Copyright © All rights reserved. Design by NIRI. Deze website is van Stichting NIRI.

Maslak-e-Alahazrat Qadri Razvi Noorani
Home Over ons Portfolio Educatie
www.tangali.net
Over ons Wat is Maslak-e-Alahazrat?

Alahazrat heeft nooit en te nimmer enige vernieuwing in welke religie dan ook teweeggebracht, in welke hoedanigheid dan ook. Hij is beloond door Allah en Zijn Heilige Profeet sallallaho alaihi wa sallam voor zijn inzet om de islam te dienen.
Geboren in Suriname, is een islamitische- en seculier geleerde die zich richt op het creëren van oplossingen voor de (moslim) jongeren. Hij is een klassiek geschoolde Shari’ah geleerde, die 25 jaar (1987-2012) de training heeft ondergaan met het bestuderen van de islamitische wetenschappen en seculiere wetenschappen.


Meer weten, lees verder….Bedrijfsinformatie

Stichting Noorani Islamic Research Institute


Bezoekadres op afspraak

Cultural Business Centre NoLimit

Geldershoofd 80

1103 BG Amsterdam Zuidoost

Telefoon 084 0036293

Email: mail@noorani.eu
KvK-nummer Amsterdam: 51497735

ING-bank: NL77 INGB 0005 9953 68

BTW-nr: vrijgesteld


Copyright

Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc.) die u op de sway en alle onderliggende pagina’s aantreft bij Stichting Noorani Islamic Research Institute (NIRI). Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Stichting NIRI of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright Stichting Noorani Islamic Research Institute”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Stichting NIRI voert het beheer over de pagina’s op Sway.office.com en de websites www.tangali.net en www.noorani.eu. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op onze Sway of genoemde websites is toegestaan. Stichting NIRI stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld van geconstateerde inbreuk op deze auteursrechten.

 

De naam van de stichting

De stichting Noorani Islamic Research Institute (NIRI) is opgedragen aan de grootmeester van de islam, Imam Shah Ahmad Noorani Siddiqui Qadri Razvi (moge Allah Ta’ala tevreden met hem zijn). Hij was een voorstander van: “Een systeem van deugdzame standvastigheid.... een politiek systeem van veiligheid en rechtvaardigheid .... een economisch systeem van recht en provisie .... een spiritueel systeem van meditatief denken en innerlijke reflectie én gedenken van Allah .... en een sociaal systeem van broederschap.”.

De stichting heeft ten doel:

Het doen van wetenschappelijk onderzoek vanuit islamitische invalshoek ter bevordering van de integratie van moslims en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

studies uit te brengen over islamitisch denken en islamitisch geloof. het uitbrengen van advies aan organen, commissies en instellingen van de vertegenwoordigers van de islamitische organisaties en solidaire niet-islamitische organisaties; het vormen van (internationale) netwerken met verwante instellingen en deskundigen; het organiseren van conferenties en studiedagen; het organiseren van debatten in de media, dan wel het deelnemen aan publieke debatten. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door::.

  • subsidies en bijdragen
  • schenkingen, erfstellingen en legaten; en
  • alle andere verkrijgingen en baten.
Over de oprichter