Smeekbede

Waarvoor is deze dua?

Arabisch (fonetisch)

Nederlands (uitgebreide vertaling)

Voor je begint met eten

Bismillāhi wa  ‘alā barakatiellāh

Allah’s naam zij het begin en met de zegen van Allah.

Als je klaar bent met eten

Alhamdoe liellāhiel-lazie at’amā wa saqāna wa dja ‘alnā mienal moeslimien.

Geloofd zij Allah, Die ons brood gaf en ons drinken gaf en Die van ons een moesliem maakte.

Voor de gastheer/gastvrouw

Allāhoemma bāriek lahoem fie mā razaqtahoem waghfier lahoem warhamhoem.

O onze Heer, gezegend zij hetgeen waarin Gij hen voorzag en beheers hun zwakheid en hun haat. Uw genade zij met hen.

Als je gaat slapen

Allāhhoemma qienie ‘azābaka yaum toeb’aso ‘iebādik.

O onze Heer, verlos mij van Uw kastijding op de Dag des Oordeels waarop U Uw dienaar zult doen herrijzen.

Als je wakker wordt

Alhamdoe liellāhiel-lazie ahjānā ba’da mā amātenā wa ilaihien-nosoer.

Alle lof verdient Allah Die ons een leven na de dood gaf en weer richten wij ons tot Hem.

Als je in de badkamer en toilet gaat

Allāhoemma innie a’oezo bika minal gobosi wal gabā-ies.

O Allah, ik neem mijn toevlucht tot U tegen al hetgeen onzuiver en vol haat is.

Als je uit de badkamer en toilet komt

Ghoefrānaka Alhamdoe liellāhiel-lazie azhaba ‘anniel azā wa ‘āfānie.

Ik smeek U om vergiffenis. Allah zij geloofd, omdat Hij van mij alles wegnam dat smadelijk was en omdat hij weer zuiver gemaakt heeft.