, de prijs wordt verhoogd.

4. Lid 2 en 3 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

5. Voor iedere cursus geldt een inschrijfgeld van 45,00 euro dat na aanmelding altijd verschuldigd is. Ook na (tijdig) annuleren van een aanmelding blijft het volledig inschrijfgeld verschuldigd.

Artikel 9. Levering lesmateriaal

1. Indien de deelnemer zelf het lesmateriaal dient aan te schaffen, krijgt de deelnemer tijdig een opgave van aan te schaffen lesmateriaal.

2. Het door Stichting aan deelnemer geleverde lesmateriaal blijft eigendom van Stichting totdat het lesgeld van de studiebegeleiding volledig door de deelnemer aan Stichting is voldaan. Eerst na het betalen van het volledige lesgeld van de studiebegeleiding wordt de deelnemer de eigenaar van het lesmateriaal.

4. Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt door Stichting vervangen, indien dit aan Stichting toe te rekenen is.

5. Copyright van alle door Stichting gebruikte lesmateriaal en examens berust bij Stichting, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in het lesmateriaal.

Artikel 10. Betaling

1. Na ontvangst van het online ingevuld aanmeldingsformulier door Stichting is de deelnemer het gehele lesgeld aan Stichting verschuldigd. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar door Stichting.

2. Betaling dient te geschieden vóór of op de vervaldatum die op de welkom brief is vermeld.

3. Wanneer het lesgeld niet, niet tijdig of niet volledig wordt voldaan, is Stichting gerechtigd boven het verschuldigde lesgeld, ook wettelijke rente, (buitenrechtelijke) incassokosten en administratiekosten aan de deelnemer in rekening te brengen.

4. Wanneer het lesgeld niet, niet tijdig of niet volledig wordt voldaan, is Stichting gerechtigd de deelnemer de toegang tot de lessen te ontzeggen. Dit ontslaat de deelnemer niet van zijn of haar betalingsverplichting het volledige lesgeld van de opleiding onverkort te voldoen.

5. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 12 en 13 bepaalde, zal Stichting het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.

Artikel 11. Privacy

Door deelnemer verstrekte persoonsinformatie wordt door Stichting gebruikt voor de examens, diploma’s en certificaten van derden. Hierbij houdt Stichting zich aan de eisen zoals deze staan in de AVG. De privacyverklaring staat op deze website.

Artikel 12. Vragen en klachten

1. Stichting streeft ernaar om vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de opleiding binnen een termijn van 10 werkdagen te beantwoorden, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door Stichting per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Stichting, nadat de deelnemer de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. De deelnemer maakt haar klacht zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar, op de in de klachtenprocedure vastgestelde wijze. Alleen dan zal Stichting de klacht in behandeling kunnen nemen. Stichting adviseert de deelnemer om de klacht per aangetekende brief te versturen. Stichting zal er alles aan doen de desbetreffende klacht zo spoedig mogelijk naar behoren op te lossen. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de deelnemer zijn of haar rechten terzake verliest.

3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 13.

Artikel 13. Geschillenregeling

1. De overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.

2. Geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen aanhangig worden gemaakt bij de geschilarbiter van Stichting.

3. De geschilarbiter neemt een geschil slechts in behandeling, indien de deelnemer zijn klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 bij Stichting heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.

4. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschilarbiter aanhangig te worden gemaakt.

5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd door de deelnemer.

6. Wanneer de deelnemer een geschil voorlegt aan de geschilarbiter is Stichting aan deze keuze gebonden.

7. Wanneer Stichting een geschil wil voorleggen aan de geschilarbiter vraagt zij eerst de deelnemer schriftelijk zich binnen vijf weken uit te spreken of hij/zij daarmee akkoord gaat. Stichting kondigt daarbij aan dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

8. De beslissing van de geschilarbiter gebeurt in de vorm van een bindend advies.

Zie voor meer informatie over de geschillenregeling de aparte klachtenprocedure.

Bestuur van Stichting

12-4-2021

Translate »
error: Content is protected !!