De Eid-Milād-un-Nabi ﷺ dag

Eid Milād-un-Nabi ﷺ wordt overal in de wereld gevierd door de soenniet moslims. Deze groep is ook de grootste groep waarnaar de Heilige Profeet Mohammed ﷺ heeft verwezen als zijn enige volgelingen (Tirmizi). Thans heeft de moslim populatie wereldwijd een omvang van ruim 1,5 miljard mensen.

De bad-Aqīda (dit zijn de andere 72 stromingen in de islam die allen behoren tot de hel) zijn van mening, dat het vieren van de geboortedag van de Heilige Profeet ﷺ niet is toegestaan. Wat zij zelf wel doen is de geboortedag, huwelijksjubileum van hun kinderen, ouders, broers, tantes, vrienden en zichzelf uitbundig vieren. Ook verzuimen menigeen niet om Sinterklaas en Kerstman festijnen te vieren. Deze laatste is een dwalende praktijk.

Herdenken van bijzondere dagen

Allāh Ta’ālā openbaart: “En Wij zonden Mozes met Onze tekenen, zeggende: Breng uw volk uit de duisternis tot het licht en herinner hen aan de dagen van Allāh.” Surah Ibrāhīm, H14, vers 5

Van bovenstaand vers uit de Heilige Qur’ān is het onbetwistbaar, dat de dagen van Allāh zoals Ashura, Lailatul Barā’at en Laylatul-Qadr veel belangrijker en beter zijn dan ander dagen. Praten over deze dagen, het in gedachte hebben ervan en het aan anderen herinneren over dit soort dagen, overeenkomstig de boodschap van Allāh Ta’ālā, is de belangrijke taak van de missionarissen en Schriftgeleerden van islam. Conform deze instructies wil ik ook uw aandacht vragen voor dit soort dagen waarin ieder respect belangrijker is dan elke andere dag van de week.

Deze dag is het beginpunt voor leiding, bevrijding en succes voor de mensheid. Voor de schemering van deze dag begonnen paleizen te sidderen en de idolen vielen zich overijlt. Engelen beginnen de status van mensheid te salueren. Deze historische dag, 12 Rabbi-ul-Awwal, is de geboortedag (met de geboortetijd vóór fajr namāz) van de Heilige Profeet Mohammed ﷺ die het Licht van de islam heeft ontvlamd en dat tot de Dag des Oordeels zal blijven branden. Deze respectabele dag wordt Eid Milād-un-Nabi genoemd en is ongetwijfeld de bijzonderste dag van het jaar. Voor degenen die daadwerkelijk van de Heilige Profeet ﷺ houden, is Eid Milād-un-Nabi aller-vrolijkste dan Eid-ul-Fitr (Suikerfeest) en Eid-ul-Adha (Offerfeest).

Allāh Ta’ālā openbaart: “Zeg: Dit alles is door de genade van Allāh en door Zijn Barmhartigheid; laat hen er zich daarom in verheugen; dat is beter, dan hetgeen zij vergaren.” Surah Yunus, H10, vers 58

Vandaar, het is Allāh’s Wil, dat het mensdom waardering moet tonen voor Zijn genade. Ongetwijfeld is het tonen van waardering een vorm van dankzegging, welk een vorm van ibādah (aanbidding) is. Er is geen twijfel mogelijk, de grootste Genade van Allāh Ta’ālā met de mensheid is de geboorte van de Heilige Profeet Mohammed ﷺ die niet alleen als Genade is gestuurd, maar ook als een Barmhartigheid voor de mensheid.

Zeer zeker is het een zegen van Allāh Ta’ālā, dat wij in de Ummah (gemeenschap) van de Heilige Profeet Mohammed ﷺ zijn. Zijn Ummah is superieur over alle andere Ummah (van de vorige Profeten (alayhis salām) en wordt Khair-ul-Umam (Beste Natie) genoemd. Wij zijn de fakkeldragers van de Heilige Qur’ān. Onze Dien (godsdienst) is islam, een volmaakte leefwijze gekozen door Allāh Ta’ālā Zelf. Wij hebben ongelimiteerde Genade, maar weet dat dit door de Wasila (middeling) van Zijn geliefde Persoonlijkheid ﷺ komt.

Op de Dag des Oordeels zal het door zijn KAUSAR (gezegende water) komen, dat wij onze dorst zullen lessen en door zijn ﷺ bemiddeling zullen wij Genade krijgen.

Imam Malik (radi Allāhu anhu) heeft verklaard, dat de geboortedag van de Heilige Profeet ﷺ achtenswaardiger is dan Laylatul-Qadr, omdat op deze nacht van Qadr de Heilige Qur’ān was geopenbaard en gedurende deze nacht was de Persoonlijkheid ﷺ die de Heilige Qur’ān had geïntroduceerd geboren. Daarom moeten degenen die liefde hebben voor de Heilige Profeet ﷺ en degene die hopen op de bemiddeling van de Heilige Profeet ﷺ absoluut zijn geboortedag vieren, zodat niet alleen onze geloofsgenoten, maar ook niet-moslims getuige zijn dat moslims niet ondankbaar zijn jegens de Heilige Profeet ﷺ, maar moslims overweldigende contact, liefde en respect hebben voor hem ﷺ.

Voorbereiding van Eid-Milād-un-Nabi en ascetische handelingen

In Suriname ging ik op acht jarige leeftijd, in de vrachtwagen geklommen, van de grote moskee SMA aan de Kankantriestraat met de optocht mee. In Nederland wordt Alhamdulillāh ook door Jame Masjid Noori Awliya Amsterdam, Masjid Taibah in Amsterdam, Masjid Anware Medina in Eindhoven, Masjid Gulzare Madiena in Zwolle, Masjid Noeroel Islam in Den Haag en andere moskeeën grootste optochten georganiseerd ter gelegenheid van Eid Milād-un-Nabi. Bij deze optochten sluiten andere soenniet moskeeën zich ook aan. Daarom dient u zich voor te bereiden voor de optocht van Eid Milād-un-Nabi met vlaggen, versiersels, mooie klederdracht en respectvolle gedrag naar elkaar en anderen toe.

Op de vooravond van 12 Rabbi-ul-Awwal neemt u een ghusl (bad), als het mogelijk is trekt u nieuwe of schone kleren aan en zet u ‘ittar (non-alcohol parfum) op. Na Ishā namāz draagt u de Khatm-ul-Qur’ān voor en luistert u naar Zikr-e-Rasool (vertellingen over de Profeet ﷺ) die door de Ulema wordt voorgedragen. Voor de rest van de nacht repeteert u Duroed Sharief, zoveel mogelijk als het kan. Ook kunt u nafl namāz verrichten of qazā (niet verrichtte verplichte) namāz inhalen. Doe du’ā (smeekbede) voor uzelf, voor alle levende en overleden moslims via de Wasila van de Heilige Profeet Mohammed ﷺ. Bid veel en geconcentreerd mogelijk. Zeer zeker zal Allāh Ta’ālā onze smeekbeden en gebeden accepteren. Smeek Hem ook om vergiffenis. Duroed Sharief en du’ā van omstreeks begin fajr namāz worden vast en zeker door Allāh Ta’ālā geaccepteerd, omdat de Heilige Profeet ﷺ vóór fajr namāz was geboren.

Na fajr namāz dienen wij onze soenniet broeders gedurende de hele dag waar dan ook hartelijk te begroeten en zegenen. Promoot liefde en goodwill door elkaar te omhelzen. Op deze dag kunt u aalmoezen geven namens de Heilige Profeet ﷺ en elkaar uitnodigen, deze te aanvaarden. Geloof dat u zult worden beloond door Allāh Ta’ālā en hoop op de Genade van Allāh Ta’ālā. Indien mogelijk, vast op deze dag want het is een Sunnah van de Heilige Profeet ﷺ.

Hazrat Abu Qatadah (radi Allāhu anhu) zei, dat de Heilige Profeet ﷺ gewoonlijk op ieder maandag vastte. Toen gevraagd werd naar de reden voor vasten zei de Heilige Profeet ﷺ dat hij op maandag geboren was en de Heilige Qur’ān op dezelfde dag aan hem was geopenbaard.

Betreffende Eid Milād-un-Nabi zei Allama Mohiyuddin Ibn Arabī (radi Allāhu anhu), dat de goede daden die op de dag van Eid Milād-un-Nabi worden gedaan zoals Sadaqāh, giften en goede gevoelens een expressie zijn van de liefde voor de Heilige Profeet ﷺ. Met deze goede daden worden de smeekbeden van de behoeftige vervuld. Weet, dat de meest belangrijkste zaak in het leven van een moslim de liefde voor de Heilige Profeet ﷺ is. Daarom bidden wij tot Allāh Ta’ālā, dat Hij onze smeekbeden inwilligt en alle soenniet moslims echte liefde laat hebben voor de Heilige Profeet ﷺ én ons leiding geeft om de voetsporen van hem ﷺ te volgen.

Geboorte van de Heilige Profeet

Voor de geboorte van onze Heilige Profeet Mohammed ﷺ was de toestand van de wereld erg delicaat. Alles bevond zich in onrust. Ongelovigen en polytheïsme waren in alle hoeken van de wereld verspreid. Alcoholgebruik, gokken, innen van rente en omkoperij waren de zaken van de dagelijkse praktijk. De straten waren vol met corrupte mensen, overspelige, homoseksuelen, jaloerse mensen, roddelaars, vijandschap en haatdragers. Vulgarisme, diefstal en moord maakten deel van het dagelijkse leven van de mens. Er was zelfs geen klein beetje liefde, respect en eerbiediging onder de mensen. Er was geen bescherming voor het leven en het vermogen van de mensen. Gemeenschappen werden zo corrupt, dat vaders hun bloedeigen kinderen levend begroeven. In een tijd van zulke onrecht en verslechtering, hoop voor de hulpeloze, werd als Genade van Allāh Ta’ālā onze geliefde Heilige Profeet Mohammed ﷺ geboren op 12 Rabbi-ul-Awwal (derde maand van het islamitische jaar).

Op de geboortedag van de Heilige Profeet ﷺ werd het hele universum verlicht, de zuilen van de ongelovigen begonnen te verbrokkelen, de vlam van Perzië (Iran) werd geblust, de passage van Chorus begon te trillen waardoor veertien blokken omvielen, heerlijk zachte wind van Iman (geloof) begon te waaien, de Iman van de mensheid begon te schitteren, de vlag van Tauhid (Eenheid van Allāh Ta’ālā) werd gehesen, de lichtbundels van het Licht van Leiding begon zich te verspreiden en velen die voorheen 360 afgodsbeelden aanbaden bekeerden zich tot aanbidding van Eén Allāh.

Het is onmiskenbaar van de Hadith-e-Qudsī, dat Allāh Ta’ālā verklaart: “Als Mohammed (ﷺ) en zijn Ummah niet geschapen waren, dan had Ik nooit en te nimmer het paradijs, hel, maan, zon, hemel en aarde, dag en nacht, mens en Djinn en profeten en engelen geschapen.” Als de Profeet niet was geschapen, dan zou niets in het hele universum bestaan. Niet alleen dit, maar ook de Woorden van Allāh Ta’ālā: “O geliefde, als ik u niet had geschapen, dan had ik Mijzelf niet bekend gemaakt.”

Het Noor (Licht) van de Heilige Profeet ﷺ was geschapen voordat iets anders was geschapen. De Heilige Profeet ﷺ heeft verklaard: “De eerste schepping van Allāh was mijn Noor.” Dus, zijn Noor was geschapen toen nog niets anders was geschapen door Allāh Ta’ālā. Dit Noor van de Heilige Profeet ﷺ was gedurende 4.000 jaar op een hoog voetstuk dicht bij zijn Schepper. Toen Allāh Ta’ālā besloot wat anders te scheppen, verdeelde hij dit Noor in vier delen. Met het eerste deel werd Qalam (goddelijke pen) geschapen, met het tweede deel werd Lawh Mahfooz (Welbewaarde Tafel) geschapen, met het derde deel werd Arsh (goddelijke Troon) geschapen en met het laatste deel werd de rest geschapen.

Toen Allāh wenste om Zijn afgezant naar aarde te sturen, creëerde Hij de vorm van Adam alayhis salām en plaatste op zijn voorhoofd en ruggengraat het Noor van de Heilige Profeet ﷺ. De Heilige Profeet ﷺ zelf zei: “Ik was Nabi toen Nabi Adam (alayhis salām) nog tussen water en klei was.” Reizende van voorhoofd tot voorhoofd kwam dit Noor op het voorhoofd terecht van Hazrat Abdullah (radi Allāhu anhu), de vader van de Heilige Profeet ﷺ. Dit Noor reisde vervolgens naar de baarmoeder van Sayyidah Bibi Aamina (radi Allāhu anha). Zij verklaarde, dat gedurende de negen maanden zwangerschap zij nooit pijn voelde of tekens waarnam die normaal gesproken tijdens zwangerschap wordt gevoeld door andere vrouwen. Zij verklaarde ook, dat gedurende de negen maanden zij blijde tijding ontving van verschillende Profeten van Allāh Ta’ālā.

Sayyidah Aamīna (radi Allāhu anha) verklaarde, dat gedurende de bevalling van de Heilige Profeet Mohammed ﷺ de nacht voorbij vloog en de dag aanbrak. In vroege ochtend van een heldere maandag zag zij engelen uit de hemel neerstrijken. Zij hadden drie witte vlaggen bij zich. Een vlag plaatsten zij in de tuin van haar huis, een op het dak van de Heilige Ka’aba en de derde vlag op Masjid Aqsa. Vervolgens verklaarde zij, dat enkele vrouwen bij haar kwamen. Zij vroeg wie die vrouwen waren en zij gaven als antwoord, Meriam (de moeder van Profeet Isa alayhis salām), de tweede vrouw zei dat zij Aisha was (de vrouw van Fir’awn) en de derde zei dat zij Hajrah was (de vrouw van Profeet Ibrāhīm alayhis salām). De rest van de vrouwen waren meisjes (Hooriah) van Jannah. Zij antwoordden dat zij waren gekomen om de drie gezegende vrouwen te assisteren.

Na deze gebeurtenissen was het Licht van de wereld, de Heilige Profeet Mohammed ﷺ geboren. In de Heilige Qur’ān staat: “Zeer zeker, naar gij komt van Allāh Ta’ālā het Licht en een Verlichte Boek.”

Hoe viert een moslim Eid-ul-Fitr?

Eid-ul-Fitr (Suikerfeest) verwijst naar het festival na afloop van het vastenmaand Ramadān al-Mubārak. Deze gunstige gelegenheid wordt gevierd op 1 Shawwāl, dat is de 10de maand van de islamitische kalender. Het feest van Eid-ul-Fitr is een manier van het tonen van waardering en dankbaarheid aan Allāh Ta’ālā voor alles waarmee Hij ons heeft begunstigd.


Op de ochtend van Eid-ul-Fitr gaan de moslims (mannen) naar de Eid Gha (plaats waar alle moslims van de stad samen komen) om de traditionele Eid-ul-Fitr namāz te verrichten. Deze namāz is wājib op alle moslims. Het is niet toegestaan ​​om het Eid gebed te missen zonder een geldige reden. Met uitzondering van het verrichten van de Eid namāz zijn er ook verschillende acties die gewenst zijn op de dag van Eid.

Voorbereidingen voor de Eid namāz zijn:

 1. Het haar en de nagels knippen.
 2. De miswāk (met een deel van een tak of tandenborstel) de mond en tanden grondig reinigen.
 3. Het ghusl (bad/douche) nemen.
 4. Het aantrekken (indien betaalbaar) van mooie en/of schone kleding, een ring (voor mannen van zilver met een steen) en Ittar (alcohol vrije parfum/ zoete parfumolie) opzetten.
 5. Fajr Salāh (ochtendgebed) verrichten in de dichtstbijzijnde moskee van uw huis.
 6. Een ​​paar dadels (bij voorkeur een oneven aantal) of iets zoet eten voordat je naar de Eid namāz gaat.
 7. Vroeg te vertrekken naar de Eid Gha of moskee om de Eid namāz te verrichten.
 8. Eerst langs u ouders gaan om hun gezicht te zien voor enorm veel zegen.
 9. Te voet (indien mogelijk) gaan voor de Eid namāz, van huis vertrekken en terugkeren via een andere route.
 10. Tijdens de reis naar de Eid Gha of moskee reciteert u voortdurend met zachte stem (alleen hoorbaar voor u): Allāhu Akbar Allāhu Akbar, Lā ilāha iellAllāhu wallāhu Akbar, Allāhu Akbar Allāhu Akbar wa lillāh-ilHamd. Als het Eid-ul-Adha dag is dan reciteert u dit takbīr met luide stem. In beide gevallen reciteert in zowel de heenreis naar de moskee als de terugreis naar huis.
 11. De Sadaqāh-e-Fitr (Eid-ul-Fitr liefdadigheid) geven vóór de Eid namāz afdragen (5 euro).
 12. Geluk en vredes uitingen maken, geld in overvloed aan een goed doel geven, een bescheiden lopen naar de Eid namāz en feliciteren en gelukwensen aan elkaar na het Eid namāz overbrengen.

Eid is een dag van volle vreugde, het is ook een tijd van geven en delen met degene die het minder goed hebben dan jezelf. De Heilige Profeet ﷺ feliciteerde altijd als eerste de armen en de wezens. We moeten ook trachten op deze dag zo vriendelijk mogelijk te zijn en blijven tegenover onze moslim broeders en zusters. Heilige Profeet ﷺ heeft verklaard: “Glimlachen tegen je broeder is een liefdadigheid.”

Hoogte punten van de Eid namāz

 1. Eid namāz is in dorpen niet wājib (niet verplicht) te verrichten, maar wel in steden. Een stad is een omgeving waar kantoren, markten, busverkeer en dergelijke aanwezig zijn.
 2. De tijd voor het verrichten van Eid namāz begint na zondopkomst tot zawāl tijd (omstreeks de tijd dat de zon op het hoogste punt komt te staan).
 3. Door overmacht kan de Eid-ul-Fitr namāz ook de volgende dag en Eid-ul Adha (offerfeest) ook op de derde dag verricht worden.
 4. Er zijn net als op Jumu’ah, ook 2 khutbah (preken) waarnaar ook zittend in allerstilte geluisterd moet worden.
 5. Eid namāz bestaat uit 2 rak’āt.
 6. In iedere rak’āt zijn drie extra takbīr (Allāhu Akbar) ook wājib.
 7. Er is geen Azān en iqamat voor Eid namāz.
 8. De imam reciteert in de Eid namāz met luide stem de Heilige Qur’ān met Qirāt.

Afsluiting

De vermaarde Oelema hebben verklaard, dat de Shabbe Wilādat (nacht van geboorte) aanzienlijker is dan de Shabbe Qadr (nacht van Qadr) en dat Rabbi-ul-Awwal in aanzien meer is dan Ramadān. De reden hiertoe is, dat op Shabbe Qadr de Heilige Qur’ān was geopenbaard en op Shabbe Wilādat degene aan wie de Heilige Qur’ān was geopenbaard was geboren. Shabbe Qadr is een teken van zegeningen voor de Ummah, terwijl Shabbe Wilādat een teken is van zegeningen voor de mensheid.

De totale schepping geniet op de geboortedag van de Heilige Profeet ﷺ en Alhamdulillāh, zelfs op deze dag hebben de liefhebbers meer plezier dan andere feestdagen.

Er zijn vijanden van de Heilige Profeet ﷺ die zeggen, dat Niaz, enzovoorts tijdsverspilling is en verkwisting, maar zij geven zelf wel veel geld uit aan vuurwerk op oudejaarsavond.

Het dienen als gastheer op Jashn-e Milād-un Nabi is een teken van liefde en respect voor de Heilige Profeet Mohammed ﷺ. Het is ongetwijfeld de liefde van de Heilige Profeet ﷺ wat de basis is van Iman (geloof). Als een persoon beweert liefde te hebben voor de Heilige Profeet ﷺ, dan zal hij op geen enkele grond Milād verwerpen.

In gedachte dient eveneens gehouden te worden, dat degene die Milād viert ook de regels van Shari’ah in acht dient te nemen zoals namāz, Ramadān, zakāt en hadj. Het is een respectvolle feestdag, dus geen dancing en dergelijke satanische bezigheden vermengen.

Wij dienen niet alleen met de mond respect te hebben en tonen aan de Heilige Profeet ﷺ, maar ook met woorden, daden en ons gedrag. Bovendien moeten wij de bevelen van Allāh Ta’ālā en de Heilige Profeet ﷺ in acht nemen.

Translate »
error: Content is protected !!