Nadelen van eten met hartenlust

Eten met voldoening creëert zes nadelen: (1) angst voor Allāh Ta’ālā gaat uit van het hart van zo’n mens, (2) vriendelijkheid voor de mensen gaat uit van zijn hart, (3) hij heeft moeite met het doen van Allāh Ta’ālā ibādah, (4) hij voelt geen nederigheid wanneer hij woorden van wijsheid hoort, (5) wanneer hij preekt komt het niet in de harten van het publiek en (6) er groeien veel ziekten in hem.

De deur van liefde voor mooie dingen

Een andere deur van de duivel is liefde voor mooie kleding, huizen en meubels. Wanneer een mens houdt van mooie kleding, hij ervan houdt zijn huis te versieren en in te richten met mooie meubels en dingen. Hij houdt er ook van om zijn gebouw, dak en muren te schilderen met bonte kleuren.

De deur afhankelijkheid van mensen

Een andere deur van de duivel is de afhankelijkheid van de mensen en het koesteren van hoop om hun gunsten te krijgen. Daarvoor aanvaard hij show- en kunstmatige methoden. Zo wordt hebzucht zijn godheid.

De deur haast en afwezigheid van kordaatheid

Haastigheid in actie en het opgeven van stevigheid in acties zijn een andere deur van de duivel. De Profeet ﷺ zei: “Haast komt van de duivel en uitstel komt van Allāh.”

Allāh Ta’ālā openbaart: “De mens is met een haastige natuur geschapen. Ik zal u Mijn tekenen tonen, doch vraagt Mij niet ze te verhaasten.” Surah al-Anbiyā (de profeten), H21, vers 37

Allāh Ta’ālā zei aan zijn Profeet ﷺ: “Wees niet overhaast in de zaak van de Qur’ān zolang de onthulling ervan niet volledig op u is overgebracht.”

Het is verteld dat toen Jezus (alayhis salām) werd geboren, de volgelingen van Iblīs naar hem kwamen en zeiden: “De hoofden van alle idolen zijn gevallen.” De duivel zei: “Het lijkt erop dat er een gebeurtenis heeft plaatsgevonden.” Iblīs zei dat toen Jezus werd geboren de engelen hem omringden. Hij zei tegen zijn volgelingen: “Een profeet werd in de wereld geboren zonder mijn medeweten, kreeg geen vrouw een kind [zonder man] en baarde ze een kind. Dit is een uitzondering.” Hij prees de mens voor overhaast en wispelturigheid.

De deur rijkdom bezitten die verder gaat dan noodzaak

Een andere grote deur van de duivel is om rijkdom en eigenschappen te hebben die niet nodig zijn. Hij die de noodzakelijke dingen heeft leeft in vrede, maar als iemand over meer rijkdom beschikt, kan hij niet van vrede genieten omdat hij steeds meer wil. Toen de Profeet ﷺ geboren werd, werden de volgelingen van de duivel ontevreden, maar de duivel zei: “Geef ze enige tijd misschien zal Allāh hun rijkdom geven en daardoor zullen we hen boven de overhand krijgen.” Er is verteld dat Jezus ooit een stuk steen als kussen gebruikte. De duivel kwam toen naar hem en zei: “Je hebt hebzucht voor rijkdom als je op een steen rust.” Toen gooide Jezus de steen naar de duivel en zei: “Dit is je beloning. Denk nu aan de mens die kussens heeft om van te genieten.”

De deur miezerigheid en angst voor armoede

Een andere grote deur van de duivel is miezerigheid en angst voor armoede, omdat ze liefdadigheid en kosten voorkomen, aanmoedigen en hebzucht creëren voor rijkdom. Khaisamah bin Abdur Rahman zei dat de duivel zegt: “De mens zal de controle over mij houden, maar hij zal niet in staat zijn om over mij te zegevieren in drie zaken, namelijk (1) misbruik van geld, (2) ongepast uitgeven (3) en niet om de rechten van anderen betalen.” Hazrat Sufyan Saori zei: “Er is geen wapen sterker voor de duivel dan angst voor armoede.”

Verblijven in hoeden en bazaars

De duivel leeft in hoeden en bazaars. De Profeet ﷺ zei dat toen de duivel op de aarde kwam hij vroeg: “O Heer, geef mij plaats om in te wonen. Allāh Ta’ālā zei: ‘Ik geef je de badkamer voor bewoning’. De duivel vroeg: ‘Geef mij plaats voor vergadering’. Allāh Ta’ālā zei: ‘Ik geef je hoeden, markten en centra van paden’. De duivel vroeg: ‘Geef mij eten’. Allāh Ta’ālā zei: ‘Je krijgt voedsel waarop niet met de naam van Allāh is begonnen [BasmAllāh]’. De duivel vroeg: ‘Geef mij drinken’. Allāh Ta’ālā zei: ‘Ik geef je drank die intoxicatie produceert’. De duivel vroeg: ‘Geef me een uitnodiger’. Allāh Ta’ālā zei: ‘Ik geef je muziekinstrumenten’. De duivel vroeg: ‘Geef mij een Qur’ān’. Allāh Ta’ālā zei: ‘Ik geef je poëzie [zang]’. De duivel vroeg: ‘Geef mij een boek’. Allāh Ta’ālā zei: ‘Ik geef je foto’s van dieren’. De duivel vroeg: ‘Geef mij hadīth’. Allāh Ta’ālā zei: ‘Ik geeft je valse woorden’. De duivel vroeg: ‘Geef mij een spel’. Allāh Ta’ālā zei: ‘Ik geef je vrouwen’.”

De deur liefde voor sekte en haat tegen tegenstanders.

Een andere deur van de duivel is liefde voor sekte en haat voor degenen die zich verzetten tegen sekte en hem in minachting houden. Dit zijn dergelijke fouten waarvoor de religieuze mannen zijn geruïneerd, omdat het laatste gedrag van de mens is om de fouten van anderen te onthullen. Degenen die hun eigen sekte volgen, denken dat het de beste is en ze koesteren haat voor andere sektes. Sommigen van hen ondersteunen Hazrat Abu Bakr, hoewel ze hem niet volgen, onfeilbaarheid spreken en verstoring veroorzaken. Als Hazrat Abu Bakr en had gezien, zou hij hun eerste vijand zijn geweest. Sommigen van hen ondersteunen Hazrat Ali maar volgen niet zijn karakter en gedrag. Op het moment van zijn kalifaat kocht hij een shirt voor slechts drie dirham en knipte zijn broek tot de enkels af. Nu dragen zijn supporters zijden kleding en eten ze van onwettige inkomsten. Op de Dag der Opstanding zal hij hun eerste vijand zijn. Wie van de Imāms Abu Hanīfa, Shafi’ī, Mālik en Ahmad houdt moet het bovenstaande principe onthouden.

De deur van gewone mannen leiders van religie

Een van de grote deuren van de duivel is dat degenen die geen opleiding hebben genoten en die niet nadenken over de mysteries van de schepping en acties van Allāh Ta’ālā beweren de leiders van religie te zijn. Zij twijfelen aan de grondbeginselen van religie. De Profeet ﷺ zei dat de duivel naar één van jullie komt en zegt: “Wie heeft Allāh Ta’ālā geschapen?” Als iemand dat hoort moet hij zeggen: “Ik geloof in Allāh Ta’ālā en zijn Profeet ﷺ.” Deze uiting zal dat gevoel bij hem te verwijderen. De Profeet ﷺ beval geen argument aan op de bovenstaande regel, omdat de geleerden het niet onder ogen zien, behalve de gewone mannen.

De deur van slechte mening over moslims

Een van de grote deuren van de duivel zijn slechte ideeën en meningen over moslims.

Allāh Ta’ālā openbaart: “O, gij die gelooft! Vermijdt in het algemeen verdenking want achterdocht is een zonde. En spioneert niet, noch belastert elkander. Lust iemand onder u het vlees van zijn dode broeder? Gij verafschuwt het zekerlijk. Vreest Allāh voorzeker, Allāh is Berouw aanvarend, Genadevol.” Surah al-Hujarāt (de binnenkamers), H49, vers 12

De duivel geeft aanmoediging om iemand te belasteren over wie een slecht ideaal wordt vermaakt. De Profeet ﷺ zei: “Red jezelf van de plaats van laster. Zelfs de Profeet ﷺ heeft zichzelf gered.” Eens was de Profeet ﷺ in een staat van i’tikāf (afzondering) in een moskee. Op dat moment kwam zijn vrouw Sofija naar hem en ging weg in de avond. Op dat moment kwamen er twee Ansār naar hem om te groeten en toen ze op het punt stonden te vertrekken zei de Profeet ﷺ zei tegen hen dat zijn vrouw Sofija was gekomen en weg was gegaan. Hij zei: “De duivel loopt door het lichaam van een man zoals de bloedcirculatie. Ik vrees dat hij in u kan binnengaan. Dus jezelf redden van de laster van anderen is de plicht van iedereen.

Dit zijn de twaalf grote deuren van de duivel waardoor hij de harten van de mensen binnenkomt en enorme chaos en verpest begaan.

Translate »
error: Content is protected !!