Ālam-e-Barzakh

Uit Bahār-E-Shari’at
 
Khalifa-e-‘Ala Hazrat Sadrush Shariah Badru Tariqah Allama Amjad Ali Qadri Razvi (radi Allāhu anhu)

Ālam-e-Barzakh: het domein tussen de dood en de wederopstanding

De term Aqīda betekent ‘goede islamitische geloof’.


Inleiding

Er is een andere wereld of domein tussen deze wereld en het hiernamaals, die ook wel Barzakh wordt genoemd. Na de dood, maar vóór Qiyāmah (Dag des Oordeels) zullen alle mensen en djinnāt daarin leven conform hun status. Barzakh is veel groter dan de aarde. De vergelijking tussen deze wereld en Barzakh is als de baarmoeder (van de moeder) ten opzichte van de aarde. Daarin is er comfort voor sommigen en ontberingen voor anderen.

Aqīda: Elk persoon heeft een bepaalde levensduur op aarde. De leeftijd kan niet worden verhoogd of verlaagd. Wanneer de tijd van zijn leven ten einde komt, verschijnt Hazrat Izraïl (alayhis salām) om de ziel uit het lichaam te verwijderen. De persoon ziet dan aan zijn linker- en rechterzijde engelen voor zover zijn ogen kan zien. Engelen van barmhartigheid komen dicht in de buurt van de soenniet moslims (gelovigen) en de engelen van Azāb (straf) staan op de linker- en rechterkant van kāfir (ongelovigen). Op dit moment wordt de realiteit van de islam zo duidelijk als de schijnende felle zon op elke persoon (op zijn sterfbed), maar het accepteren van de islam (Imān = overtuiging) op dit moment is niet meer aanvaardbaar, omdat Imān alleen kan zonder waarneming van de realiteit.

Aqīda: Zelfs na de dood blijft de ziel in contact met het lichaam van de mens. Zelfs al heeft de ziel het lichaam verlaten, de ziel weet en voelt alles wat er met het lichaam gebeurt, net zoals toen het lichaam nog leefde en op aarde was. Feitelijk, de ziel voelt en weet alles, zelfs meer dan voorheen. Op aarde is het, het lichaam dat in eerste instantie koud water, koele wind, lekker eten en alle andere goede dingen ontvangt, maar het is de ziel die hierdoor comfort heeft. Zelfs als het lichaam pijn voelt enzovoorts, is het de ziel die dit ervaart. De ziel heeft ook eigen gevoelens, waardoor het geluk of verdriet voelt. Exact dezelfde dingen blijven zich in Barzakh voordoen.

Aqīda: Na de dood en conform iemand zijn religieuze voortreffelijkheid, leven de zielen van de soenniet moslim op verschillende plaatsen. Sommige op hun graven, sommige in de buurt van het putje van Zam Zam, sommige tussen de hemel en de aarde, sommige in het eerste, tweede tot de zevende hemel, en sommige zelfs nog hoger dan dit. Sommige zielen blijven onder de Arsh van Allah in het licht van de hemelse lantaarns en sommige van hen in Al Illiyin (verheven plaats). Ongeacht waar de ziel moge zijn, het blijft continue in verbinding met het lichaam. Hij herkent degenen die naar hun graf komen en ziet ze ook. Hij hoort zelfs hun woorden. Het zien van de ziel is niet beperkt tot de nabijheid van het graf. Het voorbeeld hiervan is op de volgende manier uitgelegd in de Hadith: ‘Het is als een vogel die gevangen gehouden werd in een kooi en nu vrij is.” De grote imams hebben verklaard: “Voorwaar, wanneer reine zielen hun lichaam verlaten maken ze contact met de verheven wereld en zien en horen alles alsof zij daar aanwezig zijn.”

Het staat in de Hadith Sharief: “Wanneer een soenniet moslim komt te overlijden, wordt zijn pad geopend. Hij kan gaan waar hij wil.”

Hazrat Shah Abdul Aziz (radi Allāhu anhu) schrijft: “De ziel ziet ver en dichtbij als hetzelfde”.  Enkele van de vervloekte zielen van de Kāfir blijven op hun crematieplaats of op hun graven, sommige in Chaah-e-Barhoet dat een kanaal is in Jemen. Sommigen van hen zijn in het eerste, tweede en derde aardekorst tot aan de zevende aardkorst en sommige zelfs daaronder. Deze plek is genaamd “Sidjien“. Zelfs hun zielen, ongeacht waar ze zijn, zien, horen en weten wat er gebeurt, maar ze kunnen niet verder gaan want ze zitten gevangen waar ze zijn.

Aqīda: Het geloven dat de ziel na de dood in een ander lichaam of dier (reïncarnatie) gaat, is volstrekt ongegrond en kufr (ongeloof).

Aqīda: Dood verwijst naar de scheiding van de ziel van het lichaam. Het betekent niet de vernietiging van de ziel. Wie gelooft dat de ziel wordt vernietigd is een Bad Mazhab (misleidde en corrupte persoon).

Aqīda: De dode persoon spreekt ook, maar met uitzondering van de gewone mensen en djinnāt kunnen alle dieren, enzovoorts dit horen.

Aqīda: Als de overledene in zijn graf wordt gelegd om te rusten, gaat het graf hem samendrukken. Als hij een moslim is, dan is het zoals een moeder haar kind heel strak met liefde omhelsd. Als hij een kāfir is gaat het graf hem vervolgens met een dergelijke kracht samendrukken, dat zijn ribben van recht s naar links en links naar rechts.

Aqīda: Als de mensen na het begraven van de overledene vertrekken, hoort hij het geluid van hun voetstappen. Op dit moment, verschijnen twee engelen bij hem, de aarde met hun tanden openscheurend. Ze zien er zeer woest en angstaanjagend uit. Ze hebben zwarte lichamen en de enorme zwartblauwe ogen, die zo groot zijn als potten en als brandend vuur. Ze hebben lang haar en hun tanden zijn van tig aantal handlengtes waarmee ze de grond open scheuren als zij in de richting van de overledene komen. Een van hen heet ‘Munkar‘ en de andere heet ‘Nakir‘. Ze wekken de overledene door hard aan hem te trekken en krachtig te schudden en verhoren hem met een heel harde stem. De eerste vraag die ze stellen is: ‘Man Rab’buka’ (wie is jouw Rabb)? De tweede vraag is: ‘Maa Dienuka (wat is jouw geloof)? En de derde vraag is: Ma Kunta Ta Quloo fie Haza Rajool‘ (wat heb je over hem gezegd (gedurende je leven)? Als de overledene een moslim is, dan zal hij op de eerste vraag antwoord geven door te zeggen: ‘Rabbi Allah’ (Allah is mijn Rabb), op de tweede vraag Diniyyā Islam (islam is mijn religie) en op de derde vraagHuwa Rasūlullāhi (Hij is de geliefde Rasool ﷺ). De engelen zullen vragen over wie hem op de hoogte van deze antwoorden heeft gebracht en hij zal antwoorden: “Ik las het Boek van Allah en bracht Imān (geloofsovertuiging) en hebben bevestigde dit.”

Gebleken is in sommige vertellingen, nadat de vragen en antwoorden zijn voltooid, de engelen zullen zeggen: ‘We wisten al dat je ging zeggen wat u geantwoord hebt’. Dan zal een stem uit de hemel roepen, zeggende: “Mijn dienaar heeft de waarheid gesproken. Leg het beddengoed van Jannah (Paradijs) voor hem, kleedt hem in de klederdracht van Jannah en doe voor hem open de deur van Jannah.” De koele bries en parfum van het Paradijs zullen vloeien in zijn graf en zijn graf wordt verlengd voor zover zijn ogen kan zien en tot hem zal worden gezegd: “Slaap zoals een bruidegom slaapt.” Dit is een privilege dat wordt toegekend aan de gekozenen (Awliya) en gewone moslims, dit is voor wie dit willen. De expansie van het graf zal variëren per persoon, afhankelijk van zijn religieuze status. Voor sommigen zal het graf worden uitgebreid tot zeventig handlengtes en voor sommigen voor zoveel ze willen.

Enkele van de moslims krijgt ook straf in hun graf, vervolgens zal via de smeekbede van hun Piers(Mashā’ikh), de imams van de Mazhab en de Awliya Allah door Allah Ta’ālā Barmhartigheid worden geschonken en gespaard worden van de marteling van het graf. Sommigen hebben verklaard dat de marteling in het graf voor een gelovige zondaar zal duren tot de vooravond van een vrijdag (Jumu’ah raat). Zodra deze tijd aanbreekt wordt de Azāb (straf) verwijderd (Allah weet beter).

Het is echter duidelijk uit de Hadith gebleken, dat elke gelovige (soenniet) die aan de vooravond van een vrijdag of op een vrijdag of in de maand Ramadān overlijdt, hij bevrijd is van de ondervraging in het graf en de bestraffing in het graf. Ook werd opgemerkt dat voordat een venster van Jannah wordt geopend voor een gelovige, eerst het venster van de Jahannam (hel) voor hem wordt geopend aan zijn linkerhand waarmee hij geconfronteerd zal worden met de intense hitte en smerig lucht van de hel. Het zal dan meteen worden gesloten en het venster van Jannah worden geopend aan zijn rechterkant en het wordt naar hem genoemd.

Als je de vragen niet correct beantwoord hebt, dan is dat (de Hel) voor jou. Bij goede antwoorden is het Paradijs voor jou. Dit doel moet worden bereikt, zodat de overledene de gunst van zijn Rabb moge ontvangen, dat hij gespaard is van dergelijke calamiteit (Hel) en hem gezegend met een dergelijk grote zegen (Paradijs).

De procedure voor de Munāfiq (huichelaars) is geheel tegengesteld aan de hierboven genoemde procedure. Ten eerste, het venster van Jannah zal worden opengesteld voor hem en hij zal zich de geurige bries van het Paradijs en het realiseren van haar schoonheid mogen waarnemen. Het venster zal dan onmiddellijk worden gesloten. Dit moet worden gedaan, zodat hij kan inzien hoe groot de Genade die hij heeft verloren is en hoe groot de ramp is waarin hij meteen ondergedompeld wordt voor minachting en godslasterlijke woorden zeggen in het Hof van de Profeet Mohammed ﷺ.

Als de overledene een huichelaar is, zal hij antwoorden op de vragen van het graf door te zeggen: Haa Laa Adrie (helaas, ik weet niet wat). Hij zal dan zeggen: “Vroeger hoorde ik de mensen dit zeggen en ik heb ook hetzelfde gezegd.” Dan zal er een stem gehoord worden uit de hemel, zeggende: “Hij is een leugenaar. Leg voor hem het bed van vuur en trek hem het gewaad aan van vuur, en open voor hem een deur van de Hel. Hij zal de intensiteit van de warmte voelen en twee engelen worden benoemd om hem te straffen, die niet in staat zullen zijn om te horen of zien en in hun handen zullen zij een krachtige metalen staaf hebben om hem te slaan. De slagkracht van deze staaf zal zodanig zijn dat het op een berg zal galmen en de berg tot stof zou worden. Ze zullen hem ernstig met deze staaf slaan. Slangen en schorpioenen zullen tevens hem straffen door voortdurend te bijten en te stekend. Zelfs diens slechte daden worden omgezet in wrede honden, wolven en andere vormen. Ook deze gaan hem straffen en kwellen. De goede daden van een persoon neemt een aangename vorm aan en geef hem enorm veel comfort.

Aqīda: De bestraffing van het graf en de beloning in het graf zijn beide Haqq (waarheid). Net zoals we al eerder uitgelegd hebben is straf of beloning voor zowel het lichaam als de ziel. Zelfs als het lichaam wordt verbrand, uiteengevallen of tot stof gekeerd, zullen de oorspronkelijke deeltjes alsnog blijven bestaan. Alle pijn en comfort zullen plaatsvinden via deze deeltjes en op de Dag van Qiyāmah gaat het fysieke lichaam worden gevormd met deze deeltjes. Dit zijn heel kleine deeltjes, die zich bevinden in de wervelkolom. Deze deeltjes zijn bekend als “Ajabooz Zamb“. Deze deeltjes zijn zo klein, dat ze zelfs niet kunnen worden gezien door een microscoop, noch kunnen ze worden verwoest door brand, noch kunnen zij worden uitgehold door de aarde. Deze deeltjes zijn in werkelijkheid de zaden van het fysieke lichaam. De ziel zal dus opnieuw worden ingevoerd in de oorspronkelijke instellingen op de dag van Qiyāmah. Deze verandering of vermindering heeft op geen enkele manier invloed op het menselijk lichaam. Een goed voorbeeld hiervan is een kind dat zo klein is bij de geboorte, maar het kind groeit zo snel tot een volwassene. Een ander voorbeeld is dat van een sterk gespierde jeugd, die zwak en krachteloos wordt door ziekte. Na genezing van een ziekte wordt dezelfde jeugd weer sterk en gezond. Nadat dit alles is voorgekomen, kan nooit op geen enkele manier worden gezegd dat de persoon veranderd is. De situatie op de Dag van Qiyāmah is dus goed vergelijkbaar.

Als een lichaam uiteengevallen is en de botten en vlees zijn teruggekeerd tot stof, ongeacht de plaats waar ooit de deeltjes waren, zal Allah Ta’ālā het verzamelen uit het originele deeltjes en terugbrengen tot leven. Dit staat bekend als “Hashr” (de opstanding). Wie de straf en beloningen van het graf verwerpt, is een misleidde persoon.

Aqīda: De vragen van het graf zal aan een persoon worden gesteld ongeacht waar hij ligt en daar zal hij hetzij beloning hetzij bestraffing ontvangen. Met andere woorden, een persoon die opgegeten werd door een leeuw zal in de buik van de leeuw ondervraagd worden en zijn beloning en straf zal ook plaatsvinden in de buik van de leeuw.

Masala (zaak): Het zand verteerd de organen niet van de Profeten, Awliya Allah, de Ulema, martelaren (Shuhadā), Hāfiz -ul- Qur’ān die handelde in overeenstemming met de Geboden van de Qur’ān, degene die zich op een niveau van ware liefde bevinden, iemand die nooit ongehoorzaam was jegens Allah en iemand die zijn tijd bestede in het reciteren van Darood Sharief. Elke persoon die zegt dat Nabis “Zijn dood en gemixt in het zand” is een corrupte en misleidde en de moeite waard voor de straf voor godslastering. 

Translate »
error: Content is protected !!