Voorwoord

De heilige oorlog van Badr vond plaats in de maand Ramadān in het tweede jaar van de Hijri. De islamitische strijders verlieten de stad Medina op de twaalfde dag van de maand Ramadān. Ze verbleven drie nachten in Badr. Ze keerden terug naar Medina in negentien dagen. In deze Ghazwa (heilige oorlog) was het vijandige leger ongeveer duizend soldaten sterk. Ze droegen allemaal pantsers van ijzer. Er waren honderd ruiters en zevenhonderd kameelrijders onder hen. Hazrat Mus’ab bin Umayr (radi Allāhu anhu) droeg de witte vlag van de muhājir. Abu Aziz, Mus’ab’s broer, Abdurrahman bin Abu Bakr Siddiq, Hazrat Abu Huzaifa’s vader, Utba, zijn broer, Walid, zijn oom, Shayba, Hazrat Ali’s broer, Uqayl, zijn oom, Hazrat Abbās, de zonen van zijn oom Haris, Abu Sufyan en Nawfal en Abul As bin Rabī[1], waren in het vijandelijke leger. Zeventig van de ongelovigen werden gedood. En zeventig werden gevangen genomen. Het islamitische leger bestond uit 313 soldaten, van wie er acht ergens anders dienst hadden. Driehonderdvijf Sahāba namen deel aan de oorlog. Vierenzestig van hen waren van de Muhājir. Er waren drie ruiters en zeventig kameelrijders. Veertien mensen, van wie zes van de Muhājir, werden martelaren. De namen van de driehonderdendertien mensen zijn geschreven in het boek Jaliyat-ul-Akdar van Hazrat Khalid-i Baghdādi (radi Allāhu anhu).

De moslim geesteskracht

Voor het kunnen afronden van de planning riep de Heilige Profeet ﷺ een vergadering bijeen en legde het plan voor. De Muhājir leiders verzekerden hem van een volledige steun. Echter, de Profeet wilde ook het gevoel van de Ansār weten. Dit observerende stonden hun leiders op en zeiden: “O Profeet van Allāh wij zullen u gehoorzamen, zelfs wanneer u ons beveelt in de diepe zee te springen.” De Heilige Profeet ﷺ glimlachte toen hij dat hoorde. Er werd besloten dat moslims onmiddellijk zouden uitrukken om de eerste actie van de vijanden te observeren. In de maand Ramadān 2 Hijri marcheerde de Heilige Profeet ﷺ aan het hoofd van een leger bestaande uit 313 moslims inclusief twee jonge mannen uit Medina. Zij hadden slechts enkele paarden en geen wapenuitrusting. De Mekkanen stonden aan de andere kant met 1.000 man sterk. Zij waren wel goed bewapend en hadden 300 paarden en 700 kamelen. Beide legers stonden tegenover elkaar in Badr, een dorp op ongeveer 128 kilometer afstand van Medina. Die avond sliepen zij in hun kampen.

De Profeet ﷺ had de hele avond geen oog dichtgedaan. Hij stond wenend voor Allāh te bidden voor een overwinning door de moslims. “Allāh!” riep hij, “de Quraysh zijn geneigd Uw Profeet voor leugenaar uit te maken. Allāh Ta’ālā, sta ons bij. U hebt beloofd ons te helpen. Als deze handvol moslims vandaag om het leven komen, door wie zult U daarna aanbeden worden?” De volgende dag, vrijdag 17 Ramadān, vroeg in de ochtend waren beide legers zover om met elkaar te vechten. De Heilige Profeet ﷺ rangschikte zelf de gevechtslinie. Daarna ging hij naar de kleine hut met groene takken die voor hem was gebouwd. Hier viel hij op zijn knieën en smeekte Allāh om de moslims bij te staan in het gevecht. Het gevecht begon met individuele gevechten. Utba, een grote Quraysh leider, kwam naar voren. Hij werd vergezeld door zijn broer Sjaibah en zijn zoon Walid. Drie Ansāri ’s kwamen ook naar voren om met hen het eerste gevecht te voeren. “Jullie zijn niet onze gelijkwaardige tegenstanders”, riepen de Mekkaanse leiders trots. “Stuur mensen met nobele bloed om met ons te vechten.” Vervolgens kwamen Hamzah, Ali en Ubaidah naar voren om het hen te vechten. Hamzah doodde Utba, Ali doodde Walid en Ubaidah raakte gewond door Sjaibah. Spoedig daarna snelden Hamzah en Ali naar Sjaibah en vermoordden hem. Ubaidah werd teruggebracht naar de moslim kamp waar hij voor de voeten van de Heilige Profeet ﷺ met een glimlach op zijn gezicht dood ging.

Allāh’s hulp

Kort daarna begon het massale gevecht. De Mekkanen waren drie keer met zoveel als de moslims. Zij waren gekleed in stalen harnas. Een vreemde geestkracht ontstond in de moslims. Velen onder hen zagen hun eigen bloed(verwanten) onder hun zwaard, maar niets kon hun handen tegenhouden. De Profeet ﷺ was diep verzonken in geïnspireerde gebeden. De sterk onder druk verkerende metgezellen haastten zich naar hem voor inspiratie, maar troffen hem aan in diepe gebeden. Zijn voorhoofd lag op de grond en hij herhaalde keer op keer “Allāh, vervult Uw belofte, als deze handvol moslims vandaag omkomen, zal er niemand meer zijn om U te aanbidden.” Uiteindelijk kwam de aartsengel Gabriel (alayhi salām) met een goed bericht over de overwinning. De Heilige Profeet ﷺ kwam uit zijn hut en vertelde het blijde nieuws aan zijn metgezellen.

Twee Ansār jongeren

Abu Jahl, de commandant van het Mekkaanse leger, was de grootste vijand van de Islam. Elke moslim wilde met de eer strijken om die ellendeling te vermoorden. Op dat ogenblik kwamen twee Ansār jongeren naar Abu Rahmān bin Auf en vroegen “oom, welke van hen is Abu Jahl?” Hij wees de Ansāri ’s aan waar de trotse Mekkaanse leider hen stond op te wachten. Direct sprongen de twee jongeren op hem als hongerige adelaars. Zij duwden hem op de grond en hakten zijn hoofd eraf. Ook andere Mekkanen werden op dezelfde wijze vermoord. Het Mekkaanse leger verloor moed en vluchtte weg. De moslim overwinning was voltooid. Deze eerste beproefde macht gaf de Islam de bovenhand. Het was ongetwijfeld een zeldzaam wonder. Allāh Almachtige had bovennatuurlijke krachten gegeven aan een handvol aanbidders van Hem. Dergelijke wonder heeft de wereld nooit eerder gekend.

Oorlogsgevangenen

Het verlies aan de kant van de moslims in Badr bedroeg niet meer dan veertien doden (martelaren). Aan de Quraysh kant waren zeven mannen gedood en evenveel gevangen genomen. Deze gevangenen werden naar Medina overgebracht. Zij werden vriendelijk behandeld. De moslims gaven hun betere voedsel dan zij zelf aten. Uiteindelijk werden de gevangenen vrijgelaten onder betaling van losgeld. Abbās, een oom van de Heilige Profeet ﷺ, was ook onder de krijgsgevangenen. Sommigen zeiden Abbās zonder betaling van losgeld vrij te willen laten. “Nee, nee, Abbās is een rijke man. Hij zal juist twee keer zoveel moeten betalen voor zijn vrijheid”, zei de Profeet. De gevangenen die geletterd waren werden vrijgelaten als zij tien moslims zouden leren lezen en schrijven.

Een keerpunt in de geschiedenis

De slag bij Badr was blijkbaar een kleine kwestie. Het werd uitgevochten in een onbekende hoek van de wereld. Deze oorlog leek niet meer dan een onbelangrijk gevecht, maar aan het resultaat ervan hing de koers van de toekomstige geschiedenis. Zoals de Heilige Profeet ﷺ duidelijk had voorzien zou een nederlaag van de moslims het einde betekenen van de Islam en daarmee dus ook van een menswaardig bestaan. Overwinning bij Badr maakte de Islam een sterke macht die gevreesd werd. Het bedwong voor de moslims respect af van de vijanden. Vanaf dat moment werd Islam een allesomvattende macht. De Islam zou de zorg volledig overnemen van de mensen, van hun zielen en wereldse belangen. De Profeet die tot dusver aan het hoofd stond van het geloof, werd ook benoemd tot het hoofd van de Staat.

Mekkaanse sluwheid onder de slag van Badr

Niemand in Mekka had ooit gedroomd wat zich in Badr had afgespeeld. Toen het bericht voor het eerst in de stad bekend werd gemaakt weigerden de mensen het te geloven. Doch, het keerde zich om tot een onverbiddelijke waarheid. Na een paar dagen van duisternis en wanhoop kwamen de trotse inwoners van Mekka deinend terug. Pijnlijdend onder het verlies begonnen zij voorbereidingen te treffen voor een tweede aanval op de moslims. Dit keer werden de voorbereidingen op een grotere schaal uitgevoerd. Een leger bestaande uit 3.000 man werd uitgerust. Vrouwen marcheerden ook zij aan zij met hun mannen. Zij schreeuwden om dapperheid van de strijders aan te moedigen. Ook waren zij om de aarzelende mannen terug te sturen naar het slagveld.

Namen van de 313 Sahāba-e-Kirām (radi Allāhu anhum)

Sayyidena wa Habeebina wa Nabiyyina wa Mawlana Muhammad ibn ‘Abdillah ﷺ

Sayyidena Abi Bakr as-Siddaq, ‘Abdallah ibn ‘Uthman al-Muhajiri Radi ALLĀHu ‘Anhu

Sayyidena ‘Umar ibn al-Khattab al-Muhajiri,

Sayyidena ‘Uthman ibn ‘Affan al-Muhajiri,

Sayyidena ‘Ali ibn Abi Talib al-Muhajiri,

Sayyidena Talha ibn ‘Ubaydillah al-Muhajiri,

Sayyidena az-Zubayr ibn al-‘Awwam al-Muhajiri,

Sayyidena ‘Abdu’rRahman ibn ‘Awf al-Muhajiri,

Sayyidena Sa’d ibn Abi Waqqas, Malik ibn Uhayb al-Muhajiri,

Sayyidena Sa’ad ibn Zayd al-Muhajiri,

Sayyidena Abi ‘Ubayda ‘amir ibn ‘Abdillah ibn al-Jarrah al-Muhajiri,

Alif

Ubayy ibn Ka’b al-Khazraji

al-Akhnas ibn Khubayb al-Muhajiri

al-Arqam ibn Abi’l Arqam al-Muhajiri

As’ad ibn Yazid al-Khazraji

Anas ibn Mu’adh al-Khazraji

Anasah, mawla Rasulillah al-Muhajiri

Unays ibn Qatadah al-Awsi

Aws ibn Thabit al-Khazraji

Aws ibn Khawla al-Khazraji

Aws ibn as-Samit al-Khazraji

Iyas ibn al-Aws al-Awsi

Iyas ibn al-Bukayr al-Muhajiri

(radi Allāhu anhum)

Ba’

Bujayr ibn Abi Bujayr al-Khazraji

Bahhath ibn Tha’laba al-Khazraji

Basbas ibn ‘Amr al-Khazraji

Bishr ibn Bara’ ibn Ma’rar al-Khazraji

Bashar ibn Sa’d al-Khazraji

Bilal ibn Rabah al-Muhajiri

(radi Allāhu anhum)

Ta’

Tameem ibn Yu’ar al-Khazraji

Tameem mawla Bana Ghanam al-Awsi

Tameem mawla Khirash ibn as-Simmah al-Khazraji

(radi Allāhu anhum)

Tha’

Thabit ibn Aqram al-Awsi

Thabit ibn Tha’labah al-Khazraji

Thabit ibn Khalid al-Khazraji

Thabit ibn Khansa’ al-Khazraji

Thabit ibn ‘Amr al-Khazraji

Thabit ibn Hazzal al-Khazraji

Tha’labah ibn Hatib ibn ‘Amr al-Awsi

Tha’labah ibn ‘Amr al-Khazraji

Tha’labah ibn Ghanamah al-Khazraji

Thaqf ibn ‘Amr al-Muhajiri

(radi Allāhu anhum)

Jeem

Jābir ibn Khalid ibn ‘Abd al-Ash-hal al-Khazraji

Jābir ibn ‘Abdillah ibn Ri’ab al-Khazraji

Jabbār ibn Sakhr al-Khazraji

Jabr ibn ‘Atak al-Awsi

Jubayr ibn Iyas al-Khazraji

(radi Allāhu anhum)

Ha’

al-Hārith ibn Anas al-Awsi

al-Hārith ibn Aws ibn Rafi’ al-Awsi

al-Hārith ibn Aws ibn Mu’adh al-Awsi

al-Hārith ibn Hatib al-Awsi

al-Hārith ibn Khazamah ibn ‘Ada al-Awsi

al-Hārith ibn Khazamah al-Khazraji

al-Hārith ibn Abi Khazamah al-Awsi

al-Hārith ibn as-Simmah al-Khazraji

al-Hārith ibn ‘Arfajah al-Awsi

al-Hārith ibn Qays al-Awsi

al-Hārith ibn Qays al-Khazraji

al-Hārith ibn an-Nu’man ibn Umayya al-Awsi

Harithah ibn Suraqa ash-Shahad al-Khazraji

Harithah ibn an-Nu’man ibn Zayd al-Khazraji

Hatib ibn Abi Balta’ah al-Muhajiri

Hatib ibn ‘Amr al-Muhajiri

Hubeeb ibn al-Mundhir al-Khazraji

Habeeb ibn al-Aswad al-Khazraji

Haram ibn Milhan al-Khazraji

Hurayth ibn Zayd al-Khazraji

Husayn ibn al-Hārith ibn al-Muttalib al-Muhajiri

Hamzah ibn al-Humayyir al-Khazraji

Hamzah ibn ‘Abd al-Muttalib al-Muhajiri

(radi Allāhu anhum)

Kha’

Kharijah ibn al-Humayr al-Khazraji

Kharijah ibn Zayd al-Khazraji

Khalid ibn al-Bukayr al-Muhajiri

Khalid ibn Qays al-Khazraji

Khabbab ibn al-Aratt al-Muhajiri

Khabbab mawla ‘Utba al-Muhajiri

Khubayb ibn Isaf al-Khazraji

Khubayb ibn ‘Ada al-Khazraji

Khidash ibn Qatadah al-Awsi

Khirash ibn as-Simmah al-Khazraji

Khuraym ibn Fatik al-Muhajiri

Khālid ibn Rafi’ al-Khazraji

Khālid ibn Suwayd al-Khazraji

Khālid ibn ‘Amr al-Khazraji

Khālid ibn Qays al-Khazraji

Khulayd ibn Qays al-Khazraji

Khulafa ibn ‘Ada al-Khazraji

Khunays ibn Hudhafah al-Muhajiri

Khawwat ibn Jubayr al-Awsi

Khawla ibn Abi Khawla al-Muhajiri

(radi Allāhu anhum)

Dhal

Dhakwan ibn ‘Abdi Qays al-Khazraji

Dhakwan ibn Sa’d al-Khazraji

Dhu’sh-shimalayn ibn ‘Abd ‘Amr ash-Shahad al-Muhajiri

(radi Allāhu anhum)

Ra

Rashid ibn al-Mu’alla al-Khazraji

Rafi’ ibn al-Hārith al-Khazraji

Rafi’ ibn al-Mu’alla ash-Shahad al-Khazraji

Rafi’ ibn ‘Unjudah al-Awsi

Rafi’ ibn Malik al-Khazraji

Rafi’ ibn Yazid al-Awsi

Rib’a ibn Rafi’ al-Awsi

Rabee’ ibn Iyas al-Khazraji

Rabee’ah ibn Aktham al-Muhajiri

Rukhaylah ibn Tha’labah al-Khazraji

Rifa’ah ibn al-Hārith al-Khazraji

Rifa’ah ibn Rafi’ al-Khazraji

Rifa’ah ibn ‘Abd al-Mundhir al-Awsi

Rifa’ah ibn ‘Amr al-Khazraji

(radi Allāhu anhum)

Za

Ziyad ibn as-Sakan al-Awsi

Ziyad ibn ‘Amr al-Khazraji

Ziyad ibn Labad al-Khazraji

Zayd ibn Aslam al-Awsi

Zayd ibn Harithah mawla Rasalillah al-Muhajiri

Zayd ibn al-Khattab al-Muhajiri

Zayd ibn al-Muzayyin al-Khazraji

Zayd ibn al-Mu’alla al-Khazraji

Zayd ibn Wada’ah al-Khazraji

(radi Allāhu anhum)

Sīn

Salim ibn ‘Umayr al-Awsi

Salim mawla Abi Hudhayfa al-Muhajiri

As-Sa’ib ibn ‘Uthman ibn Maz’an al-Muhajiri

Sabrah ibn Fatik al-Muhajiri

Subay’ ibn Qays al-Khazraji

Suraqa ibn ‘Amr al-Khazraji

Suraqa ibn Ka’b al-Khazraji

Sa’d ibn Khawlah al-Muhajiri

Sa’d ibn Khaythama ash-Shahad al-Awsi

Sa’d ibn ar-Raba’ al-Khazraji

Sa’d ibn Zayd al-Awsi

Sa’d ibn Sa’d al-Khazraji

Sa’d ibn Suhayl al-Khazraji

Sa’d ibn ‘Ubada al-Khazraji

Sa’d ibn ‘Ubayd al-Awsi

Sa’d ibn ‘Uthman al-Khazraji

Sa’d ibn Mu’adh al-Awsi

Sa’d mawla Hatib Abi Balta’a al-Muhajiri

Sufyan ibn Bishr al-Khazraji

Salamah ibn Aslam al-Awsi

Salamah ibn Thabit al-Awsi

Salamah ibn Salamah al-Awsi

Salat ibn Qays al-Khazraji

Sulaym ibn al-Hārith al-Khazraji

Sulaym ibn ‘Amr al-Khazraji

Sulaym ibn Qays al-Khazraji

Sulaym ibn Milhan al-Khazraji

Simak ibn Sa’d al-Khazraji

Sinan ibn Sayfa al-Khazraji

Sinan ibn Abi Sinan ibn Mihsan al-Muhajiri

Sahl ibn Hunayf al-Awsi

Sahl ibn Rafi’ al-Khazraji

Sahl ibn ‘Atak al-Khazraji

Sahl ibn Qays al-Khazraji

Suhayl ibn Rafi’ al-Khazraji

Suhayl ibn Wahb al-Muhajiri

Sawad ibn Razam al-Khazraji

Sawad ibn Ghaziyyah al-Khazraji

Suwaybit ibn Sa’d ibn Harmalah al-Muhajiri

(radi Allāhu anhum)

Shīn

Shuja’ ibn Wahb ibn Raba’ah al-Muhajiri

Sharak ibn Anas al-Awsi

Shammas ibn ‘Uthman al-Muhajiri

(radi Allāhu anhum)

Sad

Sabah mawla Abi’l ‘as al-Muhajiri

Safwan ibn Wahb ash-Shahad al-Muhajiri

Suhayb ibn Sinan ar-Rami al-Muhajiri

Sayfiyy ibn Sawad al-Khazraji

(radi Allāhu anhum)

Dad

Dahhak ibn al-Harithah al-Khazraji

Dahhak ibn ‘Abdi ‘Amr al-Khazraji

Damrah ibn ‘Amr al-Khazraji

(radi Allāhu anhum)

Ta’

Tufayl ibn al-Hārith ibn al-Muttalib al-Muhajiri

Tufayl ibn Malik al-Khazraji

Tufayl ibn an-Nu’man al-Khazraji

Tulayb ibn ‘Umayr al-Muhajiri

(radi Allāhu anhum)

Za’

Zuhayr ibn Rafi’ al-Awsi (radi Allāhu anhu)

‘Ayn

‘asim ibn Thabit al-Awsi,

‘asim ibn ‘Ada al-Awsi,

‘asim ibn al-‘Ukayr al-Khazraji,

‘asim ibn Qays al-Awsi,

‘aqil ibn al-Bukayr ash-Shahad al-Muhajiri,

‘amir ibn Umayyah al-Khazraji,

‘amir ibn al-Bukayr al-Muhajiri,

‘amir ibn Raba’ah al-Muhajiri,

‘amir ibn Sa’d al-Khazraji,

‘amir ibn Salamah al-Khazraji,

‘amir ibn Fuhayrah al-Muhajiri,

‘amir ibn Mukhallad al-Khazraji,

‘aidh ibn Ma’is al-Khazraji,

‘Abbad ibn Bishr al-Awsi,

‘Ubbad ibn al-Khashkhash al-Khazraji,

‘Abbad ibn Qays ibn ‘amir al-Khazraji,

‘Abbad ibn Qays ibn ‘Ayshah al-Khazraji,

‘Ubadah ibn as-Samit al-Khazraji,

‘Abdallah ibn Tha’labah al-Khazraji,

‘Abdallah ibn Jubayr al-Awsi,

‘Abdallah ibn Jahsh al-Muhajiri,

‘Abdallah ibn Jadd ibn Qays al-Khazraji,

‘Abdallah ibn al-Humayr al-Khazraji,

‘Abdallah ibn ar-Raba’ al-Khazraji,

‘Abdallah ibn Rawaha al-Khazraji,

‘Abdallah ibn Zayd ibn Tha’labah al-Khazraji,

‘Abdallah ibn Suraqa al-Muhajiri,

‘Abdallah ibn Salamah al-Awsi,

‘Abdallah ibn Sahl al-Awsi,

‘Abdallah ibn Suhayl ibn ‘Amr al-Muhajiri,

‘Abdallah ibn Sharak al-Awsi,

‘Abdallah ibn Tariq al-Awsi,

‘Abdallah ibn ‘amir al-Khazraji,

‘Abdallah ibn ‘Abdillah ibn Ubay ibn Salal al-Khazraji,

‘Abdallah ibn ‘Abdi Manaf ibn an-Nu’man al-Khazraji,

‘Abdallah ibn ‘Abs al-Khazraji,

‘Abdallah ibn ‘Urfutah al-Khazraji,

‘Abdallah ibn ‘Amr al-Khazraji,

‘Abdallah ibn ‘Umayr al-Khazraji,

‘Abdallah ibn Qays ibn Khaldah ibn Khalid al-Khazraji,

‘Abdallah ibn Qays ibn Sakhr al-Khazraji,

‘Abdallah ibn Ka’b al-Khazraji,

‘Abdallah ibn Makhramah al-Muhajiri,

‘Abdallah ibn Mas’ad al-Muhajiri,

‘Abdallah ibn Maz’an al-Muhajiri,

‘Abdallah ibn an-Nu’man al-Khazraji,

‘AbdurRahman ibn Jabr al-Awsi,

‘Abdu Rabbihi ibn Haqq al-Khazraji,

‘Abs ibn ‘amir al-Khazraji,

‘Ubayd ibn Aws al-Awsi,

‘Ubayd ibn at-Tayyihan al-Awsi,

‘Ubayd ibn Zayd al-Khazraji,

‘Ubayd ibn Abi ‘Ubayd al-Awsi,

‘Ubaydah ibn al-Hārith ash-Shahad al-Muhajiri,

‘Itban ibn Malik al-Muhajiri,

‘Utbah ibn Raba’ah al-Khazraji,

‘Utbah ibn ‘Abdillah al-Khazraji,

‘Utbah ibn Ghazwan al-Muhajiri,

‘Uthman ibn Maz’an al-Muhajiri,

al-‘Ajlan ibn an-Nu’man al-Khazraji,

‘Adiyy ibn Abi az-Zaghba’ al-Khazraji,

‘Ismah ibn al-Husayn al-Khazraji,

‘Usaymah halaf min Ashja’ al-Khazraji,

‘Atiyya ibn Nuwayrah al-Khazraji,

‘Uqbah ibn ‘amir ibn Naba al-Khazraji,

‘Uqbah ibn ‘Uthman al-Khazraji,

‘Uqbah ibn Wahb ibn Khaldah al-Khazraji,

‘Uqbah ibn Wahb ibn Raba’ah al-Muhajiri,

‘Ukkasha ibn Mihsan al-Muhajiri,

‘Ammar ibn Yasir al-Muhajiri,

‘Umarah ibn Hazm al-Khazraji,

‘Umarah ibn Ziyad al-Awsi,

‘Amr ibn Iyas al-Khazraji,

‘Amr ibn Tha’labah al-Khazraji,

‘Amr ibn al-Jamah al-Khazraji,

‘Amr ibn al-Hārith ibn Zuhayr al-Muhajiri,

‘Amr ibn al-Hārith ibn Tha’laba al-Khazraji,

‘Amr ibn Suraqa al-Muhajiri,

‘Amr ibn Abi Sarh al-Muhajiri,

‘Amr ibn Talq al-Khazraji,

‘Amr ibn ‘Awf al-Muhajiri,

‘Amr ibn Qays ibn Zayd al-Khazraji,

‘Amr ibn Mu’adh al-Awsi,

‘Amr ibn Ma’bad al-Awsi,

‘Umayr ibn Haram ibn al-Jamah al-Khazraji,

‘Umayr ibn al-Humam ash-Shahad al-Khazraji,

‘Umayr ibn ‘amir al-Khazraji,

‘Umayr ibn Abi Waqqas ash-Shahad al-Muhajiri,

‘Antarah mawla Sulaym ibn ‘Amr al-Khazraji,

‘Awf ibn al-Hārith ash-Shahad al-Khazraji,

‘Uwaym ibn Sa’idah al-Awsi,

‘Iyad ibn Zuhayr al-Muhajiri,

(radi Allāhu anhum)

Ghayn

Ghannam ibn Aws al-Khazraji, (radi Allāhu anhu)

Fa’

Fakih ibn Bishr al-Khazraji, (radi Allāhu anhu)
Farwah ibn ‘Amr al-Khazraji, (radi Allāhu anhu)

Qaf

Qatadah ibn an-Nu’man al-Awsi,

Qudamah ibn Maz’an al-Muhajiri,

Qutbah ibn ‘amir al-Khazraji,

Qays ibn as-Sakan al-Khazraji,

Qays ibn ‘Amr ibn Zayd al-Khazraji,

Qays ibn Mihsan al-Khazraji,

Qays ibn Mukhallad al-Khazraji,

(radi Allāhu anhum)

Kaaf

Ka’b ibn Jammaz al-Khazraji, (radi Allāhu anhu)
Ka’b ibn Zayd al-Khazraji, (radi Allāhu anhu)

Laam

Libdah ibn Qays al-Khazraji, (radi Allāhu anhu)

Mīm

Malik ibn ad-Dukhshum al-Khazraji,
Malik ibn Raba’ah al-Khazraji,
Malik ibn Rifa’ah al-Khazraji,
Malik ibn ‘Amr al-Muhajiri,
Malik ibn Qudama ibn ‘Arfajah al-Awsi,
Malik ibn Mas’ad al-Khazraji,
Malik ibn Numaylah al-Awsi,
Malik ibn Abi Khawla al-Muhajiri,
Mubash-shir ibn ‘Abdi’l Mundhir ash-Shahad al-Awsi,
al-Mujadhdhar ibn Ziyad al-Khazraji,
Muhriz ibn ‘amir al-Khazraji,
Muhriz ibn Nadlah al-Muhajiri,
Muhammad ibn Maslamah al-Awsi,
Midlaj ibn ‘Amr al-Muhajiri,
Murarah ibn ar-Raba’ al-Awsi,
Marthad ibn Abi Marthad al-Muhajiri,
Mistah ibn Uthatha al-Muhajiri,
Mas’ad ibn Aws al-Khazraji,
Mas’ad ibn Khaldah al-Khazraji,
Mas’ad ibn Raba’ah al-Muhajiri,
Mas’ad ibn Zayd al-Khazraji,
Mas’ad ibn Sa’d ibn Qays al-Khazraji,
Mas’ad ibn ‘Abdi Sa’d ibn ‘amir al-Awsi,
Mus’ab ibn ‘Umayr al-Muhajiri,
Muzahhir ibn Rafi’ al-Awsi,
Mu’adh ibn Jabal al-Khazraji,
Mu’adh ibn al-Hārith al-Khazraji,
Mu’adh ibn as-Simmah al-Khazraji,
Mu’adh ibn ‘Amr bin al-Jamah al-Khazraji,
Mu’adh ibn Ma’is al-Khazraji,
Ma’bad ibn ‘Abbad al-Khazraji,
Ma’bad ibn Qays al-Khazraji,
Mu’attib ibn ‘Ubayd al-Awsi,
Mu’attib ibn ‘Awf al-Muhajiri,
Mu’attib ibn Qushayr al-Awsi,
Ma’qil ibn al-Mundhir al-Khazraji,
Ma’mar ibn al-Hārith al-Muhajiri,
Ma’n ibn ‘Adiyy al-Awsi,
Ma’n ibn Yazid al-Muhajiri,
Mu’awwidh ibn al-Hārith ash-Shahad al-Khazraji,
Mu’awwidh ibn ‘Amr ibn al-Jamah al-Khazraji,
Miqdad ibn ‘Amr al-Muhajiri,
Mulayl ibn Wabrah al-Khazraji,
Mundhir ibn ‘Amr al-Khazraji,
Mundhir ibn Qudama ibn ‘Arfajah al-Awsi,
Mundhir ibn Muhammad al-Awsi,
Mihja’ ibn Salih ash-Shahad al-Muhajiri,

(radi Allāhu anhum)

Noon

Nasr ibn al-Hārith al-Awsi,
Nu’man ibn al-A’raj ibn Malik al-Khazraji,
Nu’man ibn Sinan al-Khazraji,
Nu’man ibn ‘Asr al-Awsi,
Nu’man ibn ‘Amr ibn Rifa’ah al-Khazraji,
Nu’man ibn ‘Abdi ‘Amr al-Khazraji,
Nu’man ibn Malik al-Khazraji,
Nu’man ibn Abi Khazamah al-Awsi,
Nu’ayman ibn ‘Amr al-Khazraji,
Nawfal ibn ‘Abdillah al-Khazraji,

(radi Allāhu anhum)

Ha’

Hana’ ibn Niyar al-Awsi,
Hubayl ibn Wabrah al-Khazraji,
Hilal ibn ‘Umayya al-Waqifa al-Khazraji,
Hilal ibn al-Mu’alla al-Khazraji,

(radi Allāhu anhum)

Waw

Waqid ibn ‘Abdillah al-Muhajiri,
Wada’ah ibn ‘Amr al-Khazraji,
Waraqa ibn Iyas al-Khazraji,

Wahb ibn Sa’d ibn Abi Sarh al-Muhajiri,

(radi Allāhu anhum)

Ya’

Yazid ibn al-Akhnas al-Muhajiri,

Yazid ibn al-Hārith ibn Fushum ash-Shahad al-Khazraji,

Yazid ibn Hiram al-Khazraji,

Yazid ibn Ruqaysh al-Muhajiri,

Yazid ibn as-Sakan al-Awsi,

Yazid ibn al-Mundhir al-Khazraji,

(radi Allāhu anhum)

Al-Kuniyah

Abu’l A’war, ibn al-Hārith al-Khazraji,
Abi Ayyab al-Ansara, Khalid ibn Zayd al-Khazraji,
Abi Habbah, ibn ‘Amr ibn Thabit al-Awsi,
Abi Habab, ibn Zayd al-Khazraji,
Abi Hudhayfa, Mihsham ibn ‘Utba al-Muhajiri,
Abi Hasan, ibn ‘Amr al-Khazraji,
Abu’l Hamra’ mawla al-Hārith al-Khazraji,
Abi Hannah, ibn Malik al-Awsi,
Abi Kharijah, ‘Amr ibn Qays ibn Malik al-Khazraji,
Abi Khuzaymah, ibn Aws al-Khazraji,
Abi Khālid, ibn Qays al-Khazraji,
Abi Dawad, ‘Umayr ibn ‘amir al-Khazraji,
Abi Dujanah, Simak ibn Kharashah al-Khazraji,
Abi Sabrah mawla Abi Ruhm al-Muhajiri,
Abi Salamah, ‘Abdallah ibn ‘Abd al-Asad al-Muhajiri,
Abi Salat, Usayra ibn ‘Amr al-Khazraji,
Abi Sinan, ibn Mihsan al-Muhajiri,
Abi Shaykh, Ubayy ibn Thabit al-Khazraji,
Abi Sirmah, ibn Qays al-Khazraji,
Abi Dayyah, ibn Thabit al-Awsi,
Abi Talha, Zayd ibn Sahl al-Khazraji,
Abi ‘Abs, ibn Jabr ibn ‘Amr al-Awsi,
Abi ‘Aqal, ‘Abdu’rRahman ibn ‘Abdillah al-Awsi,
Abi Qatadah, ibn Rib’iyy al-Khazraji,
Abi Qays, ibn al-Mu’alla al-Khazraji,
Abi Kabshah mawla Rasalillah al-Muhajiri,
Abi Lubabah, Bashar ibn ‘Abd al-Mundhir al-Awsi,
Abi Makhshiyy, Suwayd ibn Makhshiyy al-Muhajiri,
Abi Marthad, Kannaz ibn Hisn al-Muhajiri,
Abi Mas’ad al-Badra, ‘Uqbah ibn ‘Amr al-Khazraji,
Abi Mulayl, ibn al-Az’ar al-Awsi,
Abu’l Mundhir, ibn ‘amir al-Khazraji,
Abu’l Haytham, Malik at-Tayyihan al-Awsi,
Abu’l Yasar, Ka’b ibn ‘Amr al-Khazraji,.

 (radi Allāhu anhum)

Shuhada (moslim martelaren)

Haritha bin Suraqa al-Khazraji,

Dhush-shimaalayn ibn ‘Abdi ‘Amr al-Muhajiri,

Rafi’ bin al-Mu’alla al-Khazraji,

Sa’d bin Khaythama al-Awsi,

Safwan bin Wahb al-Muhajiri,

‘Aaqil bin al-Bukayr al-Muhajiri,

‘Ubayda bin al-Hārith al-Muhajiri,

‘Umayr bin al-Humam al-Khazraji,

‘Umayr bin Abi Waqqas al-Muhajiri,

‘Awf bin al-Hārith al-Khazraji,

Mubashshir bin ‘Abdi’l Mundhir al-Awsi,

Mu’awwidh bin al-Hārith al-Khazraji,

Mihja’ bin Salih al-Muhajiri,

Yazid bin al-Hārith bin Fus.hum al-Khazraji,

 (radi Allāhu anhum)

Wallāhu Ta’ālā Aa’lam (Allāh weet het best)


[1] schoonzoon van RasoelAllāh ﷺ

Translate »
error: Content is protected !!