Ieder kind is als moslim geboren

In al-Sahīh al-Bukhārī lezen wij dat Hazrat Abu Huraira (radi-Allāhu ‘Anhu) verhaalde, dat de Heilige Profeet ﷺ zei: “Ieder kind is geboren met Imān (dat wil zeggen uitsluitend om Allāh Ta’ālā te aanbidden), maar zijn ouders bekeren hem tot jood of tot christen of tot Paganisme, als een dier een perfect jong. Vindt u het verminkt?” vervolgens reciteerde Abu Huraira het volgende vers,

Allāh Ta’ālā openbaart: “Daarom, richt uw aangezicht oprecht tot de [ware] godsdienst, overeenkomstig de natuur naar welke Allāh de mensen heeft geschapen. [De schepping van Allāh kent geen verandering]. Dat is het ware geloof. Maar de meeste mensen weten het niet.” Surah ar-Rum (de Romeinen), H30, vers 30

Liefelijke goedheid laten blijken

Hazrat Barra’ (radi-Allāhu ‘Anhu) verhaalde, dat hij de Heilige Profeet ﷺ zag met Hasan op zijn schouders. De Heilige Profeet ﷺ zei: “O Allāh! Ik hou van hem, dus houdt U ook van hem.” al-Sahīh al-Bukhārī, Sahīh Muslim, Tirmizi en Nasā’ī.

Hazrat Abu Salma verhaalde, dat Hazrat Abu Huraira (radi-Allāhu ‘Anhuma) zei: “De Profeet ﷺ van Allāh Ta’ālā kuste Hasan ibn ‘Ali terwijl Aqra’ ibn Habis dicht bij hem zat. Aqra’ zei: “Ik heb tien kinderen en heb nog nooit een van hen gekust.” De Profeet ﷺ keek hem aan en zei: “Degene die geen genade laat blijken zal geen genade krijgen.” al-Sahīh al-Bukhārī en Sahīh Muslim

Allāh Ta’ālā openbaart: “En Wij hebben de mens vriendelijkheid jegens hun ouders geboden; zijn moeder draagt hem met ongemak en baart hem met smart; en zijn dragen en spenen nemen dertig maanden in beslag totdat, wanneer hij zijn volle kracht bereikt heeft en veertig jaren wordt, hij zegt: ‘Mijn Heer, stel mij in staat, dat ik dankbaar moge zijn voor de gunsten die Gij mij en mijn ouders hebt bewezen en dat ik het goede moge doen, dat U behaagt; en laat mijn nakomelingen rechtvaardig zijn; ik wend mij tot U; en waarlijk, ik behoor tot de moslim.” Surah al-Ahqāf (bochtige zandpaden) H46, vers 15

Favoriete kind

Hazrat An-Nu’man ibn Bashir (radi-Allāhu ‘Anhu) verhaalde, dat de Heilige Profeet ﷺ zei: “Handel evenwaardig tussen uw kinderen; handel gelijkwaardig tussen uw zonen.” Dawud

Translate »
error: Content is protected !!