Shajrah Sharief Noorani

‘Auzubillaahi minash Shaytānir rajīm, Bismillāhir Rahmānir Raḥīm.Alhamdulillāh, nahmaduhu wa nasta’eenuhu wa nastaghfiruhu wa nu’minubihi wa natawakkalu ‘alayh, wa na’oodhubillaahi min shuroori anfusinaa wa min sayyiaati a’maalina man-yahdihillaahu falaa mud-hillalah, wa man yudhlilhu falaa haadiyalah, wa nash hadu an laa ilaa-ha illAllāhu wahdahu laa shareekalah, wa nash hadu anna Sayyidena wa Nabiyyinna wa Habībina wa Maulana Muhammad, sallallāhu Ta’ālā alayhi wa sallama ‘abdahu wa Rasooluh.  Alladhee ursila ilal khaliqi kāffatan basheerawn wa nazeera, wa daa’iyan illAllāhi bi idhnihi wa siraajan muneerah.

Wa bash-shiril Mu’minina bi-anna lahum minallaahi fadlan kabeera. Fa Huwal Habeebulladhi turjaa shafātuhu likulli hawlim minal ahwaali muqtahimi.  Yā ‘adli da’wati ashjaaru saajidatan tamshee Ilāhi ‘alaa saaquin bilaa quadamee.  Yā Rab! Yā rabbi salli wa sallim daamiman sarmada ‘alaa Habībika Khayril Khalqui kullihimi. Allāhumma salli ‘alaa Habeebika Sayyidena wa Maulana Muhammad Saahibil wajhil Anwar wal Jabeenil Azhar, salaatan wa salaaman ‘alayka Yā Sayyidi Yā RasoolAllāh.

Qalallaahu ‘Azzawajal lā feeshaani Habeebihi Mukhbiranw wa aami-rah. Innallaaha wa Malaika tahu yusalloona ‘alan-Nabi. Yā Ayyuhallazīna ‘amanu sallu ‘alayhi wa sallimu tasleema.  Allāhumma saalli ‘alaa Sayyidena wa Maulana Muhammad wa ‘alaa Aalihi wa Sahbihi wa sallam. Salaatan wa Salaaman ‘alayka Yā Sayyidi Yā RasoolAllāh.

SilsilaArkaane KhamsaElke dagTasbihZikrDarood AmalAndere AmalHidayah Khaas

Shajrah Sharief Noorani

Assielsielatoet-tayyibatoe lieltariqatiel al-Qadariayatie al-Ghausiatie al-Najiiebieyatie.

Allahhumma salli ‘ala Sayyidina wa Maulana Mohammed-diem-ma’dieniel djoedi wal Karami manbahi ‘ielmi wal Hielmi wal Hieqmi wa ‘ala ālihie wa sagbihie wa bariek wa salliem, Soebhanaq-Allāh-hoemma wa bi-Hamdiqa as-‘aloka ieyyāka biesmikal-Allāh-hiel ‘azami Jalla-jallaloeq.

 1. Wa bi-Hamdihie Sayyidina wa Maulana wa Nabieyyinaa wa Safie-‘ina Mohammed-dier-Rasoelihie
 2. Wa bejāhie SayyidinaAbie a-Hasani Abie Toerabien ‘Aliyie bien Abie Taliebien Qarramal-Allāho Ta’ala wajhahoe.
 3. Wa bejāhie Imam al-Hassani Basarie radi Allāhu anhu
 4. Wa bejāhie Sayyidina Sheikh Habiebi al-Ajami radi Allāhu anhu
 5. Wa bejāhie Sayyidina Sheikh Dawoed al-Ta’ir radi Allāhu anhu
 6. Wa bejāhie Sayyidina Sheikh Mar’oefi al-Kargie radi Allāhu anhu
 7. Wa bejāhie Sayyidina Sheikh Sarri-yiel nies-Saqati radi Allāhu anhu
 8. Wa bejāhie Sayyidina Sayed Taa’ifati Abie Qasim Junaid Baghdadi radi Allāhu anhu
 9. Wa bejāhie Sayyidina Sheikh Abie BakrienisShieblie radi Allāhu anhu
 10. Wa bejāhie Sayyidina Sheikh Abdul Wahied radi Allāhu anhu
 11. Wa bejāhie Sayyidina Sheikh Abdoel Aziz al-Tamimi Radi Allāhu anhu
 12. Wa bejāhie Sayyidina Sheikh Abie al-Farahi Tartusi radi Allāhu anhu
 13. Wa bejāhie Sayyidina Sheikh Abie al-Hasani ‘Ali Qurayshi Haqqarie radi Allāhu anhu
 14. Wa bejāhie Sayyidina Sheikh Abie Sayyedi al-Mubārak Mukharrami radi Allāhu anhu
 15. Wa bejāhie Qutub-i-Rabbanie wa Ghausi Samdaanie wa Haiqal-e-Noorani wa Mahboeb-e-Subhani Sayyidina Sheikh Abie Mohammed Mohie-ud-Din Abdoel Qādir Jilāni Ghaus al-‘Azam radi Allāhu anhu
 16. Wa bejāhie Sayyidina Sheikh Sayyed Abdur Razzaq radi Allāhu anhu
 17. Wa bejāhie Sayyidina Sheikh Sayyed ‘Abie Salih al-Faqiri radi Allāhu anhu
 18. Wa bejāhie Sayyidina Sheikh Sayyed Ahmad Shah radi Allāhu anhu
 19. Wa bejāhie Sayyidina Sheikh Sayyed Shahab-ud-Din radi Allāhu anhu
 20. Wa bejāhie Sayyidina Sheikh Sayyed Shams-ud-Din radi Allāhu anhu
 21. Wa bejāhie Sayyidina Sheikh Sayyed ‘Alaa-ud-Din radi Allāhu anhu
 22. Wa bejāhie Sayyidina Sheikh Sayyed Noer-e-Mohammed Shah radi Allāhu anhu
 23. Wa bejāhie Sayyidina Sheikh Sayyed ‘Abd-al-Jalāl al-Sahra’i radi Allāhu anhu
 24. Wa bejāhie Sayyidina Sheikh Sayyed Baha wal-Sheer Qalandar radi Allāhu anhu
 25. Wa bejāhie Sayyidina Sheikh Abie Ma’ali radi Allāhu anhu
 26. Wa bejāhie Sayyidina Sheikh Muhkam-ud-Din radi Allāhu anhu
 27. Wa bejāhie Sayyidina Sheikh Shah Amir Ba-Laa Yaaru radi Allāhu anhu
 28. Wa bejāhie Sayyidina Sheikh ‘Abdul-Latif al-Burriy radi Allāhu anhu
 29. Wa bejāhie Sayyidina Sheikh Derwisj Mohammed radi Allāhu anhu
 30. Wa bejāhie Sayyidina Sheikh Shah Ahmad radi Allāhu anhu
 31. Wa bejāhie Sayyidina Sheikh ‘Abdul Latif Saani radi Allāhu anhu
 32. Wa bejāhie Sayyidina Sheikh Mad-e-Shah radi Allāhu anhu
 33. Wa bejāhie Sayyidina Sheikh Sayyed ‘Azam Ali Shah radi Allāhu anhu
 34. Wa bejāhie Sayyidina Sheikh Sayyed Mohammed Ghaus Ali Shah Qalandar radi Allāhu anhu
 35. Wa bejāhie Sayyidina Sheikh Najiebiel Mustafa Maulana Shah Mohammed Abdoel Hakiem Siddiqui al- Qadiri radi Allāhu anhu
 36. Wa bejāhie Imam-e-Dien Maulana Sheikh Ahmad Mukhtar Siddiqui radi Allāhu anhu
 37. Wa bejāhie Qad Watnā Sayyidina Sheikh-ul-Tariqat Maulana Shah Mohammed Abdoel Alim Siddiqui al-Qādri Madani radi Allāhu anhu
 38. Wa bejāhie Sayyidina Sheikh-ul-Tariqat Qaid-e-Ahl Sunnat Allama Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqui al-Qadiri radi Allāhu anhu

Wa ‘oebaiqa ………… bin ………………..

Wa amataka ………………………………… bientoe …………………………..……..

Wa Nawwier Qoloebanaa bi-Noer-e-Ma’rifatiek wa harrieq Qoloebanaa binaa ‘ieskikaa Ya Allāhu Ya Noero wa Salli wa Salliem wa Barieq ‘alan-Noer-riel Awwali wa Zohoeriel-Ageri fiel Batinie wa Tieni wa Zaahiri wa ‘ala ‘alihie wa Ashaabihiel Nadjoemiez-zawaa hirie hasaba woes ‘i-bahri ‘ielmilqaz-zagieri, wal-Hamdoeliell-Allahi Rabbiel ‘Alemien.

Arkān-e-Gamsa islam (vijf verplichtingen)

 1. Blijf voortdurend in Zikr-e-Mahboeb zowel met uw hart als tong;
 2. Dag en nacht met woezoe aan Allah Ta’ala denken, met andere woorden de dagelijkse vijf verplichte gebeden (namāz) met Jamaat (gezamenlijk) verrichten;
 3. (Op z’n minst) één keer per jaar zeer intensief Allah Ta’ala en Zijn Heilige Profeet ﷺ. Met andere woorden gedurende de heilige maand Ramadan Sharief vasten.
 4. Nadat u inkomsten heeft gegenereerd dient u een veertigste deel daarvan in Naam van Allah Ta’ala ook aalmoezen te geven. Met andere woorden 2 ½ % van uw jaarinkomen aan Zakāt, ook wel armenbelasting genoemd, betalen.
 5. Op z’n minst gedurende uw leven één keer de verplichte Hajj (pelgrimstocht naar Mekka) ondernemen.

P.S. Na de Hajj voor Ziyārah van de Heilige Profeet Mohammed naar Medina Sharief gaan.

Mu’āmalāt rozaana (dagelijkse rituelen)

 1. Tussen de soennat en farz van fajr namāz en indien het niet haalbaar is op dat moment, dan na de 2 farz rakāt reciteren: La Hawla wa La Qoewwata iella biell-Allah-hiel alieyiel aziem (200x). Deze waziefa reinigt het hart ook van waswasa (gefluister, beïnvloeding van de duivel) en zal zegen brengen in uw arbeid.
 2. Na fajr en ‘Isa namāz moet u moehaasbah (nadenken) over uw daden van de hele dag en de hele nacht, voorafgaand. Wat waren de goede daden en wat de slechte daden. U maakt dus uw tussenbalans op voor die periode. Wees beschamend over uw slechte daden, verzoek met astagfaar vergiffenis aan Allah Ta’ala en herhaal de slechte daad nooit meer. Repeteer de volgende Sayyediel astagfaar drie keer op: Allāhuma anta Rabbi Laa ielāha iella anta galaqtanie wa anaa ‘abdoeqa wa anaa ‘ala ahdiqa wa’diqa maastata’toe a-oezo biqa mien sarri maa sana’toe aboe ‘olaqa bina’matika ‘alayya wa aboe ‘obizanbie faaqfier fa’iennahoe laa yaq’firoezoe noeba iella anta.
 3. Daarna reciteert u 100 x één van de volgende korte astagfaar die voor u makkelijk lijkt.
  • Astag’firoell-Allaho Rabbi mien Qoelli zanbiew-wa atoeboe ilai.
  • Astag’firoell-Allah-al aziemallazie Laa ielāha hoewal-Hayyoel Qayoemo atoeboe alai.
  • Rabbiq’fierlie wa toeb ‘alayya iennaka antat-tawwaboel-‘Ghafoero.
  • Soebhaanakall-Allah-hoemma wa bi-Hamdika Allahoemmaq’fierlie iennaka antat-tawwaboer-Rahiem.

Tasbīh

Iedere donderdagavond dienen alle spirituele volgelingen zich te verzamelen op een (rustige) plaats waarbij de aangewezen Sheikh-ul-Tariqat van de halqa gezamenlijk de Gatm-e-Khwaajghaan uitvoert. Iedereen dient de Tahārāh (reinheid) in acht te nemen inclusief de woezoe.

De volgende methode is van de Rashidien (vier Khalifah van de islam), de Sahābiyyien (metgezellen van de Heilige Profeet ﷺ), Awliya ‘Azam en Khwaajghaan-e-Tariqat ‘Alia.

 1. Voorbereiding (vooraf) reciteer gezamenlijk Surah Fātiha en doe dua (smeekbede voor bescherming en spirituele vooruitgang) en begin:
 2. Reciteer Surah Fātiha (hoofdstuk 1). 7x
 3. Reciteer Surah Alam Nasrah.. (hoofdstuk 94). 79x
 4. Reciteer Duroed Sharief: Sallallāho ‘alan-Nabi-yiel oemmieyie wa aalihie ﷺ salaaten wa salaamen ‘alaika wa ‘ala aalika wa ashaabika ya Sayyedi ya Rasoel-Allah. 100x
 5. Reciteer Surah Ikhlās (hoofdstuk 112). 1.000x
 6. Allāhuma ya Mojiebat-da’waat. 100x
 7. Allāhuma ya Kaadiejal Haajaat. 100x
 8. Allāhuma ya Dafiejal Baliyaat. 100x
 9. Allāhuma ya Kafieyal Mohiemmaat. 100x
 10. Allāhuma ya Rafie’at-Darajaat. 100x
 11. Allāhuma ya Moeftahal Abwaab. 100x
 12. Allāhuma ya Shafieyal Amraaz. 100x
 13. Allāhuma ya Mosabbiebal Asbaab. 100x
 14. Allāhuma ya Hallal Moeskielaat. 100x
 15. Allāhuma ya Ghayaasal Moestaghiesien. 100x
 16. Allāhuma ya Gairar-Razikien. 100x
 17. Allāhuma ya Gairan-Nazirien. 100x
 18. Allāhuma ya ar-Rahimien. 100x

Afsluiten met:

Amien en Fātiha (1x Surah Fātiha en 3x Surah Ikhlās) en doe uw smeekbeden.

Zikr-e-Mehfiel

De volgende methode is een beginnende en eenvoudig uit te voeren wijze van zikr:

 1. Reciteer Surah Fātiha (1x) en Surah Ikhlās (3x) en smeek Allah Ta’ala dat uw gebeden geaccepteerd worden in Zijn Hof met de zegen van de Heilige Profeet ﷺ en stuur de barakāt (zegen) ook naar de Heilige Profeet, Zijn naasten en Awliya van de silsila.
 • Reciteer (3x) met grote concentratie voor succes de astagfaar en reciteer de volgende kalima Sahādat (3x): Ashadoe laa-ielāha iellallāhu wahdahoe laa shariekalahoe, wa ash-hadoe anna Mohammeddan abdahoe wa Rasoelohoe.

(Houdt de vertaling in gedachte: “Ik getuig, dat er geen ander is dan Allah; Allah is alleen en heeft geen deelgenoten en ik getuig dat Mohammed Zijn bijzondere Schepping en [laatste Profeet] Boodschapper is.”))

 • Zit in jalsa (zoals in namāz tijdens het reciteren van atahjaat) of zit met gekruiste benen waarbij de knieën niet opgetrokken zijn. Reciteer nu 1x de kalima Tayyibah (1e kalma): Laa ielāha iellallāhu Mohammeddoer Rasoeloellah

(Vertaling: “Er is geen god dan Allah, Mohammed (Vrede zij met Hem) is de [laatste Profeet] Boodschapper van Allah.”))

Begin van zikr

Reciteer: Laa ielāha iellallāhu in één adem

Uitleg van de methode in drie bewegingen: (1) Laa (richt uw hoofd en kijkt u naar beneden naar uw nafs-e-amaara –waar de duivel huisvest – en beweeg uw hoofd naar rechtsboven met in uw gedachten dat u duivelse gedachten van onder uw navel uittrekt en bij (2) ielāha beweegt u uw hoofd horizontaal naar het midden van uw borstkast, heft u uw hoofd op naar de hemel in gedachte houdend dat u uw seks lust en duivelse gedachten naar achteren wegsmijt. Vervolgens (3) beweegt u uw hoofd bij het reciteren van iellallāhu van de hemel (Arsh-e-Ielāhi) naar uw hart; houdt u ingedachte dat Allah Ta’ala Zijn Faiz-Ielāhi (het Licht van Allah Ta’ala) via uw voorhoofd in uw hart transformeert.

Na het reciteren van deze zikr (400x, 200x of 100x) blijft u op z’n minst 7 minuten stil zitten in Moerakiba. Conform Ala Hazrat Ahmad Raza Khan radi Allāhu anhu: concentreer en visualiseer (tasawwoer-e-Sheikh) nu op uw Murshid. Houdt geurende deze tijd in gedachte, dat de Noer van Allah Ta’ala via de Heilige Profeet op het hart van uw Murshid neerstrijkt en van daaruit naar uw hart wordt getransformeerd.

Reciteer na de moerakiba eenmaal de kalima Tayyibah.

Reciteer nu alleen op: iell-Allah in één adem

Beweegt u uw hoofd bij het reciteren van iellallāhu uitsluitend van uw hart naar de hemel (Arsh-e-Ielāhi); houdt daarbij u ingedachte dat Allah Ta’ala Zijn Faiz-e-Ielāhi (het Licht van Allah Ta’ala) via uw voorhoofd in uw hart transformeert.

Na het reciteren van deze zikr (400x, 200x of 100x) blijft u op z’n minst 7 minuten stil zitten in Moerakiba. Conform Ala Hazrat Ahmad Raza Khan radi Allāhu anhu: concentreer en visualiseer (tasawwoer-e-Sheikh) nu op uw Murshid. Houdt geurende deze tijd in gedachte, dat de Noer van Allah Ta’ala via de Heilige Profeet op het hart van uw Murshid neerstrijkt en van daaruit naar uw hart wordt getransformeerd.

Reciteer: Allāhu in één adem

Beweeg het hoofd van uw hart naar uw rechterschouder waarbij u bij de articulatie van de Arabische letter Laam Alief (Laa = er is geen god dan Allah) dit zodanig uit uw hart trekt dat uw hart gaat trillen. En breng uw hoofd met articulatie van Hoe (alleen Allah Ta’ala is er) terug in uw hart. Met andere woorden er is niets in uw hart dan Allah Ta’ala.

Na het reciteren van deze zikr (400x, 200x of 100x) blijft u op z’n minst 7 minuten stil zitten in Moerakiba. Conform Ala Hazrat Ahmad Raza Khan radi Allāhu anhu: concentreer en visualiseer (tasawwoer-e-Sheikh) nu op uw Murshid. Houdt geurende deze tijd in gedachte, dat de Noer van Allah Ta’ala via de Heilige Profeet op het hart van uw Murshid neerstrijkt en van daaruit naar uw hart wordt getransformeerd.

Afsluiting van Zikr-e-Mahfiel

Reciteer Gatm Sharief, lees de shajrāh Sharief en doe dua (smeekbeden). Verdeel tabaroek (zoetigheid en hapjes) onder de aanwezigen. Spreek met elkaar af wie voor welke halqa zorg draagt voor de tabaroek.

Duroed Sharief amalyāt

 1. Reciteer Allāhumma gierlie wagtarlie wa laa takielnie ielaa iegtieyaarie 7x na fajr en maghrib namāz. Hierdoor zal voor alle werkzaamheden van de hele dag (na fajr) en de hele nacht (na maghrib) istagaarah zijn gedaan.
 • Reciteer 100x na ieder namāz (als u tijd heeft) anders na ‘Isa namāz één van onderstaande Duroed Sharief. Houdt in gedachte dat u in het Hof van de Heilige Profeet ﷺ aanwezig bent en dat hij luistert naar uw Duroed-o-Salaam. Dus met veel eerbetoon voordragen.
 • Allāhumma salli ‘ala Sayyidina Mohammedien wa ‘ala ali Sayyidina Mohammediew-wa Bariek wa Salliem.
 • Sallallāho ‘alan-Nabieyiel oemmiehie wa aalihie wa Sahbihie salaaten wa salaamen ‘alaika ya Rasoelallaah.
 • Sallallāho ‘alaika wa sallam ya Rasoelallaahi fie Qoelliel-mahtiew wa nafsien ‘ada damaa wa si’ahoe ‘ielmoel-Allah.

Als u iedere dag Duroed Sharief gaat reciteren, dan zult u InshaAllāh ziyārah (in uw droom) van de Heilige Profeet ﷺ kunnen doen.

Voor het reinigen van uw hart is de volgende Duroed waziefa beter:

Allāhuma salli ‘ala Sayyidina wa Maulana Mohammedi-nien-Nabieyiel oemmieyiet-taahiriel motahhara wa ‘ala aalihie wa Sahbihie wa bariek wa salliem.

Voor een goede geestelijke en lichamelijke gezondheid is de volgende Duroed waziefa mogelijk. Reciteer het 11x na ieder namāz.

Allāhuma salli ‘ala Sayyidina wa Maulana Mohammedien bi’ada di Qoelli daa’iew wa dawaa‘iew wa salli ‘ala Sayyedina wa Maulana Mohammedien bi’ada di Qoelli maradiew wa sifaa iew-wa bariek wa salliem.

Specifiek

Indien mogelijk, reciteer iedere dag eenmaal de 99 Namen van Allah Ta’ala.

Probeer (onafgebroken = dus elke etmaal) in Tahajjud tijd (na middernacht) wanneer er stilte is of anders vóór of na fajr namāz deze waziefa te reciteren. Indien ook dit niet mogelijk is, dan op donderdag avond in halqa reciteren.

Tot slot, probeer de zikr in halqa met getemperd stemgeluid te volbrengen, dus niet te luid en ook niet te zacht.

Andere amalyāt

Voor het aflossen van schulden (kredieten); reciteer na elke namāz 7x en na jumu’ah namāz 70x.

 1. Allāhuma akfienie bihalaalika ‘an haraamika wa agh’nienie bifadlika ‘amman siwaaka.
 2. Ya Maaliko: na fajr 120x
 3. Ya Aziezo: na fajr 40x

Voor succes en zegen in werk (arbeid, handel, enz.)

Ya Mogh’nie: reciteren na elke Asr namāz 1.111 x met vooraf en daarna 11x Duroed Sharief en doe dua.

Indien het aantal niet haalbaar is wegens tijdgebrek, reciteer dan na fajr of Asr namāz Ya Latiefo 129x met vooraf en daarna 7x Duroed Sharief en doe dua.

Let op! Beloof Allah Ta’ala dat u van de winst en/of inkomsten een deel, hoe klein dan ook, zult besteden aan een goed doel in Naam van Allah Ta’ala. Spaar dit geld en geef het aan een behoeftige, een masjid, een Jamia, weeshuis of studie van uw kind met de zegen van de Heilige Profeetﷺ en Pieraan-e-Pier (Ghieyaarwien Sharief van Ghaus-ul-Azam).

Tijdens zware dagen (grote problemen en zorgen)

Reciteer HasboenAllaha wa ni’mal wakiel 450x na ‘Isa namāz.

Om verlost te worden van ieder probleem of zorgen dient u na middernacht (Tahajjud), anders zodra u tijd hebt twee rakāt nahfiel (vrijwillig) namāz verrichten.

 1. Dan reciteert u met woezoe de volgende 11x Duroed Sharief Sallallāho ‘alaika wa sallam ya Rasoelallaahi fie Qoelliel-mahtiew wa nafsien ‘ada damaa wa si’ahoe ‘ielmoel-Allah Ta’ala.
 2. Vervolgens reciteert u 3x of zoveel keer als u wilt de volgende kalimaat-e-Tayyibaat: Ielāhi iennie as-alokaa wa atawajjahoe ilaika bi-Nabieyika Sayyidina Mohammedien Nabieyyier-Rahmatie ya Rasoel-Allah Ta’ala iennie tawajjahto bika iela Rabbi litoekdaa Haajatie (denk hier aan uw halāl wens) Allāhuma fasaffi’ho fieyie.
 3. Eindig met 11x bovenstaande Duroed Sharief te reciteren en dua.

Hidāyah Khaas (speciale vrijwillige gebeden)

Indien voor u mogelijk, onderhoud dan de volgende vrijwillige namāz gebeden onafgebroken.

 1. Namāz Tahajjud: 12 rakāts, in iedere rakāt na Surah Fātiha reciteert u 3x Surah Ikhlās of andere verzen/hoofdstukken die u met tartiel (rustige tempo) kunt reciteren.
 2. Namāz Iesraak: 2 – 6 rakāts na het verschijnen van de volledige zon.
 3. Namāz Tjaasat: 4 -12 rakāts, nadat de ochtend goed is begonnen.
 4. Namāz Awwaabien: 6 – 20 rakāts, na maghrib namāz.
 5. Op vrijdag namāz Tasbieyah: 4 rakāt; iedere rakāt wordt begonnen met 15x SoebhānAllāh wal hamdulillāh wa laa ielāha iellallāhu wallāhu akbar, vervolgens na recitatie van Surah Fātiha en andere Surah [al-Haaqkomattakaasoer of wal-Asr of Qoel ya ayyoehal Qafiroen of Ikhlās of een andere Surah] 10x dezelfde Tasbīh reciteren, in roekoe 10x, in Qauma (recht staan na roekoe) 10x, in sajdah 10x, in jalsa 10x, in tweede sajdah 10x (totaal 75x in één rakāt); vervolgens in de opvolgende rakāts wordt de zelfde methode als boven beschreven gevolgd waardoor in totaal voor de 4 rakāts 300 Tasbīh zijn  gereciteerd in de namāz. Indien mogelijk kunt u deze namāz elke dag verrichten, anders eenmaal per week, maand, jaar of in uw leven.

Herinner en weet

Tijdens bayyat (inwijding tot Murid) heeft u met hart en ziel taubah gedaan. Hoop dat Allah Ta’ala het heeft geaccepteerd. Bega geen zonde meer. Wees ook op afstand van twijfelachtige zaken. Indien in uw hart jegens een moesliem een slechte gedachte is, reinig dan onmiddellijk uw hart. Indien u ruzie heeft met een moesliem, verzoen dan zo spoedig mogelijk met die moesliempersoon, anders blijft uw hart opgesloten in die situatie. Kom de Shari’ah verplichtingen onherroepelijk na zoals namāz, vasten, zakāt en hajj. Richt uw leven in zoals het bevolen is door de Allah Ta’ala en Zijn Boodschapper ﷺ.

Translate »
error: Content is protected !!