De islam, mijn godsdienst (deel 1)

Vertaling uit het Urdu boek “Hamara Islam”

De geloofsbeginselen bestaat uit 15 lessen

Kalma12 en 34 en 5678, 9 en 1011 en 1213 en 14

Zes Kalma (geloofsbelijdenis)

Eerste Kalma Tayyiba

Lā ilāha illAllāh Mohammeddoer RasoolAllāh (ﷺ)

Er is geen god dan Allāh, Mohammed (vrede zij met Hem) is de [laatste] Boodschapper van Allāh.

Tweede Kalma Shahāda (Getuigenis verklaring)

Ash’hadu lā ilāha iellAllāhu wahdahoelaa shariekalahoe, wa Ash’hadu anna Mohammeddan ‘abdahoe wa Rasoeluhu.

Ik getuig, dat er geen ander is dan Allāh; Allāh is alleen en heeft geen deelgenoten en ik getuig dat Mohammed Zijn bijzondere Schepping en Boodschapper is.

Derde Kalma Tamdjied (verklaring van de Glorie van Allāh)

SubhānAllāhi wal hamdulillāhi wa lā ilāha iellAllāhu wallāhu akbar. Wa lā Hawla wa lā Quwwata illā Billāhil alieyiel Azīm.

Glorie voor Allāh en lof aan Allāh, er is geen ander dan Allāh, Allāh is Groot, er is geen grotere macht en kracht dan Allāh, de Hoogste en meest Verhevene.

Vierde Kalma Tauhid (verklaring van de Eenheid van Allāh)

Lā ilāha iellAllāhu wahdahoe lā shariekalahu lahoel moelko wa lahoel hamd. Johyie wa jomiet. Wa Huwa haiyoellā jomoeto abadan abadā. Zoel djalāli wal iekrām bi-jadahiel gair. Wa Huwa ala koelli shai-ien Qadir.

Niemand is het waard aanbeden te worden behalve Allāh. Hij is alleen, heeft geen deelgenoten; van Hem is het Koninkrijk van het universum en alle lof is aan Hem. Allāh schenkt leven en Allāh ontneemt het leven, in Zijn Wil ligt het Goede en Hij beschikt met Zijn Macht over alles.

Vijfde Kalma Istigfār (verklaring van de vergiffenis)

Astaqfiroellaha Rabbi mien koelli zambien aznabtoehoe amadan aw gatā’an sierran aw ‘alaniyatan wa atoeboe alaihi minaz-zam biel-lazie ‘ālamoe wa minaz-zam biel-lazie lā ‘alamoe iennaka anta ‘allamoel ghayoebi wa sattaroel oejoebie wa Ghaffār-oezzonoebie wa lā hauwla wa lā Quwwata illā Biellāhi alie-jiel Azīm.

Ik smeek Allāh, Die ik aanbid, om vergiffenis voor alle zonden die ik bewust en onbewust heb begaan, in het geheim en/of in het openbaar en ik beloof (doe tawbah, heb berouw) dat ik die zonden die mij bekend zijn [en die mij onbekend zijn] nooit meer zal begaan. Het is waarachtig dat bij U (Allāh) alle geheimen bekend zijn en dat U de onbekende kunt verbergen. Allāh heeft de Macht over het goede en het kwaad en is de meest Verhevene en Majesteitelijke.

Zesde Kalma Radd-e-Kufr (verklaring van het afwijzen van het ongeloof)

Allāhumma innie a’oezobika mien na oeshrika bika shaiy’an wa anā a’lamoe wa astagfiroeka limā lā a’lamoe iennaka anta āllamoel ghoejoebi toebtoe anhoe wa tabarra toe’an koelli dienin siwā dienil islāmi wa aslamtoe wa akoeloe lā ilāha iellAllāhu Mohammedoer RasoolAllāh.

O Allāh waarlijk, ik zoek bescherming bij U dat ik nooit een deelgenoot aan U toeken; ik smeek om vergiffenis voor de zonden waarvan ik niet bewust ben; U bent echt de beste Kenner der geheimen. Ik heb berouw over al mijn zonden en ben niet vatbaar voor geloofspunten behalve die van de islam. Ik treed toe tot de godsdienst islam en verklaar hierbij: “Er is geen ander dan Allāh, Mohammed is de [laatste] Boodschapper van Allāh.

Imān Modjammiel

Amantoe Biellāhi kamā hoewa bi-asfāmihie wa sifātihie wa kabielto djamie’a ahkāmihie iekrārtoen biellashāni wa tasdiekoen bielkoeloeb.

Ik geloof in Allāh met al Zijn namen en attributen en ik erken al Zijn persoonlijkheden met woord en daad.

Imān-e-Mufassal

Amantoe biellāhi wa malā-e-katihie wa koetoebihie wa Rasoelihie wal-yauwmiel āgrie wal-qadri gairihie wa sharrihie mienAllāhi Ta’ālā wal ba’si ba’dal maut.

Ik geloof in Allāh, Zijn Engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers [Profeten], de Dag des Oordeels, dat het Goede en het Kwade aan Allāh’s Wil onderworpen is en op de wederopstanding na de dood.

Les 1 Openheid van het islamitische geloof

 1. Er is géén god dan Allāh. Hij is alleen. Alleen Allāh kan aanbeden worden. Hij hoeft geen rekening te houden met anderen. Allāh is niet afhankelijk van een ander, maar alles wat bestaat is wel afhankelijk van Hem.
 2. Wij erkennen alle Profeten die door Allāh naar de mensen zijn gestuurd om hen op het Rechte Pad te leiden en het goede voorbeeld te geven. Iedere moslim is verplicht om de Profeten te eerbiedigen, te accepteren en in gedachte te houden dat zij Allāh’s respectvolle Boodschappers en mensen zijn, en dat onze Profeet Mohammed ﷺ (vrede zij met Hem) de leider en Profeet is van alle Profeten.
 3. Allāh heeft naar veel Profeten Sahīfa (meervoud sahoef = berichten) en Heilige Boeken gestuurd. Al deze Geschriften berusten op de Waarheid, dus op de Woorden van Allāh. In alles wat Allāh heeft geopenbaard moeten wij geloven. Van deze Boeken is de Heilige Qur’ān op de meest gewichtige Profeet Mohammed ﷺ neergezonden. Allāh waakt Zelf over de Heilige Qur’ān.
 4. Engelen zijn door Allāh uit licht geschapen. Zij zijn geen man en geen vrouw. Zij zijn Allāh’s volmaakte en gehoorzame schepping en doen alleen wat Allāh heeft opgedragen. Hun tijdverdrijf is het aanbidden van Allāh.
 5. Djinns zijn ook geschapen door Allāh. Zij zijn uit rookloze vuur geschapen. Djinns eten, drinken, leven en gaan net als de mensen ook dood. Er zijn onder de djinns zowel moslims als kuffār (ongelovigen), goede en zondaren. De slechte djinns noemen wij Satan.
 6. Zoals de mens geboren wordt, doodgaat en weer tot aarde terugkeert, zo zal op een dag alles (kosmos, engelen, bergen, dieren, mensen, aarde, hemel en verder alles wat bestaat) ophouden te bestaan. Alleen Allāh zal blijven bestaan. De dag waarop dit zal gebeuren noemen wij Qiyāmah (Dag des Oordeels). Daarna zal Allāh alles weer doen herleven en de doden zullen uit hun graf opstaan. Vervolgens zal iedereen op een groot terrein bij elkaar worden gebracht. Deze plaats wordt Hasar ke Maidān (de plaats van het Hof van Allāh) genoemd. Dan zal de Mizān (weegschaal) worden tevoorschijn komen waarmee van iedereen (moslim en ongelovige) de daden van het aardse leven zal worden gewogen. De mensen zullen afhankelijk van hun godsdienstige verdiensten op aarde worden beloond of gestraft. Goede moslims zullen naar Djannat (het Paradijs) gaan. Slechte mensen en ongelovigen zullen naar de Dozag (Hel) ook wel Djahannam genoemd worden verbannen.
 7. Boven de Hel hangt een brug die Sirāt wordt genoemd. Deze brug is dunner dan een haar en scherper dan een scheermes. Iedereen die naar het Paradijs gaat zal over deze brug moeten lopen. Slechts deze brug leidt naar het Paradijs.
 8. Alles wat op aarde heeft plaatsgevonden, nog zal plaatsvinden en zij die een handeling verrichten en nog gaan verrichten, was en is bij Allāh bekend. Al deze handelingen had Allāh al opgetekend. Wat Allāh heeft opgetekend zal ook gebeuren. Hiervan zal absoluut niet worden afgeweken. Dit noemen wij Taqdīr (het Levenslot).

Les 2 Wat is de Islam?

Wie bent U?

Ik ben een moslim.

Wie wordt een moslim genoemd?

Iemand die zich houdt aan de wetten en regels van de Islam wordt een moslim genoemd.

Waarop is de islam gebaseerd?

De Islam is gebaseerd op vijf pijlers.

Deze pijlers zijn:

 1. Geloven dat er is géén god is dan Allāh Ta’ālā en dat Profeet Mohammed ﷺ Zijn (laatste) Boodschapper is.
 2. Verrichten van de dagelijkse namāz gebeden (5 keer per etmaal).
 3. Het geven van Zakāt (aalmoezen)
 4. De Ramadān (het vasten)
 5. Hadj (bedevaart).

Wat is de kalma van de islam?

Lā ilāha iellAllāh Mohammeddoer RasoolAllāh ﷺ

Les 3 Imān en Koefr

Wat is Imān?

Alles accepteren wat de Heilige Profeet Mohammed ﷺ heeft gezegd en met het oprechte hart de Profeet aanvaarden als de laatste Boodschapper van Allāh. Degene die dit doet wordt een [soennie] moslim genoemd.

Kun je een moslim worden door alleen de kalma op te zeggen zonder dat je de betekenis daarvan weet?

Indien niemand aanwezig is die de kalma kan toelichten, dan is het voldoende als iemand de kalma met eer en geweten opzegt en de godsdienst van Profeet Mohammed ﷺ als de juiste en laatste erkent. Zelfs als er iemand is die uitleg kan geven en dat niet doet, dan nog word je een moslim, mits je geloofd in alles wat de Profeet ﷺ heeft gezegd.

Wie zijn degenen die de islam niet erkennen?

De mensen die de islam niet als de laatste godsdienst erkennen en belijden worden kāfir (ongelovige) genoemd.

Wie wordt een murtad genoemd?

Iemand die de islamitische kalma uitspreekt en toch geen afstand neemt van (of meedoet) aan ongelovig gepraat wordt murtad genoemd.

Wie is een munāfiq?

Iemand die de kalma wel opzegt en zich moslim noemt, maar in zijn hart dit niet meent wordt een munāfiq genoemd.

Wie wordt een mushrik genoemd?

Degene die naast Allāh Ta’ālā iets anders aanbidt of gelijkwaardig aan Allāh stelt wordt een mushrik genoemd.

Welke mensen zijn mushrik?

Moesriek zijn hindoes (deze aanbidden beelden), christenen, joden, vuur­aan­bidders en zij die twee of meer goden aanbidden (polytheïsme).

Zijn binnen de moslims ook mushrik?

Neen, moslims accepteren en aanbidden alleen Allāh.

Wie zijn zij die de moslims mushrik noemen?

Er zijn enkele groepen mensen zoals de Wahhābiyyah groep die moslims mushrik en ongelovig noemen. Soenniet moslims moeten alle contacten met deze mensen vermijden en zelfs uit hun buurt en schaduw blijven.

Mogen wij ongelovige geen kāfir noemen?

Het is noodzakelijk dat wij onze geloofsgenoten moslims noemen en ongelovige ‘kāfir’. Het is onzin dat wij ongelovigen geen kāfir mogen noemen. In hoofdstuk 109 van de Heilige Qur’ān heeft Allāh zelf ongelovigen ‘kāfir’ genoemd.

Les 4 Het Paradijs

Wat is het Paradijs?

Het Paradijs is een plaats die Allāh voor de eerlijke moslims heeft geschapen. Het Paradijs bestaat uit 100 afdelingen. De afstand tussen elke afdeling is even groot als de afstand tussen hemel en aarde. Iedere afdeling is zo groot, dat wanneer de hele wereld erin geplaatst zou worden er nog véél ruimte zou overblijven.

Wat is in het Paradijs?

Allāh heeft in het Paradijs alle soorten behoeften voor zowel het lichaam als de geest van de moslim geschapen. Deze glorie heeft nog niemand gezien of over gehoord, behalve onze Profeet ﷺ.

Wat is het grootste wonder van het Paradijs?

Het grootste wonder dat een moslim ooit zal meemaken is het zien van Allāh Ta’ālā, omdat er geen groter wonder is. Zij die Allāh gaan zien zullen altijd in Zijn Schoonheid verzonken blijven en nooit meer vergeten.

Hoe groot is de groep die naar het Paradijs zal gaan?

Onze Heilige Profeet Mohammed ﷺ vertelde dat 70.000 Ummati (volgelingen) ongetwijfeld het Paradijs zullen binnen gaan. Met elk van deze volgelingen zullen ook weer 70.000 volgelingen zijn. Allāh zal met elk van deze laatste 70.000 moslims weer drie groepen laten zijn. De grootte van deze groepen weet niemand behalve Allāh en/of Zijn Boodschapper ﷺ.

Les 5 De Hel

Wat is de Hel?

Allāh heeft de Hel geschapen voor zowel moslim zondaren als kāfir. In de Hel zijn 70.000 oerwouden. Ieder oerwoud bestaat weer uit 70.000 bossen. Ieder bos bestaat uit 70.000 kuilen. In iedere kuil zijn 70.000 schorpioenen en slangen.

Wat zal in de Hel gebeuren?

Allāh heeft in de Hel allerlei straffen geschapen. Wanneer wij al deze straffen zouden kennen, zou ons lichaam uit angst bibberen. In de Hel heeft Allāh als straf onder andere geschapen: vuur, strenge vorst, slangen, giftige dieren, bloemen van vuur en andere onvoorspelbare onheil.

Wat zijn de gevolgen voor zondige moslims?

Een zondige moslim zal na de straf uit de Hel worden bevrijd en naar het Paradijs worden gestuurd. Allāh kan ook besluiten de zondige moslims te vergeven. Ook de Heilige Profeet Mohammed ﷺ kan Allāh smeken zijn volgelingen te vergeven. Wanneer de moslim eenmaal in het Paradijs is binnengetreden komt hij of zij nooit meer uit.

Zal Allāh ook de kāfir vergeven?

Kāfir en mushrik zullen nooit vergeven worden. Zij gaan altijd in de Hel blijven en verschillende straffen ondergaan. Ten slotte zal over de lichaamslengte van de kāfir een kleed van vuur worden gewikkeld en daar omheen weer een andere kāfir, enzovoorts. Hierdoor zal de kāfir denken dat hij of zij alleen in het kleed van vuur is gewikkeld. Dit zal straf op straf voor de kāfir zijn.

Les 6 Prachtige overleveringen van de lieve Profeet

Wiens volgeling ben jij?

Ik ben een volgeling van de dierbare Heilige Profeet Mohammed ﷺ.

Kun je iets vertellen over het leven van de Heilige Profeet Mohammed ?

De Profeet Mohammed ﷺ is geboren in Mekka. Zijn vader was Hazrat Abdullah (radi-Allāhu ‘Anhu), zijn grootvader Hazrat Abdoel Mutalieb en zijn moeder Hazrat Amīna Gatoen (radi-Allāhu ‘Anha). Hazrat Haliema (radi-Allāhu ‘Anha) was de zoogmoeder van de Heilige Profeet ﷺ. De vader van de Heilige Profeet ﷺ overleed voordat de Profeet ﷺ geboren was en zijn moeder overleed toen de Profeet ﷺ zes jaar oud was. Na het overlijden van zijn moeder ging de Profeet ﷺ bij zijn grootvader wonen. Toen de Profeet ﷺ acht jaar, twee maanden en tien dagen oud was overleed ook zijn grootvader.

Op welke leeftijd werd Hazrat Mohammed belast met het profetenwerk?

Profeet Mohammed ﷺ was al benoemd tot Allāh’s Boodschapper voordat de andere Profeten naar de mensen waren gestuurd. Allāh had hem als eerste uit Noer (Licht) geschapen. Op aarde werd de Profeet ﷺ door Allāh bevolen zich bekend te maken als de laatste Boodschapper. Op dat moment was de Profeet ﷺ 40 jaar oud.

Hoe heeft onze Profeet de islam verkondigd?

In die tijd heerste veel onrust in Arabië. Niemand zou aandachtig luisteren naar de wijze woorden van de Profeet ﷺ. Daarom begon hij de islam te verkondigen binnen zijn naaste verwanten. De mensen die moslims waren geworden gingen hun gebeden in het geheim verrichten. Zelfs vaders en zonen gingen in het geheim (zonder dat zij het van elkaar wisten) hun namāz verrichten. Zo ontstond een groep moslims. Drie jaar later, toen vele mannen en vrouwen moslims waren geworden, stuurde Allāh een Boodschap (Heilige Qur’ān verzen) naar de Heilige Profeet Mohammed ﷺ dat hij in het openbaar de islam moest gaan verkondigen. Toen de islam in Mekka groeide en een grote aanhang kreeg kwamen zelfs mensen van andere dorpen en steden naar Mekka om zich te bekeren tot de islam.

Wie werd als eerste een moslim?

Van de mannen was het Hazrat Abu Bakr Siddiqui (radi-Allāhu ‘Anhu) die als eerste de islam erkende. Hij was door het opzeggen van de kalma een moslim geworden. Van de vrouwen was het Hazrat Khatidja Qubrā (radi-Allāhu ‘Anha) die als eerste tot de islam bekeerde. Van de kinderen was het Hazrat Ali en van de dienaren Hazrat Zaid bin Harsa (radi-Allāhu ‘Anhuma) die zich eveneens tot de islam bekeerden.

Waar verbleef de Profeet gedurende zijn leven?

Gedurende tien jaar verbleef hij in volksstammen in Mekka en verkondigde de islam. Allāh wilde dat de islam ook verkondigd werd in de stad Medina en stuurde daarom een aantal mannen met de Profeet ﷺ naar Mekka. Daar aangekomen werden de inwoners van Medina moslims. In Medina werd de eerste islamitische school opgericht. Geleidelijk vertrokken de moslims uit Mekka naar Medina. Later ging ook de Profeet ﷺ naar Medina, waarmee de islamitische jaartelling (Hijri) begon. Vanaf dat moment verbleef de Profeet ﷺ voor de rest van zijn leven in Medina. In Medina overleed de Profeet ﷺ en daar is ook zijn Heilige Tombe. De Profeet ﷺ heeft op 63-jarige leeftijd afscheid genomen van het aardse leven, omdat Allāh heeft geopenbaard dat eenieder die geboren wordt ook zal sterven. In feite is de Heilige Profeet ﷺ nog steeds in leven. Zo leven ook de andere Profeten (alayhis salām) verder.

Welke bijzonderheid heeft de Profeet in Mekka bereikt?

Tijdens het vijfde jaar van zijn Profeetschap heeft de Heilige Profeet Mohammed ﷺ in levenden lijve de Mirāj Sharief (hemelreis) gemaakt. Hij vertrok van moskee Haram in Mekka en reisde naar moskee al-Aqsa. Vandaar uit reisde hij vervolgens verder naar de zeven hemelen. Hij bezocht Ars en Qursī. Daarna heeft hij in het Paradijs gewandeld en ook de Hel gezien. Nadien heeft hij met zijn heilige ogen het Licht van Allāh gezien en ook met Allāh gesproken. Allāh gaf aan hem voor ons mee de verplichting om namāz te verrichten. Dezelfde avond keerde hij terug naar Mekka. Deze avond heeft 70.000 jaar geduurd.

Zijn na de Profeet Mohammed nog andere profeten geweest?

Neen. Allāh heeft door de komst van de Profeet Mohammed ﷺ de Zegel der Profeten gestuurd. Dit betekent, dat na onze Profeet Mohammed ﷺ geen andere profeten zullen komen. Hij is de laatste Profeet! Zij die gedurende het leven of na de dood van de Profeet Mohammed ﷺ een ander als Profeet erkennen zijn kāfir.

Is onze Profeet Mohammed in aanzien hoger of minder dan de vorige profeten?

Van alle profeten heeft onze Profeet Mohammed ﷺ het meeste aanzien. Onze Profeet ﷺ beschikte over wonderbaarlijke krachten die de andere Profeten individueel beschikten. Daarnaast heeft geen enkele Profeet de speciale wonderbaarlijke krachten die onze Profeet ﷺ van Allāh heeft gekregen.

Wie is degene die onze Profeet met zichzelf vergelijkt of als een broer beschouwt?

Zij die onze Profeet ﷺ vergelijkt met zichzelf of zegt dat de Profeet ﷺ net als zijn broer is of wie dan ook zoals de Ahmadiyya ’s zeggen, is geen moslim. Hij of zij is een ongelovige en op een dwaalspoor. In de Heilige Qur’ān staat in verschillende verzen geschreven, dat deze gewoonte van de kāfir om hun eigen Profeten met zichzelf te vergelijken ertoe heeft geleid, dat zij nog steeds daar zijn gebleven waar zij waren. Met andere woorden gedwaald van het Rechte Pad.

Wat betekent het om de Profeet te aanvaarden?

Door de Profeet Mohammed ﷺ te aanvaarden beken je, dat je hem als laatste Profeet accepteert, alles wat hij heeft verkondigd als de Waarheid accepteert. Hem boven alles wat Allāh heeft geschapen het hoogste aanzien geeft en liefhebt. In alles wat je doet of van plan bent te doen hem als een middel ziet. Hem meer liefhebt dan je vader, moeder, kinderen en alles wat er bestaat. Kortom, Imān (geloofsovertuiging) begint met niets anders dan alles liefhebben wat de Profeet ﷺ heeft gezegd en heeft gedaan en hem zelf het meest liefkozen.

Hoe herken ik liefde voor de Profeet ?

Dat je vaak over de Profeet ﷺ praat en Darood Sharief opzegt. Zodra iets over de Profeet ﷺ wordt verteld het met alle respect en liefde aanhoren. Als zijn naam wordt genoemd Darood Sharief en ﷺ (sallallāhu alayhi wa sallam = vrede zij met Hem) opzeggen. Dus, wanneer je zijn Heilige naam opschrijft ook daarachter ﷺ schrijft. Verder dien je zijn familieleden, metgezellen, vrienden te beminnen en moet je de vijanden van de Profeet ﷺ als jouw vijand zien. Alle namen die voor de Profeet ﷺ worden gebruikt moet je met respect en liefde gebruiken. Nooit de Profeet ﷺ bij zijn heilige naam gedenken, maar voorafgaand aan zijn heilige naam bijvoorbeeld Yā Nabie-yalla of Yā RasoolAllāh ﷺ zeggen. Verder moet je vragen stellen over het leven en de handelingen (sunnat) van de Profeet ﷺ en het ook in je leven praktiseren, Milād Sharief (naat) voordragen en eerbiedig Salāt-us-Salām reciteren.

Les 7 De Heilige Qur’ān

Wat is de Heilige Qur’ān?

De Heilige Qur’ān is het Boek dat Allāh op het hart van de Profeet Mohammed ﷺ heeft neerge­zonden. De Heilige Qur’ān bevat de Geboden van Allāh. De moslims moeten hun Imān (geloof) in dit Heilige Boek bewijzen door het in praktijk te brengen.

Hoe is men erachter gekomen dat de Heilige Qur’ān het gezonden Boek van Allāh is?

De Heilige Qur’ān is zelf een uitdaging voor de mens. In de Heilige Qur’ān openbaart Allāh: “Indien er iemand is die twijfelt aan de Qur’ān, laat degene dan een hoofdstuk of vers presenteren die beter is dan de Qur’ān”. Veel onge­lovigen hebben geprobeerd dit te doen, maar ­het is hun niet ge­lukt een betere te introduceren én het zal nooit lukken. Deze mensen zijn kāfir.

Wat is zo bijzonder aan de Heilige Qur’ān?

De vorige Geschriften van Allāh konden alleen de Profeten van hun tijd uit het hoofd op­zeg­gen, maar de Heilige Qur’ān kun­nen na de Profeet Moham­med ﷺ zelfs zeer jonge kinderen uit het hoofd reciteren. Er zijn zelfs moslim baby’s geboren die de Heilige Qur’ān al uit het hoofd wisten. Wonderbaarlijk is dat hé!

In hoeveel tijd is de Heilige Qur’ān neergezonden?

De Heilige Qur’ān is gedurende 23 jaren neergezonden op het hart van de Heilige Profeet ﷺ. Naar gelang er āyat (verzen) nodig waren zijn deze verzen door de aartsengel Gabriël (alaihissalām) naar de Profeet ﷺ gebracht. Soms meer dan één vers.

Hoeveel zegen krijgt iemand die verzen van de ­­ Heilige Qur’ān reciteert?

De Profeet Mohammed ﷺ zegt, dat voor ieder gereciteerde letter uit de Qur’ān Allāh één zegen zal geven dat gelijk staat aan tien zegens.

Wie is iemand die de Heilige Qur’ān niet wil leren reciteren?

De Heilige Profeet ﷺ zegt dat degene die geen verzen van de Heilige Qur’ān kent of wil leren vergeleken kan worden met een leegstand huis.

Welk eerbied verdient de Heilige Qur’ān?

Volgens de hadīth (soennah overlevering) van de Profeet ﷺ wordt het eerbiedigen van de Heilige Qur’ān gedaan door het reciteren ­op een schone plaats, beter is dit te doen in de moskee. Degene die verzen uit de Heilige Qur’ān reciteert moet met ­het gezicht in de richting van de Ka’aba gaan zitten en vol respect en ple­zier dit Heilige Boek in een niet te hoge tempo reciteren. Voordat je de Heilige Qur’ān aanraakt is het verplicht je te reinigen (woezoe, wordt later besproken). De recitatie begint altijd met “a-oeso Billāh minash Shaytānir rajīm; Bismillāhir Rahmānir Raḥīm”. Dit betekent: “O Allāh beschermt U mij tegen de Satan; Allāh’s naam is het begin, de Barm­hartige en de Genadevolle.” Verder moeten de aanwezige mensen in aller stilte zitten luisteren.

Wat moet je doen indien de Heilige Qur’ān niet meer intact is, met andere woorden wanneer het papier van de Heilige Qur’ān oud is ge­worden en daardoor begint te scheuren?

In dat geval moet de Heilige Qur’ān in een schone handdoek worden gewikkeld en in doos op een reine plaats worden begraven. De engelen nemen het dan mee daar vandaan.

Is tegenwoordig de correcte versie van de Heilige Qur’ān verkrijgbaar?

Ja zeker! De Heilige Qur’ān is overal ter wereld nog steeds in de oorspronke­lijke vorm te verkrijgen. Er is geen valse Qur’ān in omloop, omdat Allāh zelf de beschermer is. Ongelovigen proberen vervalsingen te verspreiden, maar Alhamdulillāh (Allāh zij dank) Allāh waakt zelf over de Heilige Qur’ān.

Waarom is de Heilige Qur’ān gestuurd?

Allāh heeft de Heilige Qur’ān gestuurd om de mensen op het Rechte Pad te leiden, zodat de mensen Allāh en de Heilige Profeet Mohammed ﷺ kunnen leren kennen en niet zullen afdwalen.

Les 8 Namāz

Wat is namāz (het ge­bed)?

Per etmaal moet een moslim verplicht vijfmaal zijn namāz verrichten. Dit gebed heeft Allāh, staat in de Heilige Qur’ān, ver­plicht gesteld. De Profeet ﷺ heeft dit uitgelegd en staat in de Ahadīth (boek der handelingen van de Profeet ﷺ).

Voor wie is namāz verplicht ge­steld?

Voor eenieder die verstandig is ge­worden (begrip kan opbrengen) is namāz verplicht. Zij die dit verwerpen zijn kāfir.

Is het gebed ook verplicht gesteld voor kinderen?

Zodra de kinderen zeven jaar oud worden moeten ze alvast namāz leren ver­richten (laten wennen) en zodra zij ongeveer tien jaar oud zijn moeten ze verplicht namāz verrichten.

Kun je wat meer vertellen over namāz?

De Heilige Profeet Mohammed ﷺ zegt, dat wanneer een moslim namāz verricht zijn zonden door Allāh worden vergeven. Wanneer de moslim de namāz verricht opent Allāh de deuren van het Paradijs voor hem. Namāz is de sleutel tot het Paradijs. In de Heilige Qur’ān staat geschreven, dat namāz de moslim beschermt tegen de Satan en slechte daden. Allāh en de Profeet ﷺ hebben degene die namāz verricht lief. Een moslim heeft er profijt van wanneer hij of zij de verplichting nakomt, Allāh zegent hun werk, handel, leeftijd en geloof.

Wie is iemand die namāz niet verricht?

De Profeet ﷺ heeft gezegd, dat degene die opzettelijk namāz niet verricht, zijn naam op de deuren van de Hel wordt geschreven. Degene die niet de gewoonte heeft namāz tijdig te verrichten zullen op de Dag des Oordeels met de farao’s zijn.

Hoe moet ik omgaan met iemand die namāz niet verricht?

Alle contacten ver­breken; je zult zien dat hij een oprechte momien (iemand die de namāz verricht) wordt.

Op welke leeftijd wordt een mens bāliq volgens de islam?

Kinderen worden volgens de islam op 15-jarige leeftijd bāliq (volwassen, verstandig en gewetensvol). Dit houdt in dat zij alle verplichte gebeden moeten verrichten, dan begint de telling van zonde.

Les 9 De tijdblokken van namāz

Hoeveel keer per etmaal wordt namāz verricht?

Per etmaal wordt namāz vijf keer verplicht verricht.

Hoe worden de namāz tijden genoemd?

Deze worden in tijd van volgorde genoemd:

1. Fajr

2. Zohr

3. Asr

4. Maghrib

5. Ishā

Op welke momenten begint een namāz?

 1. Fajr ongeveer 2 uurtjes voor zonsop­gang.
 2. Zohr begint op het moment dat de zon zijn hoogste stand heeft ge­passeerd en duurt tot ongeveer 2 uur daarna.
 3. Asr begint na de Zohr en duurt tot vlak voor zonsondergang.
 4. Maghrib begint na zonsondergang en duurt totdat de wolken onzichtbaar worden (duurt ongeveer  uur).
 5. Ishā begint nadat de wolken on­zichtbaar zijn geworden en duurt tot fajr.

Les 10 Aantal rak’āt van namāz

­Hoeveel rak’āt van de ­vijf namāz tijden zijn verplicht?

Van de vijf dagelijkse namāz tijden zijn 17 rak’āt verplicht. Twee rak’āt in fajr, vier in zohr, vier in asr, drie in maghrib en vier in ishā namāz.

Hoeveel rak’āt van de vijf namāz zijn sunnat muakkadah?

Van de vijf namāz zijn twaalf rak’āt sunnat muakkadah. Dit wil zeggen de Profeet ﷺ heeft deze rak’āt nooit overgeslagen. Twee rak’āt in fajr, vier in zohr (vóór de vier farz rak’āt) en twee na de farz, twee na de farz van maghrib en twee na de farz van ishā namāz. Farz wil zeggen is verplicht!

Hoeveel rak’āt van de vijf dagelijkse namāz zijn sunnat ghair muakkadah of nafl?

In de zohr twee nafl, in asr vier rak’āt ghair muakkadah, in maghrib twee nafl en in ishā vier sunnat ghair muakkadah en twee rak’āt na de twee sunnat muakkadah, daarna drie witr gevolgd door twee sunnat ghair muakkadah en ten slotte twee nafl.

Uit hoeveel rak’āt bestaan de vijf namāz?

In totaal bestaan deze uit 48 rak’āt.

Is witr namāz farz of sunnat?

Witr namāz bestaat uit drie rak’āt en is wājib (bijna verplicht; mag niet overgeslagen worden).

Les 11 Oproep tot het Gebed (Azān)

Wat is Azān?

Azān is de eerste oproep tot het gebed, zodat de moslims kunnen weten dat het tijd is voor de namāz. Zij kunnen zich alvast voorbereiden voor deelname aan de gezamenlijke namāz.

Zijn voor Azān speciale woorden als zodanig herkenbaar?

Ja, voor Azān zijn er een vast aantal woorden. Deze worden met een luide stem als volgt opgezegd:

Allāhu Akbar, Allāhu Akbar

Allāhu Akbar, Allāhu Akbar (Allāh is Groot)

Ash’hadu an la ilāha illAllāh,

Ash’hadu an la ilāha illAllāh (Ik getuig dat er geen god bestaat dan Allāh)

Ash’hadu anna Mohammed-ar-Rasūlullāh

Ash’hadu anna Mohammed-ar-Rasūlullāh (Ik getuig dat Mohammed (ﷺ) de Boodschapper van Allāh is)

Hayya’al as-Salāh, Hayya’al as-Salāh (Kom tot het gebed [het gezicht wordt bij iedere voordracht naar rechts ngedraaid en terug].

Hayya’alal-falāh, Hayya’alal-falāh (Kom tot voorspoed [het gezicht wordt bij iedere voordracht naar links gedraaid en terug].

Allāhu Akbar, Allāhu Akbar (Allāh is Groot)

La ilāha illAllāh (Er is géén god dan Allāh)

Wordt voor ieder van de vijf gebedstijden dezelfde oproep gedaan?

Alleen in de ochtendoproep wordt na “Hayy’alal-falāh” ook twee keer as-salātu gairoem mienannaum (namāz is beter dan slaap) opgezegd.

Wordt Azān met reinheid (woezoe) opgezegd?

Azān wordt in staat van reinheid (op z’n minst woezoe) opgezegd met luide stem en met het gezicht in de richting van de Ka’aba. De oproeper staat vaak buiten de moskee op een hoge plaats en steekt zijn wijsvingers in de oren waarna hij begint met de Azān.

Hoe wordt de oproeper tot het gebed genoemd?

Hij wordt Muazzin genoemd.

Wat moeten degenen doen die de Azān horen?

Zodra iemand de Azān hoort, moet hij of zij meteen stoppen met praten en werken. Zelfs indien de Heilige Qur’ān gereciteerd wordt moet u stoppen met de recitatie. Degene die toch over wereldse dingen blijft praten, kan het zwaar te verduren krijgen in het Hof van Allāh.

Wat is het antwoord op de Azān hoort?

De woorden die de muazzin opzegt dient de toehoorder ook zachtjes te herhalen, behalve wanneer de muazzin “Hayya’alal-falāh” opzegt.  Zodra je dat hoort moet je lezen Lā hawla wa lā Quwwata illāh biella.

Wanneer je tijdens Azān de naam van de Heilige Profeet Mohammed hoort, wat moet je dan opzeggen?

Zodra de muazzin “Ash’hadu anna Mohammed-ar-Rasūlullāh” zegt moet je de Darood Sharief opzeggen, de toppen van de duimen kussen en daarmee de oogleden aanraken. Verder lees je ‘Qurrato ainie bika jā RasoolAllāh’ (O Profeet! De rust en koelte van mijn ogen zijn met Uw naam verbonden) en vervolgens opzeggen “Allāhumma mattienie bieshsam-e-wal basar” (Allāh breng het horen en kijken tot voordeel van mij).

Wat moet na as-salatu gairoem minannaum worden opgezegd?

Hadakta wa barakta wa biel-Haqqi natakta.

Welk du’a (smeekbede) moet na de Azān worden opgezegd?

Eerst moet de Darood Sharief opgezegd worden, daarna het gebed:

Allāhumma Rabba-hāzahied-da’watit tāmmati wa salawātiel kā’amati sayyidanā Mohammedaniel wa sielata wa fadielate wa daradjatier-rafie’ate wa b’aso makāmam-mahmoeda niellazie wa’atta wajd alnā fie shafā a’tihie jauwmal qiyāmati iennaka lā toeglifoel-mie-āt.

O Allāh! Schenk de zegen van deze dua (smeekbede) en de door mij nog te verrichten namāz aan mijn Profeet Mohammed , verhef zijn aanzien hoger en geef hem de grote gradatie die U beloofd heeft, en laat mij op de Dag des Oordeels van zijn leiding gebruik maken, waarlijk U geeft wat u belooft.

Les 12 Iqāmat

Wat is Iqāmat en wanneer wordt het opgezegd?

Iqāmat is de tweede oproep tot het gebed en wordt opgezegd voorafgaand aan de verplichte gezamenlijke farz namāz. De opgezegde woorden zijn dezelfde die in de Azān worden uitgesproken. Iqāmat wordt niet luidkeels voorgedragen. Het wordt ook wel takbīr genoemd.

Wat is het verschil tussen Iqāmat en Azān?

Iqāmat wordt met een zacht stemgeluid voorgedragen, het wordt binnen de moskee in de rij achter de Imām (links of rechts van hem) voorgedragen. In Iqāmat worden de wijsvingers niet in de oren gestoken. Na het opzeggen van “Hayya’alal-falāh” leest de muazzin ook “Qad kāmaties salāt, Qad kāmaties salāt”. [de rijen voor de namāz zijn al gevormd en neemt een aanvang].

Wat is het antwoord op Iqāmat?

Het antwoord op de Iqāmat is hetzelfde als bij de Azān. Wel moet na “Qad kāmaties salāt” gelezen worden “Akā mahaAllāho Ta’ālā wa adā mahā mā dāmaties-samāwato wal ard”.

Moge Allāh dit altijd handhaven zolang de hemel en aarde bestaat.

Wordt de Takbīr zittend of staand aangehoord?

Het staand luisteren naar Takbīr is makruh (afkeurend). Imām en volgelingen staan pas op, wanneer “Hayya’alal-falāh” wordt opzegt.

Hoe wordt iemand die Takbīr opzegt genoemd?

Zo iemand wordt Mokabbier genoemd.

Wie heeft het recht om Takbīr op te zeggen?

Degene die de Azān heeft opgezegd komt het recht toe. Indien hij toestemming verleend aan een ander mag de andere de Takbīr opzeggen. Als de andere niet aanwezig is, pas dan mag een derde het opzeggen.

Les 13 Woezoe (reiniging)

Wat is woezoe?

Woezoe (korte rituele reiniging) is noodzakelijk voor het verrichten van gebeden. Woezoe houdt in het wassen van de handen tot aan de pols, spoelen en reinigen van de mond, armen wassen tot boven de ellebogen, de voeten wassen tot boven de enkels en het vochtig maken van het hoofdhaar en huid. Zonder woezoe is verrichtte namāz niet geldig. Woezoe plicht staat in hoofdstuk 5 van de Heilige Qur’ān.

Hoe wordt de woezoe verricht?

Eerst moet je op een verhoging gaan staan. Verzeker je ervan, dat het water, waarmee je de woezoe doet­ schoon en vers (niet van tevoren gebruikt) is en dat de kleur, smaak en geur perfect zijn. De woezoe wordt zittend met het gezicht richting Ka’aba en de intentie voor woezoe verricht. Woezoe begin je door “Bismillāhier Rahmānir Raḥīm” op te zeggen.

Je verricht de woezoe op de volgende manier:

 1. Je wast je handen tot aan de pol­sen driemaal, door de vingers over elkaar heen te wrijven.
 2. Je reinigt met je rechterhand grondig je mond met de borstel of rechtervinger en gorgel (behalve als je vast, denk aan Ramadān) driemaal met water.
 3. Daarna was je met de vingers van je linkerhand grondig de neusgaten en spoel je het met de rechterhand driemaal met water.
 4. Je wast het gezicht van het voorhoofd tot aan de kin, van oor tot oor driemaal.
 5. Daarna was je de rechterarm, gevolgd door de linkerarm tot boven de elleboog, driemaal.
 6. Je strijkt vervolgens over het hele hoofd met de natte handen, veeg met de natte toppen van de wijsvingers langs de binnenkant en met de natte toppen van de duimen langs de buitenkant van de oren en strijk met de rest van het oppervlak van de handen over de nek en de zijkanten van de hals.
 7. Daarna was je de voeten tot boven de enkels, eerst de rechtervoet dan de linker, er zorg voor dragend tussen de tenen te wassen, elk teen driemaal.

Hoe moet ik het hoofd wassen (masāh) tijdens de woezoe?

Van beide handen sluit je de wijsvingers met de duim (op elkaar), je strijkt met de andere drie vingers van ieder handpalm vervolgens over het hele hoofd met de natte handen; draait de handen en veegt met de natte bovenkant van de handen de zijkanten van de hals en nek. Vervolgens breng je de natte toppen van de wijsvingers naar de binnenkant van de oren en de natte toppen van de duimen langs de buitenkant van de oren en wast deze. Ten slotte drink je een slokje van het resterende water.

Welke dua (smeekbede) wordt na de woezoe opgezegd?

Allāhoemmadj-alnie mienat-tawwa-biena wajd-alnie mienal mot-tahirien

O Allāh! Voeg mij bij degenen die vergiffenis vragen en voeg mij bij hen die rein zijn.

Ten slotte hef je het hoofd naar de hemel en lees je kalma Shāhādah, reciteer hoofdstuk Iennā Anzalnā van de Heilige Qur’ān. Je zal verrijkt worden met de zegen van Allāh.

Les 14 In de praktijk uitvoeren van het gebed

De handelingen van namāz worden als volgt uitgevoerd. Je leest in volgorde:

Soebhāna-kalla-hoemma wa bihamdika wa tabārakas-moeka wa ta’ala jaddoeka wa lā ilāha ghairoeka.

Aan U alle Glorie, O Allāh! En lof is aan U; gezegend is Uw naam en hoog verheven is Uw hand; en er bestaat geen godheid behalve U.

A’oezoe Biellāh minash Shaytanir rajiem.

Ik neem mijn toevlucht tot Allāh weg van de vervloekte Satan.

Bismillāhier Rahmānir Raḥīm.

Allāh’s naam is het begin, Meest Barmhartige, Meest Genadige.

Vervolgens reciteer je hoofdstuk Fātiha van de Heilige Qur’ān. Aansluitend reciteer je een ander hoofdstuk of op z’n minst drie verzen van de Heilige Qur’ān ­zoals hoofdstuk “Ikhlās” (De Eenheid)

Na de recitatie van deze hoofdstukken zegt u “Allāhu Akbar” en buigt u in roekoe, waarna u op z’n minst driemaal zegt:

Soebhana Rabbiyal-Aziem

Hoe heerlijk is mijn Heer, de Almach­tige

Hierna ga je rechtop staan en laat je de armen langs het lichaam hangen. Je leest dan de tasmie-ya: Sami’Allāhoe liman hamidah.

Degene die durft wordt door Allāh aangehoord.

En leest u ook de Tahmier: Rabbana lakal-hamd.

O Heer, alle lof is aan U.

Dan zeg je “Allāhu Akbar” en ga je knielend met je hoofd op de grond (Sajjāda); je zegt driemaal: Soebhana Rabbiyal-a’ala

Alle Glorie aan U mijn Heer, de Hoog­ste.

Je komt overeind en gaat enkele seconden­ in een eerbiedige zithouding zitten en zeg eenmaal: Allāhummagh-fierli warhami

O Allāh vergeeft mij en heb genade.

Vervolgens verricht je de tweede sajdah op precies dezelfde wijze als de eer­ste. Hiermee eindigt de eerste rak’āt. Nadien zeg je “Allāhu Akbar” en ga je rechtop staan. Je herhaalt alle handelingen die je in de eerste rak’āt hebt gedaan.

In de tweede en volgende rak’āt lees je niet meer “Soebhāna kalla hoemma wa bihamdika wa tabārakas-moka wa Ta’ālā jaddoeka wa lā ilāha ghairoeka” en “A’oezoe Biellāhi minash Shaytanir rajiem”. Dit wordt alleen in de eerste rak’āt opgezegd!

Nadat de tweede sajdah van de tweede rak’āt voltooid is, ga je terwijl je “Allāhu Akbar” opzegt in de eerbiedige houding zitten, genaamd Qa’dat-oel-oelā (eerste keer zitten) of Qa’dat­-ul-Achira (laatste keer zitten). Nu lees je de Tashahhud­: At-tahiyyatoe Lil’lāhi wassala-watoe wat-taiyyibatoe assalamoe alaika ayyu-hannabiyyoe wa Rahmatullāhi wa barakatohoe, assalamoe alaina wa ‘ala iebadillahies-salihien. Ash’hadu anlā ilāha iell-Allāhoe wa Ash’hadu anna Mohammedan abdoehoe wa Rasoeloeh.

Gegroet zij Allāh en de aanbidding, en al het goede komt aan Allāh en Zijn zegeningen. Vrede over ons allen en over de rechtschapen dienaren van Allāh. Ik getuig dat er geen god is dan Allāh en dat Mohammed Zijn Dienaar en Boodschapper is.

Als de namāz uit meer dan twee rak’āt bestaat­ zeg je na de Tashahhud “Allāhu Akbar”, ga je weer opstaan en herhaal je het gebed vanaf Bismillāhier Rahmānir Raḥīm, hoofdstuk Fātiha, etc. Als je de laatste rak’āt heeft voltooid zeg je na Tashahhud, nog de Darood Ibrahimi.

Allāhumma salli ala Sayyidena Mohammadien wa alā ali Sayyidena Moham­madien kamā sallaita alā Sayyidena Ibrahiema wa alā Sayyidena Ibrahima iennaka hamiedoen majied. Allāhumma bārik alā Sayyidena Mohammadiew-wa alā ali Sayyidena Mohammadien kamā barakta ala Sayyidena Ibrahima wa alā ali Sayyidena Ibrahima ienaka hamidoen majied.

O Allāh! Doe Uw zegeningen neerdalen op onze leider Mohammed en zijn afstammelingen zoals U Uw zegenin­gen liet neerdalen op onze leider Abra­ham en zijn afstammelingen; waarlijk Gij bent het die is geloofd, geprezen en geroemd. O Allāh! Zegen onze leider Mohammed en zijn afstammelingen zoals U onze leider Abraham en zijn afstammelingen zegende. Waarlijk Gij bent het die is geprezen en geroemd.

Dan zeg je de volgende dua op: Allāhumma iennie zalamto nafsi zoelman kasieren wa la yagh-firoz-zonoeba illā anta fagh-fierlie maghfieratan mien iendika war-hamnie iennaka antal Ghafoer-oer-Raḥīm.

O Allāh! Ik heb mijzelf groot onrecht aangedaan en niemand schenkt vergeving die van U komt en heb genade met mij. Waarlijk, U bent de Vergever, de Genadige.

Dan draai je het gezicht naar rechts, vervolgens naar links en zeg je beide keren de Salām op:

Assalāmu ‘alaikum wa Rahmatullāh.

Vrede zij met U en de genade van Allāh.

Hiermee is het gebed (namāz) voltooid.

Dua Qanoet; deze dua wordt gezegd in de derde rak’āt van Witr namāz.

Allāhumma ienna nasta’ienoka wa nastaghfiroka wa noe’minoe bika wa natawakalloe alaika wa noesnie alaikal gaira wa nash-koroka wa lā nakforoka wa nagla’o wa natrokoe may-yaf-djoroka; Allāhumma iyyaka na’bodoe wa laka nosallie wa nashodoe wa ilaika nas’ā wa nahfidoe wa narjoe rahmataka, wa nagshā azābaka ienna azābaka bielkoeffār moelhiek.

O Allāh! Wij smeken U om hulp en vragen U vergiffenis en geloven U en vertrou­wen U en we loven U op de beste manier en we danken U en we zijn niet ondankbaar jegens U, en we verstoten en we laten in de steek, degene die U niet gehoorzaamt. O Allāh! U alleen dienen wij en tot U bidden wij en zijn gehoorzaam en tot U vluchten wij en zijn snel (dit te doen) en we hopen op Uw genade en vrezen Uw straffen; Uw straffen zullen de ongelovigen zeker overweldigen.

Wat lees je als u dua Qanoet niet kent?

Rabbana atinā fieddoenia hasanataw-wa fiel-āgirati hasanataw-wa kinā azāban-nār.

Hoe noemt u de beweging wanneer u uit roekoe komt (rechtop gaat staan)?

Dit wordt Qauma genoemd.

Hoe noemt u de zithouding tussen de twee sajdah?

Deze zithouding wordt djalsa genoemd.

Hoe wordt de gezamenlijke namāz genoemd?

Dit wordt Jamaat genoemd. De mensen die de Jamaat vormen verrichten hun namāz achter de Imām. Zij worden muqtadi genoemd.

Hoe wordt iemand die afzonderlijk de namāz verricht genoemd?

Zo iemand wordt manfred genoemd.

Hoe groot is de zegen als namāz met Jamaat wordt verricht?

Het verrichten van namāz met Jamaat wordt 70 keer meer beloond, dan het alleen verrichten daarvan.

Welke dua moet gelezen worden als u de moskee binnen gaat?

Je gaat eerst met de rechtervoet in de moskee. Terwijl je binnengaat, lees je Allāhoemmaftah abwāba rahmatika.

O Allāh! Open de deuren van uw Zegen voor mij.

Wat moet u in de moskee doen?

Allereerst groet u zachtjes de mensen in de moskee. Vervolgens brengt u de tijd door in gebed en in gedachte van Allāh. U kunt gezamenlijk namāz verrichten, de Heilige Qur’ān reciteren, kalma en Darood opzeggen. Praat absoluut niet over wereldse zaken! Dit is ten strengste verboden! Loop niet voor de mensen die namāz verrichten.

Translate »
error: Content is protected !!